Kur´ân´da Peygamber Efendimiz (asm)

İzmir´den Ekrem Kazan: “Peygamber Efendimizin (asm) diğer peygamberlerle arasındaki farklar nelerdir? Allah (cc) Peygamberimizi diğer peygamberlerden neden üstün tutmuştur?”

 

Peygamber Efendimizin (asm) diğer peygamberlerle arasında bulunan farklar, Peygamber Efendimizin (asm) üstünlüğü ve bunun hikmetleri ile ilgili olarak Kur’ân-ı Kerim ne diyor; ona bakalım:

1- Hazret-i Muhammed (asm) ulu’l-azm peygamberlerdendir. Yani kendisinden zor dönem yemini alınmış peygamberlerdendir.

Cenâb-ı Hak bütün peygamberlerden misak (yani zorluklar karşısında -tabir caizse- dönmemeye, geri çekilmemeye, vazifeyi bırakmamaya, haktan yüz çevirmemeye ve tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getireceklerine dair yemin) almıştır. Beş peygamberden ise misak-ı galiz, yani çok ağır yemin, yani kuvvetli ahit almıştır. Çünkü bu beş peygamberin dönemi peygamberlik görevinin en zor yapıldığı, insanların azgınlıkta sınır tanımadıkları dönemlerdi. Bu peygamberlere ulû’l-azm peygamberler denir. Peygamber Efendimiz (asm) bunlardandır. Şu ayet bunu bildiriyor: “Hani Biz Peygamberlerden ahid almıştık. Bilhassa Sen’den, Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan Misak-ı Galiz (kuvvetli ahit) almıştık.” 1

2-Peygamberler arasında derece farkı vardır. Cenab-ı Hak buyurur ki: “Biz, kıssalarını zikrettiğimiz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerine üstün kıldık. Onlardan bazıları var ki, Allah onlara bizzat hitap buyurdu. Bazılarının da derecelerini yükseltti.” 2

3-Hazret-i İbrahim (as) ve Hazret-i İsmail (as), Kâbe’nin temelini yükselttikleri sırada, Peygamber Efendimizin (asm) gelmesi için duâ etmiştir: “Rabbimiz! Neslimizden, onlara Senin ayetlerini okuyacak, kitabını öğretecek, kâinatın yaratılış sırlarını ve gayesini bildirecek ve onları inkâr ve isyan kirlerinden temizleyecek bir peygamber gönder.”3

OKU:   Hazreti Muhammed´in (asm) Son Peygamber Olarak Gönderilmesinin Sebebi Hikmeti

4-Peygamber Efendimizin (asm) vasıfları Tevrat ve İncil’de yazılmış, geleceği müjdelenmişti: “O kimseler ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil’de vasıflarını yazılı buldukları ümmî peygamber olan Resûlullah’a uyarlar. Resulullah kendilerini iyiliğe sevk edip, kötülüklerden sakındırır. Temiz ve güzel nimetleri onlara helâl, habis olanları ise haram kılar. Daha önce kendilerine yüklediğimiz ağır yükleri ve üzerlerindeki bağları onlardan kaldırır. İşte ona iman eden, ona hürmet eden, düşmanlarına karşı ona yardımda bulunan ve onunla indirilmiş olan nura uyanlar, kurtuluşa erenlerin ta kendisidir.”4

5-Hazret-i İsa (as), Peygamber Efendimizin (asm) geleceğini müjdelemişti: “Hani Meryem oğlu İsa, ‘Ey İsrail oğulları!” demişti. “Ben, daha önce indirilen Tevrat’ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed ismindeki bir Resulü müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim.”5

6- Peygamber Efendimizin (asm) Peygamberliği umumîdir, mesajı cihanşümuldur (evrenseldir). O (asm) tüm insanlara ve kıyamete kadar gelecek tüm zamanlara gönderilmiştir: İşte ayetler: “Biz Seni insanlara resul olarak gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter.”6 , “Bu Kur’ân, sizi ve kıyamete kadar onun ulaşacağı bütün insanları Allah’ın azabından sakındırmam için bana vahy olundu.”7 , “Ey insanlar! Ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın gönderdiği peygamberim!”8 , “Biz Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”9 , “Biz seni insanların hepsine birden müjdeleyici ve sakındırıcı olarak gönderdik.” 10

7-Peygamber Efendimiz (asm) Peygamberlerin sonuncusudur: “Muhammed, hiçbirinizin babası değildir. O Allah’ın Resulüdür ve Peygamberlerin sonuncusudur.” 11

OKU:   “Levlake” Hadisini destekleyen ayet var mıdır?

8-Peygamber Efendimizin (asm) getirdiği din bütün dinlerden üstündür: “Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak ile gönderen O’dur. Buna şahit olarak Allah yeter.” 12

9-Peygamber Efendimiz (asm) Allah’ın en büyük ayetlerine şahit oldu: “And olsun ki O, Rabbinin ayetlerinden en büyüklerini gördü.” 13

10-Allah, Peygamber Efendimizin (asm) şanını yüceltmiş, O’na Kevser’i vermiş ve O’na Makam-ı Mahmûd’u vaad buyurmuştur: “Biz senin şanını yücelttik.”14 “Biz sana Kevser’i verdik.”15 “Ey Resulüm! Gece vakti sana mahsus nafile bir ibadet olarak Teheccüt namazı kıl. Umulur ki, Rabb’in Seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırır.” 16

Dipnotlar:
1. Ahzab Sûresi: 7
2. Bakara Sûresi: 253
3. Bakara Sûresi: 129
4. A´râf Sûresi: 157
5. Saf Sûresi: 6
6. Nisâ Sûresi: 79
7. En´âm Sûresi: 19
8. A´râf Sûresi: 158
9. Enbiyâ Sûresi: 107
10. Sebe´ Sûresi: 28
11 .Ahzâb Sûresi: 40
12.Fetih Sûresi: 28 (Ayrıca bakınız: Tevbe Sûresi: 33, Saf Sûresi: 9)
13. Necm Sûresi: 18
14. İnşirah Sûresi: 4
15. Kevser Sûresi: 1
16. İsrâ Sûresi: 79

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Kur'ân iyileri kucaklıyor

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir