Kizbden sayılmayan kinayeli sözler

Balıkesir’den Ramazan Yeşilsu: “İşarat’ül İ’caz’da geçen, ‘Fakat kinaye veya tariz suretiyle yani, gayr-ı sarih bir kelime ile söylenilen yalan, kizbten sayılmaz.’ 1 Bu sözü örneklerle açıklayabilir isiniz?” Tevriye Usûlü Yalan söylemenin büyük günahlardan olduğunda şüphe yoktur. Doğru söylemek ise, Allah’ın, Allah’a imandan hemen sonraki emridir. Söz Kur’ân’ın: “İnsanları tevhide dâvet

Devamı

Bu zamanda takva müjdeleri

Tokat’tan Nuri Kapusuz: “Takva nedir? Nerededir? Kastamonu Lâhikası’nda ve İşaratü’l İcaz’da farklı tarifler var. Birleştirebilir miyiz?” DİKENLERDEN KORUNMAYA ÇALIŞMAK    Takva, günah kirlerinden korunmak, Allah’ın sevmediği şeyleri yapmaktan sakınmak; haramlara girmekten, Allah’ın nehyine yaklaşmaktan ve emrini çiğnemekten Allah için uzak durmak demektir. Kur’ân’a ait bir mefhum olan takva, Allah korkusunu

Devamı

Peygamberlik görevinde cüz’î ihtiyar var mıdır?

Malatya’dan Muhammed Kadir Turgut: “Üstad Hazretleri İşaratu’l-İ’caz sayfa 67’de “ileyke”yi; tefsir ederken Resul-i Ekrem’in (asm) risalet vazifesini cüz’-î ihtiyarisiyle haml ve kabul etmiş olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz’in (asm) ‘Nefsim elinde bulunan Allah’a yemin ederim’ gibi yemin ifadelerinden cüz’î ihtiyarının olmadığı anlaşılmaz mı? Peygamberlik görevinde cüz’î ihtiyar meselesini izah eder misiniz?”

Devamı

Gemiyi karaya oturtan görüşler

Hamza Kara: “İşaratü’l-İ’caz’da yevm’id-din bahsi açıklanırken “Aksi takdirde, daire-i esbabda iken tabiatıyla, vehmiyle, hayaliyle daire-i itikada bakan Mutezile olur ki, tesiri esbaba verir. Ve keza, daire-i itikadda iken, ruhuyla, imaniyle daire-i esbaba bakan da, esbaba kıymet vermeyerek Cebriye mezhebi gibi tembelcesine bir tevekkülle nizam-ı âleme muhalefet eder.”1 cümlesini örnekler ile

Devamı

Pürüzsüz iman nasıl elde edilir?

Tokat’tan Nuri Kapısız: “İşaratül İcaz, s. 74’teki iman tanımından hareketle, Allah’a, meleklere, peygamberlere, kitaplara, kadere ve ahiret gününe pürüzsüz nasıl iman edilir?”   İmanın Tanımı Allah’ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kader ve kazaya ve Allah’ın indirdiği bütün emir ve yasakların hepsinin hak ve gerçek olduğuna

Devamı

Cehennem görünüyor mu?

İzmir Hanımlar İhtisas Dersi: “İşaratü’l-İcaz’da Cehennemin yeri ile ilgili geçen şu cümleyi açıklar mısınız: “Cehennemin arzın altında bulunması, arzın karnında veya arz ile muttasıl, yapışık olmasını istilzam etmez. Zira şems, kamer, yıldız, arz gibi küreler, hep şecere-i hilkatin meyveleridir. Malûmdur ki, meyvenin altı, bütün dalların aralarına şümulü vardır. Binaenaleyh, Allah’ın

Devamı