Kur’ân’da, Peygamber Efendimiz (asm)

Erkan Bey: “Peygamber Efendimizin (asm) diğer peygamberlerden üstün olduğu Kur’ân’da belirtilmiş midir?”

 

Bediüzzaman’ın ifadesiyle, bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri bulunan ve bütün enbiyayı hayattar köküne, bütün evliyayı taravettar semeresine alan Sevgili Peygamberimiz 1 (asm) Kur’ân’da muhtelif sıfatlarla zikredilmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’in Peygamber Efendimiz (asm) hakkında neler söylediğini özet olarak incelemeye çalışalım:

1- Hazret-i Muhammed (asm) ulü’l-azm peygamberlerdendir.
Cenâb-ı Hak bütün peygamberlerden mîsak (yani zorluklar karşısında–tabir câizse—dönmemeye, geri çekilmemeye, vazifeyi bırakmamaya, haktan yüz çevirmemeye ve tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getireceklerine dâir yemin) almıştır. Beş peygamberden ise mîsâk-ı galîz, yani çok ağır yemin, yani kuvvetli ahit almıştır. Bu peygamberlere ulû’l-azm peygamberler denir. Şu âyet bunu bildirir: “Hani Biz Peygamberlerden ahid almıştık. Bilhassa Sen’den, Nuh’tan, İbrâhim’den, Mûsâ’dan ve Meryem oğlu Îsâ’dan Misak-ı Galiz (kuvvetli ahit) almıştık.” 2

2- Peygamberler arasında derece farkı vardır. Cenâb-ı Hak buyurur ki: “Biz, kıssalarını zikrettiğimiz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerine üstün kıldık. Onlardan bazıları var ki, Allah onlara bizzat hitap buyurdu. Bazılarının da derecelerini yükseltti.” 3

3- Hazret-i İbrâhîm (as) ve Hazret-i İsmâil (as), Kâbe’nin temelini yükselttikleri sırada, Peygamber Efendimiz’in (asm) gelmesi için duâ etmiştir: “Rabbimiz! Neslimizden, onlara Senin âyetlerini okuyacak, kitâbını öğretecek, kâinâtın yaratılış sırlarını ve gâyesini bildirecek ve onları inkâr ve isyan kirlerinden temizleyecek bir peygamber gönder.” 4

OKU:   Kur´ân´ı öğrenmeye ve öğretmeye hazır mıyız?

4- Peygamber Efendimiz’in (asm) vasıfları Tevrat ve İncil’de yazılmış, geleceği müjdelenmişti: “O kimseler ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil’de vasıflarını yazılı buldukları ümmî peygamber olan Resûlullah’a uyarlar. Resûlullah kendilerini iyiliğe sevk edip, kötülüklerden sakındırır. Temiz ve güzel nimetleri onlara helâl, habis olanları ise haram kılar. Daha önce kendilerine yüklediğimiz ağır yükleri ve üzerlerindeki bağları onlardan kaldırır. İşte ona iman eden, ona hürmet eden, düşmanlarına karşı ona yardımda bulunan ve onunla indirilmiş olan nûra uyanlar, kurtuluşa erenlerin tâ kendisidir.” 5

5- Hazret-i Îsâ (as), Peygamber Efendimiz’in (asm) geleceğini müjdelemişti: “Hani Meryem oğlu Îsâ, ‘Ey İsrâil oğulları!” demişti. “Ben, daha önce indirilen Tevrât’ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed ismindeki bir Resûlü müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim.” 6

6- Peygamber Efendimiz’in (asm) Peygamberliği umûmîdir, mesajı cihanşümuldur (evrenseldir). O (asm) bütün insanlara ve kıyâmete kadar gelecek bütün zamanlara gönderilmiştir: “Biz Seni insanlara resûl olarak gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter.” 7, “Ey insanlar! Peygamber, size Rabb’inizden hakkı getirdi. Ona inanın. Hakkınızda hayırlı olan budur.” 8 “Ey insanlar! Size, Rabb’inizden apaçık bir delil olan bir peygamber geldi ve size dünyanızı ve âhiretinizi aydınlatıcı apaçık bir nur olarak Kur’ân’ı indirdik.” 9, “Bu Kur’ân, sizi ve kıyâmete kadar onun ulaşacağı bütün insanları Allah’ın azabından sakındırmam için bana vahy olundu.” 10, “Ey insanlar! Ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın gönderdiği peygamberim!” 11, “Biz Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” 12, “Biz seni insanların hepsine birden müjdeleyici ve sakındırıcı olarak gönderdik.” 13

OKU:   İslâmın haramları ve cihanşümul niteliği

7- Peygamber Efendimiz (asm) Peygamberlerin sonuncusudur: “Muhammed, hiçbirinizin babası değildir. O Allah’ın Resulüdür ve Peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.” 14

8- Peygamber Efendimiz’in (asm) getirdiği din bütün dinlerden üstündür: “Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resûlünü hidâyet ve hak ile gönderen O’dur. Buna şahit olarak Allah yeter.” 15

9- Peygamber Efendimiz (asm) Allah’ın en büyük âyetlerine şâhit oldu: “And olsun ki O, Rabb’inin âyetlerinden en büyüklerini gördü.” 16

10- Allah, Peygamber Efendimiz’in (asm) şânını yüceltmiş, ona Kevser’i vermiş ve Makam-ı Mahmûd’u vaad buyurmuştur: “Biz senin şânını yücelttik.”

17 “Biz sana Kevser’i verdik.” 18 “Ey Resûlüm! Gece vakti sana mahsus nafile bir ibâdet olarak Teheccüd namazı kıl. Umulur ki, Rabb’in Seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırır.” 19

Dipnotlar:

1- Mektubat, s. 334. 2- Ahzab Sûresi: 7. 3- Bakara Sûresi: 253. 4- Bakara Sûresi: 129. 5- A’râf Sûresi: 157. 6- Saf Sûresi: 6. 7- Nisâ Sûresi: 79. 8- Nisâ Sûresi: 170. 9- Nisâ Sûresi: 174. 10- En’âm Sûresi: 19. 11- A’râf Sûresi: 158. 12- Enbiyâ Sûresi: 107. 13- Sebe’ Sûresi: 28. 14- Ahzâb Sûresi: 40. 15- Fetih Sûresi: 28 (Ayrıca bakınız: Tevbe Sûresi: 33, Saf Sûresi: 9) 16- Necm Sûresi: 18. 17- İnşirah Sûresi: 4. 18- Kevser Sûresi: 1. 19- İsrâ Sûresi: 79.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Bir Kur’ân çekirdeği: Fatiha Sûresi

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir