Hazret-i İsa’nın (as) nüzûlü meselesi

Zafer Karlı: “Üstad Hazretleri hem ‘Hutbe-i Şamiye’de, hem de ‘Sözler’de, ‘Nasraniyet, ya intifa veya ıstıfa edip… Hz. İsa (as) nazil olup gelecek, şeriatımla amel edecektir’ diye bir hadis-i şerif zikrediyor. Bu konuyu biraz açar mısınız?”

ALLAH VAADİNDE HULF ETMEZ

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki:

“Hayatım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Meryem oğlu Îsâ inecek, aranızda amel edecek, âdil bir hâkim olarak Salîb’i (hurâfelerle doldurulmuş Hıristiyanlığı) kıracak.”1

Başka bir hadis-i şerif şöyledir: “Meryem oğlu Îsâ (as) gökten sizin yanınıza indiği ve imamınıza uyduğu zaman bakalım nasıl olursunuz?”2

Keza bir hadis de şöyledir: “Ümmetimden bir tâife kıyâmet gününe kadar hak üzere mücâhede etmeye muzaffer bir şekilde devam edecektir. Nihâyet Meryem oğlu Îsâ (as) inecek. Müslümanların emîri ona: ‘Gel, bize namaz kıldır!’ diyecek. Bunun üzerine Îsâ (as): ‘Hayır! Allah’ın bu ümmete bir ikrâmı olarak sizin bir kısmınız bir kısmınız üzerine emîrlersiniz’ diyecek.”3

Nevvâs bin Sem’ân El-Kilâbî (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) buyurdu ki (Uzun bir hadistir): “……O bu durumda iken, birden Meryem oğlu Îsâ (as) elini iki meleğin arasına koymuş olarak inecektir….. Îsâ (as) Allah’ın dilediği vakte kadar kalacaktır…..”4

Hiç şüphe yok ki bu rivayetler hak ve hakikattir.

Meryem oğlu İsa (as) Allah’ın dilediği bir zamanda inecektir.

OKU:   Hz. Âdem (as) üzerine

Bunu Cenâb-ı Hak vaad etmiştir. Allah vaadinde hulf etmez.

NASRANİYET SÖNECEKTİR

Bediüzzaman, Hazret-i Îsâ’nın (as) inişi meselesini hâdiselerin seyri ile yorumluyor ve bu seyri en az üç yüz yıllık bir zaman dilimine yayıyor.

Üstad Saîd Nursî Hazretleri diyor ki: “Nasrâniyet [Hıristiyanlık], ya intifâ [sönecek] veya ıstıfâ edip [saflaşıp, arınıp] İslâmiyet’e karşı terk-i silâh edecektir. Nasrâniyet birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, Tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intifa bulup sönecek veya hakikî Nasrâniyetin esasını câmi olan hakâik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır. İşte bu sırr-ı azîme Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki: ‘Hazret-i İsa nazil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir.’”5

Bediüzzaman’ın işaret ettiği husus: Yırtılan Hıristiyanlığın bir kısmından dalâlet çıkmıştır. Yani Sosyalizm, Freudizm, Ateizm, Komünizm gibi inkâr-ı Ulûhiyet akımları türemiştir. Fakat bu akımlar kayıtsız-şartsız dalâlet olduğundan, insanoğluna kurtuluş vermemiştir.

Bir kısmı ise Tevhîde yaklaşmıştır. Bu kısım, git gide gerçek kurtuluşu Tevhidde ve İslâmiyet hakikatlerine teslim olmakta bulacaktır.

Böylece de gelişmeler Peygamber Efendimizin (asm) haberlerini doğrulayacaktır.

Nitekim günümüzde birçok Hıristiyan’ın Müslümanlığı tercih ettiği gözle görülür hale gelmiştir. Öyle ki, İslâmiyet birçok Avrupa ülkesinin yeni dini olarak tecelli etmeye başlamıştır.

HAZRET-İ İSA (AS) BEDENEN İNECEKTİR

Bediüzzaman’ın sözlerinden, ahir zamanda Hazret-i Îsâ’nın (as) nüzulü meselesiyle ilgili olarak anlaşılan, özet olarak şunlardır:

OKU:   Hz. Ademin Meleklere üstünlüğü

– Îsevîlik dini Tevhid dini olan İslâmiyet’e yaklaşarak Kur’ân’a ve İslâmiyet’e tabi olacaktır.6

– Tabîatçı felsefenin beslediği küfür fikri ve Allah’ı inkâr cereyanı bu ittifakla öldürülecektir.7

– Ahir zamanda Kur’ân dünyaya hâkim olacaktır.8

– Zaten dünya semasında bulunan ve cesediyle hayatta olan Hazret-i İsa (as) kendi dinine ait bu en mühim hüsn-ü hatime için yeryüzüne inecektir.

– Fakat “Hazret-i İsa (as) geldiği vakit, herkes onun hakikî İsa olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havâssı, nur-u iman ile onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır.”9

Dipnotlar:

1- Buhârî, 6/1018; Tirmizî, Fitne, 44.
2- Buhârî, 9/1406.
3- Müslim, Îmân, 71/247.
4- Tirmizî, Fitne, 48.
5- Mektûbât, s. 454; Hutbe-i Şamiye, s. 103;  Sözler, s. 643.
6- Şuâlar, s. 501.
7- Mektûbât, s. 12.
8- Şuâlar, s. 507.
9- Mektûbât, s. 61.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Onun hakkını teslim etmek, ümmetin vazifesidir

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir