Cennette dünya kadınları

Cemal Bey: “Cennette dünya kadınlarının vasıfları nasıl olacak? Cemalullahı görecekler mi? Eşiyle birlikte olacaklar mı?”

Cennet nimetleri Cennette, herkes için umumîdir. Cennette ayrılık gayrılık yoktur; Cenâb-ı Hakk’ın ikram ve ihsanı, insanların kadın veya erkek olmalarına göre değil; amellerine ve aldıkları mânevî derecelere göre sonsuzluk arz eder. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “Allah: ‘Ey kullarım! Bu gün size korku yoktur! Artık siz üzülmeyeceksiniz de!’ der. Bunlar, âyetlerimize iman etmiş ve kendilerini Bize vermişlerdir. Şöyle denir: ‘Siz de, eşleriniz de sevinç ve ikrama boğulmuş olarak Cennete girin!’ Onlar için altın kadehler ve tepsiler dolaştırılır. Orada, canlarının her istediği şey, gözlerinin her hoşlandığı şey vardır! Siz orada ebedî kalacaksınız! İşte Cennet budur! Amellerinize karşılık size miras bırakılmıştır! Orada sizin için bol yemiş vardır. Onlardan yersiniz!”1

Bir diğer âyette Cenâb-ı Allah (cc), Cennet’i şöyle anlatır: “Bu gün Cennet ehli, eğlenceyle meşguldürler! Onlar ve eşleri, gölgeliklerde, tahtlar üzerine yaslanmışlardır. Orada meyveler ve her istedikleri onlarındır! Rabb-i Rahîm’den onlara bir de selâm vardır!”2

Ebû Hüreyre (ra) rivâyet etmiştir ki: Allah Resûlü (asm) şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ dedi ki: ‘Ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbinden geçmeyen nîmetler hazırladım!”3

Enes (ra) rivayet etmiştir: Resûl-i Kibriya Efendimiz (asm) şöyle buyurdu: “Cennette pazar yeri gibi halkın toplandığı bir yer vardır. Ehl-i Cennet her Cuma günü oraya varırlar. Orada öyle bir şimal rüzgârı eser ki, yüzlerine ve elbiselerine güzel koku siner, güzellikleri ve cemalleri artar. Öyle ki, eşlerinin yanına güzellikleri artmış olarak dönerler. Eşleri kendilerine: ‘Allah’a and olsun ki, güzelliğiniz artmış!’ derler. Onlar da eşlerine: ‘Allah’a yemin olsun ki, biz gittikten sonra sizin de güzelliğiniz ve cemaliniz artmış!’ derler.”4

OKU:   Cehennemi kızdıran şirk

Ashab-ı Güzin’den Cerîr b. Abdullah (ra) demiştir ki: Biz Resûlullah Efendimiz’in (asm) yanında bulunuyorduk. Resûlullah (asm) dolunay şeklindeki Ay’a baktı ve şöyle buyurdu: “Siz şu Ay’ı görüp durduğunuz gibi, Rabb’inizi açıkça göreceksiniz! O’nu müşâhedede hiçbir zorlukla karşılaşmayacaksınız!”5

Bu müjdeyi yalnızca erkeklere tahsis etmek ve kadınları cemâlullahı müşahededen uzak görmek mümkün değildir. Müjde umûmîdir; erkeği kapsadığı gibi, hiç şüphesiz kadını da kapsamaktadır. Çünkü dünyada kadın da erkek gibi eşit şartlarda iman ve ibadetle sorumlu ve mükellef bulunmaktadır. Böyle sorumlulukta ve mükellefiyette eşitlik, her iki cins arasında uhrevî mükâfat ve ceza hususunda da eşit muâmelenin olacağının habercisidir. Yani ahirette kadın diye veya erkek diye hiçbir insan ne mükâfatta, ne cezada, ne iltimas görecek, ne kayrılacak, ne de geri plana atılacak! Çünkü böyle muamele adalete uygun düşmez. Oysa kadın ve erkek adalet ve hukuk nezdinde eşittirler.

Öte yandan; Bedîüzzaman Hazretleri, dünyada eşlerin birbirlerini sırf Allah rızâsı için sevmelerinin, birbirlerini günahlardan alı koymalarının ve ibâdetlere teşvik etmelerinin âhiretteki karşılığının, ebedî Cennet hayatında, ebedî ve tükenmeyen bir sevgi, sevimlilik ve güzellik içinde, ebedî berâberlik olduğunu kaydeder. Öyle bir mutlu beraberliktir ki, dünyada zorluklara rağmen sabrına, güzel ameline ve şefkat kahramanlığına karşılık dünya kadını, Cennette hurilerden daha güzel, daha zînetli, daha alımlı ve daha cazibedar bir güzellik ve cemal içinde; ebedî saadet yurdunda, eşine ebedî bir eş olacaktır. Öyle ki, eşler sırf mutluluk ve saadet için, dünyada kalmış olan eski maceralarını birbirlerine lezzet duyarak nakledeceklerdir. Birbirlerini ebedî, enîs, dostane, lâtif, nezih, güzel ve çok samimî birer eş ve sevgili olarak kabul edeceklerdir. Cenâb-ı Hakk’ın vaadinden bu anlaşılmaktadır.6

OKU:   Cehennemden çıkarılma lütfu

Dipnotlar:

1- Zuhruf Sûresi, 43/68-73
2- Yâsin Sûresi, 36/55-58
3- R. Sâlihîn, 1878
4- R. Sâlihîn, 1886
5- R. Sâlihîn, 1892
6- Sözler, s. 591

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir