İzmir’den okuyucumuz: “Kur’ân’da Allah’ın peygamberleriyle bire bir konuştuğu ile ilgili âyet var mıdır?”

Cenâb-ı Hak, Mütekellimdir. Yani konuşandır, kelâm, söz ve beyan Sahibidir. Peygamber görevlendirmek ve vahiy göndermek sûretiyle kelâmıyla ve konuşmasıyla insanlara istikamet veren Cenâb-ı Hak’tır.

Cenâb-ı Hak, şu âyetlerde Kendi Zat’ının kelâm ve söz Sahibi olduğunu beyan buyurmuştur:

* “Size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir kısmı Allah’ın sözünü işitiyor, ona akılları yattıktan sonra bile bile onu tahrif ediyorlardı.”1

* “Onlar Allah’ın sözünü değiştirmek isterler.”2

* “Puta tapanlardan birisi sana gelirse, onu kabul et. Tâ ki, Allah’ın kelâmını dinlesin.”3

Cenâb-ı Hak, Hazret-i Musa’nın (as) Tur dağında vahye mazhar kılınışını ve Allah’ın kelâmına muhatap oluşunu şöyle beyan buyurur:

* “Musa tayin ettiğimiz vakitte gelince, Rabb’i onunla konuştu.”4

* “Ey Musa! Seni gönderdiklerimle ve konuşmamla insanlar arasından seçtim.”5

* “Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Allah Musa ile gerçekten konuştu.”6

Cenâb-ı Hak, peygamberlerin bir kısmı ile konuştuğunu şu âyette de beyan eder:

* “İşte bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Onlardan bir kısmı ile Allah konuştu ve derecelerini yükseltti.”7

Şu âyet de Cenâb-ı Hakk’ın konuşmasının keyfiyeti hakkında bilgi vermektedir:

* “Allah bir insanla ancak vahiy sûretiyle veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderir; izniyle dilediğini vahy eder.”8

Dipnotlar:
1- Bakara Sûresi, 2/75;
2- Fetih Sûresi, 48/15;
3- Tevbe Sûresi, 9/6;
4- A’râf Sûresi, 7/143;
5- A’râf Sûresi, 7/144;
6- Nisâ Sûresi, 4/164;
7- Bakara Sûresi, 2/253;
8- Şûrâ Sûresi, 42/51


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kur´ân gençleşiyor
14
Kastamonu’dan okuyucumuz: “Zaman ihtiyarlandıkça Kur’ân gençleşiyor, mânâsı tavazzuh ediyor.” Sözünün mânâsını açar mısınız?” (daha&helliip;)
İbadeti ihmal büyük bir cürümdür
39
  Ağrı’dan Kerim Kahraman: “Asa-yı Musa 3. Hüccet-i İmaniye, Hatime, 1. Suâl, 2. Paragrafta geçen, insanın ibadet yapmazsa mevcudatı tahkir, kemâlâtını inkâr ve tecavüz etmesi ne demektir? Açıklar mıs...
Secde ayeti
9
M. F. Ç. Rumuzlu okuyucumuz: “23. cüzün sonlarına doğru yer alan secde âyetinde secde ile ilgili herhangi bir kelime geçmiyor. Bunun hikmeti nedir? Biraz açar mısınız?” (daha&helliip;)...
Cennet yolunun hassas çizgileri
18
  Hasan Bey: “Küçük Sözler’de sağ yolun yolcularından onda dokuzunun imanlı gideceği beyan ediliyor. Onda birinin açıkta bırakılmasının hikmeti ne olabilir?” (daha&helliip;)
Bayramınız mübarek olsun!
10
Tevriye, Arefe derken, Kurban Bayramına ulaştık. Hacılar şu an Mina’dalar. Akabe cemresine taş attıktan sonra kurbanlarını kesecekler, Kâbe’yi tavaf edecekler. Bizler de bulunduğumuz yerlerde bayram...
Hikmet bahçesinden meyve koparmak
17
  Sezgin Bey: “Risâle-i Nûr’u daha iyi anlamak için hangi şartlarda ve nasıl okumak gerekir?” (daha&helliip;)
Ya Umeyr! Ne oldu senin nugayr?
22
Mersin/Bozyazı’dan Havva Gedik: “Allah’ın selâmı üstünüze olsun. Saygıdeğer abi ve ablalarım; Biz Bozyazı’lı kardeşleriniz olarak hepinize duâlar gönderiyoruz. Bizler burada Allah’ın izniyle sizleri...
Müzik ne zaman haramdIr?
21
İsmail bey: "Kur’ân’ın şevki ise, ruh düşer heyecana; şevk-i meali verir. İşte bu sırra binaen , şeriat-ı Ahmediye (asm) lehviyatı istemez. Bazı alat-ı lehvi tahrim edip, bir kısmı helâl diye izin ...
Risale-i Nur´da geçen “Bekayı feda etmek” nasıl ...
50
HTurnali rumuzuyla soran okuyucumuz: “4. Şuâ’da Birinci Mertebe-i Hasbiye’de: ‘..ki hayatımı ve bekamı maalmemnuniye onların (bütün dostlarımın) saadetleri için feda ediyorum’ deniyor. Bekayı feda etm...
Risale-i Nur´a saygı
15
Balıkesir’den Süleyman Bayşu: “Ben bazen uzanarak kitap okuyorum. Uzanarak Risale-i Nur okunur mu? Bir mahzuru var mıdır?” (daha&helliip;)