Cennetin taşı toprağı

 Salih Bey: “Cennette toprak var mıdır?”

İnsanın yaratılış madeni topraktır. Kur’ân’da buyuruluyor ki: “Allah, Âdem’i topraktan yarattı.” 1 “Biz sizi topraktan yarattık.” 2 “Allah sizi topraktan yarattı.” 3 Kezâ Kur’ân’a göre, su bulunmadığı zaman temiz toprak suya denk, insanın hadesten kurtulmasına vesile oluyor. 4 Demek toprak, bu dünyada anâsır-ı esâsiyedendir.

Diğer yandan, Cennette öncelikli prensip şudur: İnsanın her istediği şey Cennette vardır.
Kur’ân buyuruyor ki: “Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey orada vardır. Siz orada ebedî kalacaksınız.” 5

Hz. Büreyde (ra) anlatıyor: Bir adam Resulullah’a (asm):

“Ey Allah’ın Resûlü! Ben atı severim, cennette at var mı?” diye sordu.
Peygamber Efendimiz (asm):

“Cennete konduğun takdirde, iki kanadı olan yakuttan bir at sana getirilir. Sen ona bindirilirsin. O seni istediğin yere uçurur.”
Bunun üzerine diğer bir adam:

“Ya Resulallah! Cennette deve var mı?” diye sordu.
Ama buna Peygamber Efendimiz (asm) öncekine söylediği gibi söylemedi. Fakat şöyle buyurdular:

“Eğer Allah seni Cennetine koyarsa, orada canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır.” 6
Keza adamın biri şöyle sordu:

“Ya Resûlallah! Ben ziraatı severim. Cennette çift sürmek var mıdır?”
Peygamber Efendimiz (asm):

“Allah seni Cennetine koyarsa her istediğin şey orada vardır. Dilersen orada ekin ekersin. Fakat sen tarlanın bir ucuna varmadan, diğer ucunda ektiğin şey büyümüş ve olgunlaşmış olur” buyurdu.

OKU:   Gılmanlar hakkında

Âlem-i bekanın şu âlem-i fenadan yapılacağını bildiren Bediüzzaman Hazretleri, bu âlem-i fenanın anâsır-ı esasiyesinin bekaya gideceğini beyan ediyor. Bediüzzaman, Cennet ve Cehennemin, yaratılış ağacından ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalın iki meyvesi, kâinat silsilesinin iki neticesi, şu şuunât selinin iki mahzeni ve ebede karşı dalgalanarak akıp giden mevcudatın iki havuzu bulunduğunu; dest-i kudret bu kâinatı çalkalayıp kıyameti kopardığında o iki havuzun münasip maddelerle dolacağını kaydediyor. 7 Bediüzzaman anâsır-ı esâsiyenin bekaya gideceğini bu satırlarda bildirirken, Lem’alar’da ve Asâ-yı Musa’da su, hava, nar (ateş) ve toprağı dört ana unsur olarak zikrediyor. 8 Kezâ, Hayy ismini açıkladığı bölümde Bediüzzaman Hazretleri şu an yaşadığımız bu hayatın gayesinin, neticesinin ve meyvesinin hayat-ı ebediye ve hayat-ı uhreviye ve ağacıyla, taşıyla ve toprağıyla hayattar olan dar-ı saadetteki hayat olduğunu ifade ediyor.9
Anlaşılıyor ki haşirde, eczâ-yı asliye ile eczâ-yı zâidenin birlikte iade edileceğini10 beyan eden Bediüzzaman’a göre cennette toprak var ve üstelik hayattar olarak vardır.

Nihayet Peygamber Efendimiz (asm) de cennet toprağından, özelliği ile birlikte şöyle haber veriyor:

Sehl İbnu Sa’d (ra) diyor ki: “Ey Allah’ın Resûlü!” dedim, “İnsanlar neden yaratıldı?”

“Sudan!” buyurdular.

“Ya Cennet hangi şeyden bina edildi?” dedim.

Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Gümüş tuğladan ve altın tuğladan! Harcı kokulu miskten! Cennetin çakılları inci ve yakut, toprağı da za’ferandır. Ona giren nimete mazhar olur, eziyet görmez, ebediyet kazanır, ölümle karşılaşmaz. Elbisesi eskimez, gençliği kaybolmaz.” 11

OKU:   Cennette ziynet halkaları

DUÂ
Ey Şâkir-i Rahîm! Peygamber olarak Hazret-i Muhammed’den, din olarak İslâm’dan, Rab olarak Senden razıyım! Lütfunun bir zerresinden vazgeçemem! Rahmetinin bir damlasına müstağnî kalamam! Kereminin en küçüğüne gönlü tok olamam! Cennetinin taşına toprağına müştâkım! Bizi Cennetinin toprağına ulaştır! Sekiz Cennetinden bizi ve bütün ehl-i imanı nasipdâr eyle! Âmin!

Dipnotlar:
1- Âl-i İmran Sûresi: 59.
2- Hac Sûresi: 5.
3- Fatır Sûresi: 11.
4- Nisa Sûresi: 43; Maide Sûresi: 6.
5- Zuhruf Sûresi: 71.
6- Tirmizî, Cennet 11, (2546).
7- Sözler, s. 490.
8- Lem’alar, s. 69, 353; Asa-yı Musa, 190.
9- Lem’alar, s. 326.
10- İşârâtü’l-İ’câz, s. 59.
11- İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 14/421; Tirmizî Cennet 2, (2528)

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir