Güneşin durdurulması mu’cizesi üzerine

Yozgat’tan Rabia İlhan: “Peygamber Efendimiz’in (asm) mu’cizelerinden çokça bahsettiğimiz, “Hz Peygamber’in ikindi namazını kaçırması ve Allah’ın güneşi tekrar geriye getirmesi, zamanı geri alması” rivayeti sahih midir? Gerçekten olmuş mudur? Delilimiz nedir? Hadis dersinde bunu ispatlamam gerekir. Yardımcı olursanız sevinirim.”

 

GÜNEŞİN VAHYE BOYUN EĞMESİ

Resulullah Efendimiz’in (asm) hayatında güneşin tehiri üç defa vuku bulmuştur.

1- Hendek Savaşı esnasında, bir ikindi vakti Peygamber Efendimiz (asm) ikindi namazı kılıncaya kadar güneş batmamıştır.

2- Peygamber Efendimiz (asm) Kureyşlilere Mi’rac mu’cizesini anlatırken, delil olarak yolda bir Kureyş kervanı gördüğünü, bu kervanın güneşin doğmasıyla birlikte geleceğini söyler. Fakat kervan gecikince, Allah’a duâ eder ve güneşin doğması geciktirilir.

3- Hazret-i Peygamber (asm) Hazret-i Ali’nin (ra) dizlerine yaslanıp uyumuştu. Bir rivayete göre bu bir vahiy gelme anıydı. Oysa Hazret-i Ali (ra) ikindi namazını henüz kılmamış, fakat Peygamber Efendimiz’i (asm) rahatsız etmemek için söyleyememişti. Bu esnada Hazret-i Peygamber (asm) uyandı. Hazret-i Ali’nin (ra) ikindi namazını kılmadığını öğrendi ve güneşin tekrar geri gelmesi için duâ etti. Güneş geri geldi. Hazret-i Ali (ra) ikindi namazını kıldıktan sonra güneş tekrar battı.

Güneşin durdurulma mu’cizesi başka peygamberlerin hayatlarında da vaki olmuştur.1

Peygamberlerin duâsıyla, bilhassa son Peygamber Hazret-i Muhammed’in (asm) iltimasıyla güneşin durdurulmasının hikmetini Risale-i Nur’da da buluyoruz. Şöyle ki: Bütün memleketi ışıklandıran büyük bir nur lambası olan güneşin, Peygamber Efendimiz’in (asm) işaret ve emirlerine boyun eğmesi, “Evet, evet; her dediğin doğrudur.” manasına gelir.2

İNSAFSIZ TENKİTLERE DİKKAT!

Öncelikle şunları hatırlatmakta yarar görüyoruz:

1- Hadis dersinde bir hadis, rivayet zincirinin sıhhati açısından incelenebilir, tartışılabilir. Rivayet zincirindeki zevat açısından zayıf görülebilir, sahih görülebilir. Esasen bunlar hadis tahsil edenlerin de hakkıdır.

2- Fakat hadis okuyanların kılavuzu ehl-i sünnet uleması olmalı, asrımızın ulemai’s-sû’ unvanına lâyık münkir ve mukallit münekkitleri olmamalıdır. Asrımız münekkitleri hadisleri toptan kabul etmiyorlar, “Kur’ân bize yeter” diyorlar. Kimi İlahiyatçılar da maalesef bu menhus yaklaşımın ağına düşüyor.

3- Oysa konu hadis tenkidi ise… Ehl-i sünnet çizgisi bize yeter. Âlimler eskiden de pekâlâ rivayet tenkidi yaptılar. Ama edeple, insafla ve ilimle yaptılar. Onlar sahih hadisleri zayıflarından ayıkladılar ve aldılar. Hadislerin tamamını kapının dışına koymadılar. Meselâ Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace bunlardandır. Bilhassa Buhari ve Müslim şiddetli tenkitlerden sonra ortaya koydukları sahih hadislerle ümmetin makbulü olmuşlardır.

BU, AYIN İKİYE AYRILMASI GİBİ BİR MU’CİZEDİR

4- Biz hadis dersinde tartışırken muhataplarımızı insafsız münekkitlerden saymayalım, eyvallah. Onların hadis usûlü duyarlılığıyla bahsettiğiniz hadisi eleştirdiklerini farz edelim.

5- O zaman şu bilgileri paylaşalım: “Güneşin durdurulması mu’cizesi” ile ilgili hadisi, Tahavî, Taberâni (Kebir’inde), Hâkim ve Beyhakî (Delail bölümünde) rivayet etmişlerdir. İbn-i Cevzî ve İbn-i Teymiyye de bu hadisi sıhhatli bulmamışlardır.

6- Hükümleri dört mezhepte hüccet sayılan İbn-i Hacer, bunun parlak bir mu’cize olduğunu belirtmiş ve bu hadisi uydurma sayan İbn-i Cevzî ile İbn-i Teymiyye’yi eleştirmiştir.3

7- Hadis âlimlerinden el-Aynî, Umdetu’l-Karî adlı Buharî şerhinde bu hadisin sıhhat ölçülerini taşıdığını, İbn-i Cevzî’nin eleştirilerini hak etmediğini belirtmiştir.

8- Buharî’nin şeyhi Hafız Ebu Cafer Ahmed b. Salih el-Mısrî, bu hadisi ayrı iki yoldan rivayet etmiş ve “bu hadisi göz ardı etmenin ilim yolunda olan bir âlime yakışmadığını” belirtmiştir. (bk. Şebeketu’l-hak).

9- Hafız Heysemî, Taberanî’nin bu hadisle ilgili yaptığı rivayetlerinden birinin senedindeki ravilerin Sahih-i Buharî’nin ravileri olduğunu belirtmiştir.4

10- Aclunî de, Tahavî’nin ve Kadı Iyaz’ın bu hadisi sahih gördüklerini, İbn Mende, İbn Şahin, İbn Merduye gibi hadis âlimlerinin bu hadisi -farklı yollarla- rivayet ettiklerini,

Taberanî’nin de hasen bir senetle Hem Kebîr’inde, hem Evsat’ında bu hadisi rivayet ettiğini belirterek, hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir.5

11- Zaten bu hadise ayın ikiye yarılması gibi bir mu’cizedir. Yani benzeri vardır.

Dipnotlar:
1- Buhari, Humus, 8; Nikâh, 58; Müslim, Cihad, 32.
2- Sözler, (22. Söz, 1. Makam, 11. Bürhan) s. 261.
3- İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 6/222
4- Zevaid, 8/297.
5- Aclunî, 1/428.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Rahman Sûresi üzerine bir şerh denemesi
1.199
Fehmi Bey: “Rahman Sûresinin ilk âyetlerine göre, Allah önce Kur’ân’ı öğretiyor, sonra insanı yaratıyor. Bu sıralama ile düşünürsek, Allah Kur’ân’ı önce kime öğretti?” KUR’ÂN BİR RAHMETTİR Rahman Sû...
Güneş batıdan doğunca…
969
Belçika’dan okuyucumuz: “Kıyamet alâmetlerinden bir tanesinin güneşin batıdan doğması olduğunu biliyorum. Bununla ilgili hadisler var. Fakat konuşmuş olduğum bir şahıs bana bunu bu şekilde neden algı...
İkindi namazının sünnetleri
463
Kahramanmaraş’tan Hakan Bey: “İkindi namazında cemaate yetişemeyen kişi, bu namazı kendisi kılacak olsa bu namazın sünnetini kılamaz mı?” İkindi ve yatsı namazlarında imam farza durmuşsa, bu esnada g...
Âlemi rahmete çeviren müjde
556
İsmail Bey: “Peygamber Efendimiz (asm) neden en sevgilidir?”   GETİRDİĞİ NUR İLE DÜNYANIN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRDİ Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm kendisi için yaşamamış, ümmeti için yaşa...
Küsuf namazına hazır mıyız?
1.021
Salih Bey: “Küsuf namazı kılmanın hikmeti güneşin açılması için duâ etmek midir? Bu namazlar nasıl kılınır?” BUGÜN GÜNEŞ TUTULACAK Bugün saat: 09.40’tan saat 13.50’ye kadar güneş tutulması olayı ge...
Ebu Hüreyre (ra) neden çok hadis rivayet etti?
596
H. B. Rumuzlu okuyucumuz: “Ebu Hüreyre gerçekten güvenilir birisi midir? Neden çok hadis rivayet etmiştir?”   Ebu Hüreyre (ra) bir sahabedir. Hadislerine elbette güvenilir. Fakat Ebu Hüreyre ...
Kur´ân´ın kırk açıdan mucizeliği
2.148
Abdulkadir Şahin: “Üstad Bediüzzaman Hazretleri Kur’ân’ın kırk vecihle mucize olduğunu Risâle-i Nur’un değişik yerlerinde beyan ediyor. Bu kırk vechin neler olduğunu maddeler halinde açıklar mısınız?”...
Peygamber mu´cizeleri
415
Kars’tan Mustafa Gürsoy’un sorusu: “Aklı aciz bırakan Peygamber mu’cizeleri, teklif sırrına uygun düşer mi? Yani mu’cizeyi gören insanlar inanmak zorunda kalmazlar mı? Kur’ân-ı Kerim Hazret-i Muhammed...
Kur´ân surelerinin sıralanışı
17.260
Ankara’dan okuyucumuz: “Kur’ân-ı Kerim’de sûrelerin sıralanışı neye göre belirlenmiştir? Neden iniş sırasına göre diziliş olmamıştır? Açıklar mısınız?”   Noktasından virgülüne, tertibinden...
Dünyanın dümdüz yayılıp serildiğini söyleyen ayet bilimsel g...
1.418
İzmir’den Rumeysa Yelkenkayalı: “Dünyanın dümdüz yayılıp serildiğini söyleyen ayet bilimsel gerçeklere uyuyor mu?” KUR’ÂN İLMÎ BİR MUCİZEDİR Bediüzzaman’ın ifadesiyle “zaman ihtiyarlandıkça ge...
Hz. Musa’nın mu’cizeleri
1.170
Ethem Bey: “Bakara Sûresi 57. ve Tâhâ Sûresi 80. âyetlerinde geçen ‘Üzerlerinize bıldırcın eti ile kudret helvası indirdik’ cümlesini açıklar mısınız? Bu âyetlerin açıklaması Risâle-i Nûr’da var mı?”...
Peygamberimizin mu´cizeleri
691
İzmir/Torbalı’dan Hasan Bey: “Bir arkadaş, Peygamber Efendimizin (asm) iki mucizesi vardır: Birisi Kur’ân, diğeri miraçtır diyor. Buna ne cevap verebiliriz? Peygamberimiz (asm) kaç tane mucize gösterm...
Fedek olayı nedir?
182
Malatya’dan Muhammet Aysundu: “Fedek olayı nedir? Bu hususta ne Şiîler Ehl-i Sünneti, ne de Ehl-i Sünnet Şiîleri tam tatmin edemiyorlar?” FEDEK OLAYI Fedek, şimdiki adı Hait olan, Medine’ye yaklaş...
Su içmenin sünnetleri nelerdir?
222
Trabzon’dan Fatih Akyüz ve İzmir’den Kemal Budakçı: “Su içmenin sünnetleri nelerdir? Yemek esnasında veya yemekten sonra iki saate kadar su içmemek gerektiği sünnette var mıdır?”   SU İÇMENİN...
Cinlere peygamberler gelmiş midir?
9.467
Şanlıurfa Birecik’ten Ümral Duman: “Cinlere kendi içerisinden peygamberler gelmiş midir? Bu konuyla ilgili bir bilgi var mıdır?”   Cinlere kendi içlerinden peygamber gelmemiştir. Çünkü ins...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir