Güneşin durdurulması mu’cizesi üzerine

Yozgat’tan Rabia İlhan: “Peygamber Efendimiz’in (asm) mu’cizelerinden çokça bahsettiğimiz, “Hz Peygamber’in ikindi namazını kaçırması ve Allah’ın güneşi tekrar geriye getirmesi, zamanı geri alması” rivayeti sahih midir? Gerçekten olmuş mudur? Delilimiz nedir? Hadis dersinde bunu ispatlamam gerekir. Yardımcı olursanız sevinirim.”

 

GÜNEŞİN VAHYE BOYUN EĞMESİ

Resulullah Efendimiz’in (asm) hayatında güneşin tehiri üç defa vuku bulmuştur.

1- Hendek Savaşı esnasında, bir ikindi vakti Peygamber Efendimiz (asm) ikindi namazı kılıncaya kadar güneş batmamıştır.

2- Peygamber Efendimiz (asm) Kureyşlilere Mi’rac mu’cizesini anlatırken, delil olarak yolda bir Kureyş kervanı gördüğünü, bu kervanın güneşin doğmasıyla birlikte geleceğini söyler. Fakat kervan gecikince, Allah’a duâ eder ve güneşin doğması geciktirilir.

3- Hazret-i Peygamber (asm) Hazret-i Ali’nin (ra) dizlerine yaslanıp uyumuştu. Bir rivayete göre bu bir vahiy gelme anıydı. Oysa Hazret-i Ali (ra) ikindi namazını henüz kılmamış, fakat Peygamber Efendimiz’i (asm) rahatsız etmemek için söyleyememişti. Bu esnada Hazret-i Peygamber (asm) uyandı. Hazret-i Ali’nin (ra) ikindi namazını kılmadığını öğrendi ve güneşin tekrar geri gelmesi için duâ etti. Güneş geri geldi. Hazret-i Ali (ra) ikindi namazını kıldıktan sonra güneş tekrar battı.

Güneşin durdurulma mu’cizesi başka peygamberlerin hayatlarında da vaki olmuştur.1

Peygamberlerin duâsıyla, bilhassa son Peygamber Hazret-i Muhammed’in (asm) iltimasıyla güneşin durdurulmasının hikmetini Risale-i Nur’da da buluyoruz. Şöyle ki: Bütün memleketi ışıklandıran büyük bir nur lambası olan güneşin, Peygamber Efendimiz’in (asm) işaret ve emirlerine boyun eğmesi, “Evet, evet; her dediğin doğrudur.” manasına gelir.2

İNSAFSIZ TENKİTLERE DİKKAT!

Öncelikle şunları hatırlatmakta yarar görüyoruz:

1- Hadis dersinde bir hadis, rivayet zincirinin sıhhati açısından incelenebilir, tartışılabilir. Rivayet zincirindeki zevat açısından zayıf görülebilir, sahih görülebilir. Esasen bunlar hadis tahsil edenlerin de hakkıdır.

2- Fakat hadis okuyanların kılavuzu ehl-i sünnet uleması olmalı, asrımızın ulemai’s-sû’ unvanına lâyık münkir ve mukallit münekkitleri olmamalıdır. Asrımız münekkitleri hadisleri toptan kabul etmiyorlar, “Kur’ân bize yeter” diyorlar. Kimi İlahiyatçılar da maalesef bu menhus yaklaşımın ağına düşüyor.

3- Oysa konu hadis tenkidi ise… Ehl-i sünnet çizgisi bize yeter. Âlimler eskiden de pekâlâ rivayet tenkidi yaptılar. Ama edeple, insafla ve ilimle yaptılar. Onlar sahih hadisleri zayıflarından ayıkladılar ve aldılar. Hadislerin tamamını kapının dışına koymadılar. Meselâ Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace bunlardandır. Bilhassa Buhari ve Müslim şiddetli tenkitlerden sonra ortaya koydukları sahih hadislerle ümmetin makbulü olmuşlardır.

BU, AYIN İKİYE AYRILMASI GİBİ BİR MU’CİZEDİR

4- Biz hadis dersinde tartışırken muhataplarımızı insafsız münekkitlerden saymayalım, eyvallah. Onların hadis usûlü duyarlılığıyla bahsettiğiniz hadisi eleştirdiklerini farz edelim.

5- O zaman şu bilgileri paylaşalım: “Güneşin durdurulması mu’cizesi” ile ilgili hadisi, Tahavî, Taberâni (Kebir’inde), Hâkim ve Beyhakî (Delail bölümünde) rivayet etmişlerdir. İbn-i Cevzî ve İbn-i Teymiyye de bu hadisi sıhhatli bulmamışlardır.

6- Hükümleri dört mezhepte hüccet sayılan İbn-i Hacer, bunun parlak bir mu’cize olduğunu belirtmiş ve bu hadisi uydurma sayan İbn-i Cevzî ile İbn-i Teymiyye’yi eleştirmiştir.3

7- Hadis âlimlerinden el-Aynî, Umdetu’l-Karî adlı Buharî şerhinde bu hadisin sıhhat ölçülerini taşıdığını, İbn-i Cevzî’nin eleştirilerini hak etmediğini belirtmiştir.

8- Buharî’nin şeyhi Hafız Ebu Cafer Ahmed b. Salih el-Mısrî, bu hadisi ayrı iki yoldan rivayet etmiş ve “bu hadisi göz ardı etmenin ilim yolunda olan bir âlime yakışmadığını” belirtmiştir. (bk. Şebeketu’l-hak).

9- Hafız Heysemî, Taberanî’nin bu hadisle ilgili yaptığı rivayetlerinden birinin senedindeki ravilerin Sahih-i Buharî’nin ravileri olduğunu belirtmiştir.4

10- Aclunî de, Tahavî’nin ve Kadı Iyaz’ın bu hadisi sahih gördüklerini, İbn Mende, İbn Şahin, İbn Merduye gibi hadis âlimlerinin bu hadisi -farklı yollarla- rivayet ettiklerini,

Taberanî’nin de hasen bir senetle Hem Kebîr’inde, hem Evsat’ında bu hadisi rivayet ettiğini belirterek, hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir.5

11- Zaten bu hadise ayın ikiye yarılması gibi bir mu’cizedir. Yani benzeri vardır.

Dipnotlar:
1- Buhari, Humus, 8; Nikâh, 58; Müslim, Cihad, 32.
2- Sözler, (22. Söz, 1. Makam, 11. Bürhan) s. 261.
3- İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 6/222
4- Zevaid, 8/297.
5- Aclunî, 1/428.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Küsuf namazına hazır mıyız?
1.025
Salih Bey: “Küsuf namazı kılmanın hikmeti güneşin açılması için duâ etmek midir? Bu namazlar nasıl kılınır?” BUGÜN GÜNEŞ TUTULACAK Bugün saat: 09.40’tan saat 13.50’ye kadar güneş tutulması olayı ge...
Kur´ân´ın kırk açıdan mucizeliği
2.236
Abdulkadir Şahin: “Üstad Bediüzzaman Hazretleri Kur’ân’ın kırk vecihle mucize olduğunu Risâle-i Nur’un değişik yerlerinde beyan ediyor. Bu kırk vechin neler olduğunu maddeler halinde açıklar mısınız?”...
Peygamberler hata ederler mi?
195
Fatih Akyüz: “Peygamberlerin ismet sıfatı olduğunu biliyoruz; peki bu durum onların bizim için her halleriyle model olmalarına engel değil mi? Efendimiz (asm) hiç günah işlemiyorsa neden günde 70 defa...
Güneş batıdan doğunca…
993
Belçika’dan okuyucumuz: “Kıyamet alâmetlerinden bir tanesinin güneşin batıdan doğması olduğunu biliyorum. Bununla ilgili hadisler var. Fakat konuşmuş olduğum bir şahıs bana bunu bu şekilde neden algı...
Peygamber efendimiz (asm) ile tevessül
1.453
Tamer Çiftçioğlu: “Duâda Peygamber Efendimiz (asm) ile tevessül caiz midir?” Duâda Peygamber Efendimiz (asm) ile tevessül, yani duâmızın kabulü için Peygamber Efendimiz’in (asm) vesileliğini ve şefaa...
Onun hakkını teslim etmek, ümmetin vazifesidir
721
Ayşenur Hanım: “Peygamber Efendimizin (asm) mucizelerini ve eşsizliğini anlatmak mübalağa etmek midir? Onu mübalağa etmeden hak ettiği şekilde övmenin sınırları nelerdir?”   ALLAH, MELEKLER VE ...
Peygamber mu´cizeleri
424
Kars’tan Mustafa Gürsoy’un sorusu: “Aklı aciz bırakan Peygamber mu’cizeleri, teklif sırrına uygun düşer mi? Yani mu’cizeyi gören insanlar inanmak zorunda kalmazlar mı? Kur’ân-ı Kerim Hazret-i Muhammed...
Hz. Musa’nın mu’cizeleri
1.236
Ethem Bey: “Bakara Sûresi 57. ve Tâhâ Sûresi 80. âyetlerinde geçen ‘Üzerlerinize bıldırcın eti ile kudret helvası indirdik’ cümlesini açıklar mısınız? Bu âyetlerin açıklaması Risâle-i Nûr’da var mı?”...
Güneş batıdan doğunca
2.347
Turan Bey: “Beşinci Şuânın Yirminci Meselesinde bahsedilen güneşin mağripten doğması ne demektir? Kıyametin kopmasına yakın güneş batıdan doğunca kaç gün süreyle kalacak? Bir gün mü kalacak? Belli bir...
Güneşin batıdan doğması
10.341
Belçika’dan Rukiye Çiğci: “Kıyamet alâmetlerinden bir tanesinin güneşin batıdan doğması olduğunu biliyorum. Bununla ilgili hadisler var. Fakat konuşmuş olduğum bir şahıs bana bunu bu şekilde neden alg...
Cinlere peygamberler gelmiş midir?
9.903
Şanlıurfa Birecik’ten Ümral Duman: “Cinlere kendi içerisinden peygamberler gelmiş midir? Bu konuyla ilgili bir bilgi var mıdır?”   Cinlere kendi içlerinden peygamber gelmemiştir. Çünkü ins...
Peygamberimizin mu´cizeleri
698
İzmir/Torbalı’dan Hasan Bey: “Bir arkadaş, Peygamber Efendimizin (asm) iki mucizesi vardır: Birisi Kur’ân, diğeri miraçtır diyor. Buna ne cevap verebiliriz? Peygamberimiz (asm) kaç tane mucize gösterm...
Âyetlerle Mi’raç mu’cizesi
1.445
Çamdibi’nden Muzaffer Kılınç: “Mi’raç ile ilgili olarak Necm Sûresinin 13 ve 18. âyetlerini izah eder misiniz? Bu âyetlerde geçen ‘Onu bir kere daha hakiki suretinde gördü’ ne demektir? Gördüğü kimdir...
İkindi namazının sünnetleri
487
Kahramanmaraş’tan Hakan Bey: “İkindi namazında cemaate yetişemeyen kişi, bu namazı kendisi kılacak olsa bu namazın sünnetini kılamaz mı?” İkindi ve yatsı namazlarında imam farza durmuşsa, bu esnada g...
Âlemi rahmete çeviren müjde
561
İsmail Bey: “Peygamber Efendimiz (asm) neden en sevgilidir?”   GETİRDİĞİ NUR İLE DÜNYANIN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRDİ Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm kendisi için yaşamamış, ümmeti için yaşa...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir