Sirâcunnur üzerine

Eskişehir’den Süleyman Akkın: “Hazret-i Ali Efendimizin (ra) işaret buyurduğu Siracunnur nedir? Hangi risâlelerden oluşmaktadır?”

 

Hazret-i Ali (ra) Celcelutiye’de şu mısraında ismen Siracunnur’dan bahsediyor: “Tükadü Siracunnuri sirran beyaneten, Tükadü Siracüssürci sirran tenevveret, Binuri celâlin bazihin ve şerantahin, Bikuddusi berkutin bihinnarü ühmidet.”1

Mısraın Türkçesi: “Nurun kandili sessizce yakılıp aydınlatır. Kandiller kandili sessizce tutuşturulur; o da nurlandırır. Celâl, Rauf, Kuddüs, Rahman, Rahim ve Hakim isimlerinden aldığı onun nuruyla dalâlet ve fitne ateşi söndürülür.”

Bediüzzaman Hazretlerine göre Hazret-i Ali (ra) bu mısraında Risâle-i Nur’un üç önemli sırına işaret ediyor:

1- İslâm âleminde dellâllar elinde teşhir edilerek yayınlanmaya lâyık Risâle-i Nur, gayet gizli ve perde altında yayılacaktır.

2- Risâle-i Nur İsm-i Azam cilvesiyle ve İsm-i Rahîm ve Hakîm tecellisiyle zuhur etmiştir. İmtiyazlı özelliği “Allahü Ekber” temeline bağlı olarak celâl ve kibriya, “Bismillahirrahmanirrahim” 2 aslından feyizle merhamet ve şefkat, “Ve hüve’l-Azizü’l-Hakim” 3 âyetinden feyizle hikmeti ve intizamı keşfetmektir. Sâir meşreplerdeki “aşk” yerinde Risâle-i Nur mesleğinde şefkat ve muhabbet ön plandadır. Hazret-i Ali (ra) bu mısraında Risâle-i Nur’u tarif ediyor ve diyor ki: “Hayatını ve nurunu kibriya, azamet, re’fet ve rahimiyetten alıyor.”

3- Hazret-i Ali (ra) bu mısraı ile, “Siracunnur” dediği Risâle-i Nur’un “nuru”nun, hicrî 1354 yılında, dalâletin tecavüz eden fitne-i diniye ateşini söndürerek ya tahribattan vazgeçireceğini, ya da ileri tecavüzatını kıracağını bildiriyor.4

OKU:   Allah verdiği nimetlerden sorumlu tutar

Bediüzzaman Hazretleri Celcelutiye’de geçen “Siracunnur” kelimesini genelde “Risâle-i Nur” ya da “Risâle-i Nur’un nuru” ile tefsir ediyor.5 Risâle-i Nur’un, Hazret-i Ali’nin (ra) tabirinde yer alan Siracunnur veya Siracussürc olduğunu haber veriyor.6

Bununla beraber Şuâlar, Emirdağ Lâhikası ve Barla Lâhikası gibi risâleleri incelediğimizde, özelde Siracunnur adıyla risâlelerden müteşekkil bir mecmuâ bastırıldığını açıkça görmek de mümkün. Meselâ Bediüzzaman, Heyet-i Vekileye gönderdiği istida mektubunda, üç yüzden fazla sahifeyi ihtivâ ettiğini bildirdiği Siracunnur mecmuâsının içinden Beşinci Şuâ yasaklansa bile geri kalan kısmının serbest bırakılmasını ve iade edilmesini rica ediyor;7 Diyanet İşleri Başkanlığının ehl-i vukufunca verilen müsbet rapor sebebiyle başkanlığa yazdığı teşekkür mektubunda, Siracunnur mecmuasının on üç parçadan müteşekkil olduğunu bildiriyor;8 iddiânamenin yanlışlarını yazdığı Hata Sevap Cetvelinde Siracunnur’da yer alan Hastalar Risâlesinin dört buçuk saatte yazıldığını haber veriyor;9 Afyon Mahkemesinden sonra Temyiz Mahkemesi Başkanlığına yazdığı uzun mektupta, sonunda Beşinci Şuâ’nın yer aldığı Siracunnur adıyla büyük bir mecmuadan bahsediyor;10 Siracunnur’un başında Münacatın yer aldığını haber veriyor.11 Keza merhum Tahiri Ağabey, Afyon müdafaasında, kâğıt alınarak Siracunnur adıyla bir mecmuânın bastırıldığından bahsediyor.12

Üstad Hazretleri döneminde bastırılmış bulunan Siracunnur’da yer alan on üç parça risâlenin konu başlıkları şöyledir: 1- Üçüncü Şuâ (Münacat Risâlesi) 2- Yirmibeşinci Lem’a (Hastalar Risâlesi) 3- On Yedinci Mektub (Çocuk Tâziyenâmesi) 4- Yirmialtıncı Lem’a (İhtiyarlar Lem’ası) 5- Yirmibirinci Mektub 6- Dördüncü Şuâ: İkinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Dördüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Beşinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, Altıncı Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye; 7- Onüçüncü Lem’a (Şeytandan İstiâze Risâlesi); 8- Otuzüçüncü Söz (Otuzüç Penceredir); 9- Arabî Esma-i Hüsna Münacatı; 10- Onyedinci Lem’anın Onikinci Notasındaki müellifin hazin münacatı; 11-(Onikinci Şuâ) Denizli Müdafaanâmesi; 12- Beşinci Şuâ; 13- Merhum Hasan Feyzinin Risâle-i Nur Hakkındaki Manzumesi ve Üstad Hazretlerinin Vasiyetnamesi ve zehirlenmesi dolayısıyle merhum Hasan Feyzi’nin yazdığı Mersiye.

OKU:   Dilimiz ve fiillerimiz

Bugün itibariyle, Siracunnur eserine internet üzerinden ulaşmak da mümkün. Bunun için: “www.saidnur.com/foreign/trk/risaleler/siracunnur/siracindex.htm” adresini tıklamanız yeterlidir.

Dipnotlar:

1- Şuâlar, s. 1121;

2- Fatiha Sûresi: 1;

3- Nahl Sûresi: 60; İbrahim Sûresi: 4;

4- Şuâlar, s. 1123;

5- Şuâlar, s. 17, 1123, 1127, 1133,;

6- Şuâlar, s. 49, 68;

7- Şuâlar, s. 627;

8- Şuâlar, s. 628;

9- Şuâlar, s. 646;

10- Şuâlar, s. 707;

11- Emirdağ Lâhikası, s. 685;

12- Şuâlar, s. 845.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir