Esmâü’l-Hüsna hakkında

Orhan Bey: “Esmâü’l-Hüsna hakkında bilgi verebilir misiniz? Sayısı ve kaynakları nedir?”Esmâü’l-Hüsnâ ile ilgili bütün bilgiler vahiy kaynaklıdır. Cenâb-ı Allah Kendi zatına mahsus güzel isimlerinden dilediklerini Kur’ân ile ve Peygamberinin (asm) diliyle haber vermiştir. Sayısı bini bulur. Allah’ın bildirmediği isimleri de vardır şüphesiz. Nitekim Allah Resulü (asm) bir niyazında şöyle buyurmuştur: “Allah’ım! Sana, Zât-ı Bârî’ni isimlendirdiğin, Kitabında inzâl buyurduğun, Peygamberine tâlim buyurduğun, ve ezelî ilm-i gaybında Kendin için tahsis ettiğin Esmâ-i Şerîfenin hepsiyle niyâz ederim.”1

 

Hazret-i Âişe validemiz (ra); “Allah’ım! Esmâ-i Hüsnâ’ndan bizim bildiğimiz, bilmediğimiz bütün isimlerinle Sana münacat ederim. Büyüklerin büyüğü olan İsminle Sana niyâz ederim. Kim ki Sana bu isimlerinle duâ ederse cevap verirsin Rabb’im!” diye niyazda bulunmuştu. Bunu işiten Allah Resûlü (asm), “İsabet ettin! İsabet ettin” buyurdu.2

Cenâb-ı Hak (cc) bizim bilmemizi irade buyurduğu Esmâ-i Hüsnâ’sından bir kısmını sırf vahiy olan Kur’ân-ı Kerîm’inde zikretmiş, bir kısmını ise Resûl’üne (asm) yine vahiyle bildirmiştir. Resûlullah Efendimiz (asm) Esma-i Hüsnâ’dan hiç olmazsa doksan dokuzunun ihsâ edilmesini, yani bilinmesini, kavranmasını ve gerekleriyle amel edilmesini tavsiye buyurmuş, doksan dokuz ismi kavrayanı Cennet’le müjdelemiştir.3

Esmâü’l-Hüsnâ’dan doksan dokuzunu (yüzden bir eksiğini) “Allah, Rahman, Rahîm…” diye bilinen sırası ile Peygamber Efendimiz (asm) bildirmiştir.

Dipnotlar:

1- Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/391;Tecrit Terc., 8/192

OKU:   Yaratılışın işaret fişekleri: İbda’ ve inşa’

2- Tecrit Terc. 8/192

3- Buhârî, 8/1165; Tirmizî, Daavât, 86

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir