Nevşehir’den Yaşar Çolak: “1- Salâten tüncina duâsı ibadet hayatımıza ne zaman girmiştir? Kim tarafından kazandırılmıştır? Hükmü nedir? 2- Namaz kılarken özellikle teşehhüd esnasında gerek düşünce boyutunda gerekse sözel olarak—selâm öncesinde —Mi’rac mu’cizesinde Peygamber Efendimizin (asm) Rabbimize takdim ettiği hediyeleri— 6. Şuâ’daki hakikatleri—sunmak namazın sıhhatine zarar verir mi veya namazı huşu içinde kılmamıza vesile olur mu?”

Kur’ân Peygamber Efendimiz’e (asm) çokça salât ve selâm etmemizi emrediyor. Şöyle buyuruyor: “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve selâm edin.” 1

Farz namazın arkasından duâ yapmak sünnettir. Bu duâ, Peygamber Efendimiz (asm) tarafından müstecâp (makbûle şâyân) duâlar arasında sayılmıştır.
Bir gün Resûl-i Ekrem Efendimize (asm) soruldu ki: “Yâ Resûlallah! Hangi duâ makbuldür?”

Peygamber Efendimiz (asm): “Gecenin son kısmında ve beş vakit namazların arkalarında yapılan duâlar makbuldür.” buyurdu. 2

Peygamber Efendimiz (asm) bir diğer hadislerinde: “Bir farz namazı kılan kimsenin bir makbul duâ hakkı vardır. Kur’ân’ı hatmeden kimsenin de bir makbul duâ hakkı vardır.” 3 buyurmuştur.

Salâten Tüncînâ duâsı Müslüman âlimler, sâlihler ve kutuplarca okunmuş, tecrübe edilmiş ve tavsiye edilmiş içinde Peygamber Efendimiz’e salât ü selâm da bulunan kuvvetli bir duâ metnidir. Hazret-i Muhammed’e (asm) salât ü selâmla başlanan ve Peygamber Efendimizin (asm), Peygamberimizin (asm) âlinin ve onun sünnetine uyan her kimsenin her halde ve her sıkıntıda rahmet içinde olmalarını, bütün istek ve ihtiyaçlarının verilmesini, bütün kötülüklerden, günahlardan ve seyyiâttan arındırılmalarını, en yüksek derecelere yükseltilmelerini, hayatta ve öldükten sonra bütün hayırlara ve gâyelerin en yükseğine ulaştırılmalarını niyaz ettiğimiz ve hadis ve âyetlerden iktibas edilmiş olan bu duâyı, Bedîüzzaman, farz namazların hemen ardından, sünnette gösterilen makbul duâ yerinde okumuş ve burada okunmasını tavsiye etmiştir. Bu duâ hakkında Bedîüzzaman şöyle demiştir: “Meşhur-u âlem ve gayet mücerreb ve umum aktabların mergûbu bir salâvat-ı şerîfedir.” 4

2- Ettahıyyatü duâsı, Peygamber Efendimiz’in (asm) Mi’racda Cenâb-ı Hak ile selâmlaşma cümlelerini ihtiva ediyor. Bediüzzaman 6. Şuâ adlı eserinde bu yüksek duâ metnini tefsir ediyor. Bu bölüm daha sık okunarak namazda Ettahiyyatü duâsından daha fazla feyiz almak mümkün olabilir. Bu esnada namaza zarar vermeden, tebeî bir nazarla Mi’racdaki yüksek konuşma düşünülebilir. Fakat bunu kastî bir nazarla düşünmek namaza zarar verebileceği gibi, namazda bunun yerine 6. Şuâ’yı okumak da caiz değildir.

Ettahiyyatü’yü huşu içinde okuduğumuzda, Peygamber Efendimizin (asm) Rabbimize takdim ettiği hediyeleri kendi zaviyemizce sunmuş oluruz. Konu hakkında daha fazla mübalâğa etmek, namazda kastî nazara girer ki, namazın sıhhatine zarar verir.

Dipnotlar:
1- Ahzab Sûresi: 56.
2- El-Ezkâr, Nevevî, 66, 67.
3- Câmiü’s-Sağîr, 4/1576.
4- İlk Teksir Delâilü’n-Nûr, s. 36.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Bediüzzaman tevekkülü nasıl tarif ediyor?
61
“Bediüzzaman tevekkülü nasıl tarif ediyor?” (daha&helliip;)
Sadakanın ömrü uzatması
36
Özgür Bey: “Sadaka nedir? Kimlere nasıl, ne kadar ve ne zaman sadaka verilir? Dilenciye verilen şey sadaka mıdır? Hadise göre sadakanın ömrü uzattığı doğru mudur? Öyleyse ecelin değişip değişmediği me...
Bediüzzaman’ın Tahıyyat açılımı
51
  Salihli’den Tuncer Özen: “Yeni tanzim Lem’alar’ın 797. sayfasındaki 5. Haşiye’de geçen, ‘Nasıl ki bir zat, harika bir makine yapsa, o makinenin başında bir fonoğraf, bir fotoğraf gibi ayrı ayrı, ken...
Divan-ı Harp´te Bediüzzaman
31
  Muzaffer Bey: “Bedîüzzaman, Otuz Bir Marttan sonra çıkarıldığı Dîvân-ı Harb-i Örfî’de yaptığı on bir buçuk maddelik savunmasında tam bir hürriyet, vatanperverlik ve şerîat dersi verir ve müdafaası s...
Bid’atler ve cuma namazı
36
Ankara’dan Ahmet Bey: “Kastamonu Lâhikası’nda geçen şu cümleyi açıklar mısınız: ‘Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de, iştirak edenleri tenkit etmeyiniz. Gerçi, İmam-...
Risale-i Nur’da mehdiyet işaretleri
110
İzmir’den Ekrem Kazan, Samsun’dan Nurullah Çetinkaya ve Şeref Çetintaş: “Risale-i Nur ile mehdiyet ilişkisini tahlil eder misiniz?” (daha&helliip;)
Derdimiz var; duâmız var!
49
Seda Hanım: “Korkuyu gidermek için duâ var mıdır? Varsa yazar mısınız?” (daha&helliip;)
Kur´ân dinlerken zikir çekmek
67
İzmir’den bayan okuyucumuz: “Kur’ân’ı dinlerken tesbih ve zikirde bulunmanın sakıncası var mıdır?” (daha&helliip;)
Duâda lafız değil kalbimizden geçen önemlidir
50
Elif Hanım: “Bir annenin evlâdına “Seni Allah’ın birliğine emanet ediyorum” sözünde bir yanlışlık ve şirk tehlikesi var mıdır?” (daha&helliip;)
Üç aylarda neler yapalım?
19
Bugün şuhur-u selase’ye, yani üç aylara girdik elhamdülillah.Ümmet için binler tebrikler. Üç aylarda neler yapalım? (daha&helliip;)