Nevşehir’den Yaşar Çolak: “1- Salâten tüncina duâsı ibadet hayatımıza ne zaman girmiştir? Kim tarafından kazandırılmıştır? Hükmü nedir? 2- Namaz kılarken özellikle teşehhüd esnasında gerek düşünce boyutunda gerekse sözel olarak—selâm öncesinde —Mi’rac mu’cizesinde Peygamber Efendimizin (asm) Rabbimize takdim ettiği hediyeleri— 6. Şuâ’daki hakikatleri—sunmak namazın sıhhatine zarar verir mi veya namazı huşu içinde kılmamıza vesile olur mu?”

Kur’ân Peygamber Efendimiz’e (asm) çokça salât ve selâm etmemizi emrediyor. Şöyle buyuruyor: “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve selâm edin.” 1

Farz namazın arkasından duâ yapmak sünnettir. Bu duâ, Peygamber Efendimiz (asm) tarafından müstecâp (makbûle şâyân) duâlar arasında sayılmıştır.
Bir gün Resûl-i Ekrem Efendimize (asm) soruldu ki: “Yâ Resûlallah! Hangi duâ makbuldür?”

Peygamber Efendimiz (asm): “Gecenin son kısmında ve beş vakit namazların arkalarında yapılan duâlar makbuldür.” buyurdu. 2

Peygamber Efendimiz (asm) bir diğer hadislerinde: “Bir farz namazı kılan kimsenin bir makbul duâ hakkı vardır. Kur’ân’ı hatmeden kimsenin de bir makbul duâ hakkı vardır.” 3 buyurmuştur.

Salâten Tüncînâ duâsı Müslüman âlimler, sâlihler ve kutuplarca okunmuş, tecrübe edilmiş ve tavsiye edilmiş içinde Peygamber Efendimiz’e salât ü selâm da bulunan kuvvetli bir duâ metnidir. Hazret-i Muhammed’e (asm) salât ü selâmla başlanan ve Peygamber Efendimizin (asm), Peygamberimizin (asm) âlinin ve onun sünnetine uyan her kimsenin her halde ve her sıkıntıda rahmet içinde olmalarını, bütün istek ve ihtiyaçlarının verilmesini, bütün kötülüklerden, günahlardan ve seyyiâttan arındırılmalarını, en yüksek derecelere yükseltilmelerini, hayatta ve öldükten sonra bütün hayırlara ve gâyelerin en yükseğine ulaştırılmalarını niyaz ettiğimiz ve hadis ve âyetlerden iktibas edilmiş olan bu duâyı, Bedîüzzaman, farz namazların hemen ardından, sünnette gösterilen makbul duâ yerinde okumuş ve burada okunmasını tavsiye etmiştir. Bu duâ hakkında Bedîüzzaman şöyle demiştir: “Meşhur-u âlem ve gayet mücerreb ve umum aktabların mergûbu bir salâvat-ı şerîfedir.” 4

2- Ettahıyyatü duâsı, Peygamber Efendimiz’in (asm) Mi’racda Cenâb-ı Hak ile selâmlaşma cümlelerini ihtiva ediyor. Bediüzzaman 6. Şuâ adlı eserinde bu yüksek duâ metnini tefsir ediyor. Bu bölüm daha sık okunarak namazda Ettahiyyatü duâsından daha fazla feyiz almak mümkün olabilir. Bu esnada namaza zarar vermeden, tebeî bir nazarla Mi’racdaki yüksek konuşma düşünülebilir. Fakat bunu kastî bir nazarla düşünmek namaza zarar verebileceği gibi, namazda bunun yerine 6. Şuâ’yı okumak da caiz değildir.

Ettahiyyatü’yü huşu içinde okuduğumuzda, Peygamber Efendimizin (asm) Rabbimize takdim ettiği hediyeleri kendi zaviyemizce sunmuş oluruz. Konu hakkında daha fazla mübalâğa etmek, namazda kastî nazara girer ki, namazın sıhhatine zarar verir.

Dipnotlar:
1- Ahzab Sûresi: 56.
2- El-Ezkâr, Nevevî, 66, 67.
3- Câmiü’s-Sağîr, 4/1576.
4- İlk Teksir Delâilü’n-Nûr, s. 36.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kimler kurban keser?
36
Hüseyin Bey: *“Kimler kurban kesebilir? Fakir kurban kesebilir mi? İki fakir bir araya gelip ortak kurban kesebilirler mi? Şu şartla tabiî ki: Birisi kurbanın yarı parasını diğerine hîbe ediyor. Kurba...
Bakışın güzelliği ve çirkinliği
116
Ankara’dan okuyucumuz: “Gözün sorumluluk getiren bakışı üzerinde durur musunuz?” (daha&helliip;)
Celcelûtiye üzerine
969
Zübeyir Bey: “Celcelutiye hakkında bilgi verir misiniz? Celcelûtiye nedir? Nasıl bir eserdir?” (daha&helliip;)
Ramazan orucunun faziletleri
78
İzmir’den okuyucumuz: “Ramazan’da oruç tutmanın ne gibi faziletleri vardır?” (daha&helliip;)
İlâhî kelâmın dereceleri
55
İstanbul’dan okuyucumuz: “Sahabeler bazen Peygamber Efendimiz’e (asm); ‘Bu Allah’ın emri midir? Yoksa senin fikrin midir?’ diyor. Ve bakıyoruz, sahabenin fikri kabul görüyor. Sahabe fikrinin, Peygambe...
Cennet ehli berzahta ne yapar?
33
Abdullah Bey: “Yirmi Dokuzuncu Söz’de Mukaddime’nin son paragrafında geçen hadisin mânâsını ve konu ile bağlantısını kurar mısınız? Ruhun berzahtan Cennete gitmesi için kuşa girmesi, dünyaya gelmesi i...
Ezanın müjdelediği yüksek makam
42
Hamdullah Bey: “Ezan okunurken bize sünnet olan bir şey var mıdır? Ezan bittikten sonra okunan duanın fazileti nedir? Bu duada geçen makamı mahmud ne demektir?” (daha&helliip;)
Günahlarımız ve tövbemiz
68
Özcan Bey: “Bazı kitaplarda Peygamber Efendimiz’in (asm), bazı günahlar zikrettiğini ve bu günahları işleyenler için ‘Allah’ın rahmetinden uzak kalmıştır’ veya ‘Allah lânet etmiştir’ gibi ifadeler kul...
Bir taharet sünneti
27
Ankara’dan Sabahattin Bey: *“Ayakta su dökmeme konusunda illet mi vardır, hikmet mi vardır? Sıçratma tehlikesi olmayan pisuvarlarda ayakta su dökmenin dinimizdeki yeri nedir? İş yerine pisuvar koymayı...
Ölüm rahmet yüklüdür
40
Mahzun rumuzlu okuyucumuz: “Mü’min ölüm karşısında dirayetli olmalı ve ağlamamalı diyorlar. Oysa bu kolay değil. Ölüm acı veriyor ve ağlatıyor. Nasıl dirayetli olup ağlamamalı?” (daha&helliip;)...