Rakamlarla Cehennemde sonsuzluk

İzmir Çamdibi’nden Nail Aladağ: “Üstad Hazretleri, ‘Bir sene ömrünü küfürde geçiren 2 trilyon sekiz yüz seksen milyara yakın dakika azaba müstahak olur.” der. Âyette de, “Orada ebedî olarak kalacaklar” (Ahzab Sûresi: 65) buyrulur. Bu konuyu açar mısınız?”

Tövbeyi Geçmeyelim

Günahlarımızı Allah dilerse affeder; dilerse dünyada, kabirde veya Cehennemde azap verir. Dilerse tövbemize binaen, günahlarımızdan bir kısmını, dilerse tamamını affeder. Unutmayalım ki, tövbe edenin tövbesini Allah kabul eder ve Allah, günahı ne kadar çok da olsa tövbesini kabul buyurduğu kulunun günahlarını siler, yok eder. Böylece o kul azap görmezden önce arınmış, temizlenmiş ve azaptan kurtulmuş olur. Tövbe etmeyenler ise Allah’ın adaleti gereği yaptıkları günahların tam karşılığını görürler.

Azapta tecelli eden İlâhî Adaletten başkası değildir. Dolayısıyla kişi yaptığını bulur. Hiç kimseye zulmedilmez, haksızlık edilmez.

“Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara! Hesap gününü yalan sayanlara! Haddini aşan günahkârlardan başkası onu yalanlamaz! Kendisine âyetlerimiz okunduğunda “Bu eskilerin masallarıdır” derler. Asla! Doğrusu onların kazandıkları günahlar, birike birike kalplerini kaplayıp karartmıştır. Heyhat! Onlar o gün Rab’lerini görmekten mahrum edilmişlerdir. Sonra da Cehenneme gireceklerdir. Sonra onlara, “Yalanlayıp durduğunuz azap işte budur!” denecektir.” 1

Azapta Sonsuzluk

Sayılı günlerde işlenen hakkı inkâr ve yalanlama günahının sonsuz Cehennem azabını nasıl netice verdiğini, bunun nasıl adalet olduğunu soran ve cevaplayan Üstad Bedîüzzaman Hazretleri; bir dakikalık adam öldürme cinayetinin, dünya adaletiyle sekiz milyona yakın dakika (yaklaşık on beş sene) hapis cezası gerektirdiğini… Oysa bir dakikalık küfür, bin öldürme cinayeti hükmünde olduğundan, bir sene ömrünü küfürle geçiren ve küfürle ölen bir adamın, dünyanın adaletiyle iki trilyon sekiz yüz seksen milyara yakın dakika hapse mahkûm ve müstahak olduğunu ve ebedî Cehennemin sırrını gösterdiğini kaydeder. 2

OKU:   Düşünmek günah değildir

Buradaki rakamlar sonsuzluktan kinayedir. Beşerin eksik adaletiyle bile rakamlar buralara çıkıyor demektir.

Saîd Nursî Hazretleri küfür cinayetinin bir dakikalık da olsa büyüklüğünü ve dehşetini de şöyle açıklıyor:

Küfür Cinayeti

Bir dakikalık adam öldürme işi, katilin en az on beş sene hayatına mal olur.

Bir dakikalık küfre giren bir adam ise:

1- Allah’ın bin bir ismini inkâr etmiş olur. Bu en az bin katl (öldürme) demektir.

2- Allah’ın bin bir isminin kâinat üzerindeki sayısız nakışlarını yok saymış olur.

3- Kâinatın hukukuna tecavüz etmiş olur. Çünkü küfür cinayeti bütün kâinatı alâkadar ediyor ve dehşete veriyor. Unutmamalı ki, kâinatın yaratılışının en büyük neticesi insandır. Ve Allah’ın terbiye ediciliğine karşı insanın iman ve itaatle karşılık vermesidir. Hâlbuki kâfir, küfür ve inkârıyla, varlıkların ve kâinatın var olma sebebi olan “Allah’a iman” hakikatini kabul etmediği için bütün yaratılmışların hukukunu çiğnemiş ve bütün kâinata tecavüz etmiş olur. 3

4- Zerrelerden kürelere kâinatın ve varlıkların kemâlâtını inkâr etmiş olur. Çünkü her biri vazifeli birer memur olan ve vazifesini asla aksatmayan kâinatın sayısız varlıklarını vazifesizlikle, başıboşlukla, tesadüf oyuncağı olmakla ve değersizlikle itham etmiş, varlıkların kıymetlerini düşürmüş olur. 4

5- Allah’ın bir olduğunu gösteren hadsiz delilleri yalanlamış olur.

6- Hadsiz varlıkların Allah’ın birliğine olan işaretlerini reddetmiş ve inkâr etmiş olur.

Böylece bir dakikalık küfür ve inkâr bile bin seneden ziyade devam edecek bir Cehennem azabını netice veriyor. 5

OKU:   Cehennem ve yokluk

Kur’ân’a ait olan “ebedî Cehennem” mefhumunun sırrı budur. Bu da gösteriyor ki, Cehennem, amelimizin tam karşılığıdır ve tam adalettir. Cennet ise, Allah’ın sırf fazlı ve lütfu iledir.

Dipnotlar:
1- Mütaffifîn Sûresi: 10-17.
2- Asa-yı Musa, s. 60.
3- Lem’alar, s. 87.
4- Lem’alar, s. 87.
5- Lem’alar, s. 275.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir