Nikâhta keramet vardır

Erdoğan Bey: “‘Nikâhta keramet vardır’ sözünü açıklar mısınız?”

EVLİLİK BİR VAHİY KURUMUDUR

Evlilik kurumu, temeli vahye dayanan kurumlardandır. Bu kurumu, Allah’ın emriyle Hazret-i Âdem (as) ile Hazret-i Havva validemiz meşrulaştırdı ve kurumlaştırdı. İnsanlık bu kurumu atasından gördü, fıtratına gayet uygun buldu ve hangi din ve inanca sapmış olursa olsun, bu kurumu doğru şekilde devam ettirdi. Çünkü insanlık bu kurumda önemli değerler buldu. Bu değerlerden bazıları:
1-Ahenk,
2-Bütünlük,
3-Sevgi,
4-Kimlik,
5-Güç ve kudret,
6-Sığınak,
7-İçtenlik,
8-Paylaşım,
9-Hayat.

Bu gün dünyada ne kadar farklı kimlikte, farklı dinde, farklı inanışta ve farklı yapıda insan ve toplum varsa, hepsi bütün farklılıklarıyla birlikte bu kurumu severek ve alternatifsiz olarak benimsemişlerdir. Bir bakıma, bu kurumun bu derece yaygın şekilde benimsenmiş olması, insanlığın atasının Hazret-i Âdem (as) ile Hazret-i Havvâ olduğunun da sosyal delili ve imzası hükmündedir.

Evliliğin zıddı zinadır ve evlilik dışı ilişkilerdir. Bu tür ilişkileri sefihler benimsese bile, hiçbir toplum benimsememiştir.

EVLİLİĞİN KERAMETLERİ

1-Demek evliliğin ilk kerameti, herkesi bir ilk atada toplama niteliği taşımasıdır.

2-Sevgi kadın ve erkekte fıtrîdir, yani doğuştandır. İnsanın sevgi duygusunu hem disipline etmesi, hem meşrû şekilde motive etmesi, harekete geçirmesi, hem bunu meyveye dönüştürmesi, hem bunun üzerine terbiye edilmiş bir hayat binâ etmesi ancak evlilikle mümkündür. Evlilik dışı yöneliş ve arayışlarla mümkün değildir. Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin de bildirdiği gibi, kadın ve erkeğin, birbirlerine karşı kalplerinin sevgilerine ve gönüllerinin aşklarına meşruiyet kazandıran kurum nikâhtır.1

OKU:   Boşanmak mı, sabır mı?

3-Evlilik, insanı günahlardan, haramlardan, vesveselerden ve kuruntulardan kurtarır ve arındırır. Gözü ve gönlü haramdan alıkoyar. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm): “Ey gençler topluluğu! Evlenmeye bakın! Çünkü evlenmek gözü haramdan daha iyi çekip alır ve iffeti korur.”2 buyurmuştur. Binâenaleyh, esas olan sevginin haram yönelişlerden uzak tutulması ve yalnız meşru bir yöne kanalize edilmesidir. Bu da evlilikle mümkün olmaktadır.

4-Evlilik kurumu bizzat Allah’ın teşvik ettiği bir kurumdur. Nitekim Cenab-ı Hak, “Mü’minlerden ve kendilerine sizden önce kitap verilmiş olanlardan hür ve iffetli kadınları nikâhlamak, mehirlerini verdiğiniz, iffet üzere olup zinadan kaçındığınız ve gizlice gayr-ı meşrû şekilde dostlar edinmediğiniz takdirde, size helâl kılındı.”3 buyurmaktadır.

EVLİLİK PEYGAMBERLERİN SÜNNETİDİR

5-Nikâhın bir diğer kerameti de, Allah’ın hususi lütfuna, inayetine ve rahmetine mazhar olmak ve Allah’tan yardım almaktır. Cenab-ı Hak buyurur ki: “İçinizden bekâr olanları ve köle ve cariyelerinizden dindar olanları evlendirin. Onlar fakir iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah’ın lütfu geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilir.”4

6-Evlenmekle Peygamberlere ait önemli bir sünnet idrak ve ihya edilmiş olur. Böylece Peygamberlere ait bir feyiz ve bereket kaynağı elde edilmiş olur. Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Dört şey Peygamberlerin sünnetlerindendir: 1-Hayâ, 2-Güzel koku sürünmek, 3-Misvak kullanmak, 4-Evlenmek.”5

7-Evlilik kurumunun işlevini yürütmesiyle toplumlarda büyük fitnelerin, bozgunculukların ve ahlâksızlıkların önü alınmış olur. Aksi takdirde insanlık sevgi ve aşk anarşisine uğrayacak, çok büyük fitneler ve fesatlıklar insanlığı perişan edecektir. Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Dinini ve ahlâkını beğendiğiniz bir kişi sizin ailenizden bir kadına talip olursa onu evlendirin. Şayet yapmazsanız, yeryüzünde büyük fitne, fesat ve bozgunculuk olur.”

OKU:   Evlilik hayatı için yemin

Dediler ki: “Yâ Resûlallah! Malı yoksa?”
Peygamber Efendimiz (asm) yeniden:

“Dinini ve ahlâkını beğendiğiniz bir kimse sizden bir kadına talip olursa, kadını ona nikâhlayın” buyurdu ve bunu üç defa tekrarladı.6

İKİ KIZ EVLÂDI YETİŞTİRMENİN KIYAMET GÜNÜNDEKİ DEĞERİ

8- Aile toplumun çekirdeğidir. Düzenli aile çekirdekleri, düzenli toplumlar oluştururlar. Evlilikle kurulan aile, bir fıtrat mektebi ve bir yaratılış okuludur. Evlilik okulunda hayırlı, eğitilmiş ve insanlığa faydalı nesiller yetişir. Çünkü anne ve babanın biricik gayesi evlâtlarının en iyi şekilde yetişmesi ve büyük adam olmasıdır. Bu gaye için çocuklarına yardımcı olurlar ve imkân sağlarlar.

İşte bu gaye ailede gerçekleşir. Nitekim Peygamber Efendimiz de (asm), çocuklarının iyi yetişmesi için gayret sarf eden aileleri, “Kim iki kız çocuğunu, ergenlik çağına kadar yardım edip yetiştirirse, Kıyamet Günü ben ve o şöylece (parmaklarını bir araya toplayıp gösterdi) yakın oluruz” buyurarak övmüştür.7

Dipnotlar:

1- İşaratü’l-İ’caz, s. 196, 2- Tirmizî, Nikâh, 1/1087
3- Mâide Sûresi: 5, 4- Nûr Sûresi: 32
5- Tirmizî, Nikâh, 1, 6- Tirmizî, Nikâh, 3
7- Riyâzu’s-Sâlihîn, 267

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Eşlerden biri şakadan boş ol derse nikâh tazelemek gerekir mi?

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir