Manevî bir zırh: Sekîne duâsı

Cevdet Bey: “Sekîne duâsı nelerden bahseder? Bu duâyı on dokuz defa okumamızın sırrı ve hikmeti nedir? Bu duâyı nerede ve ne zaman okumalıyız?”

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekînedir. Hazret-i Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (ra) bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrâil’i gök kuşağı gibi semâyı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.” 1
Sekîne ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibâret olan bu altı ismi Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyûm ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır. 2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.3
Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’ayı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır.
Bu isimlerin manaları kısaca şöyledir:
Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.
Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur.
Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.
Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.
Adl: Allah adâlet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adâletle hükmeder, cezâsı zulüm veya haksızlık değil, adâletten ibârettir. Allah kendisi adâlet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adâleti emreder.
Kuddûs: Allah pâktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar Sahibidir. O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.
Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.
Kısaca arz edelim: 1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.4 2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.5 3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.6 4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.7 5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.8 6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.9 7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir, ve her şeyi hakkıyla görür.10  8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.11 9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.12 10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.13 11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.14 12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.15 13- Muhakkak ki Allah azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.16 14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.17 15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibadete lâyık hiçbir ilah yoktur.18 16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.19 17- En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez.20 18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.21 19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.22
Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını önermiştir.23 On dokuz rakamı Kur’ân’dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telaffuz ediliyor.24
Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir surette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders aldığı sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması25,  bize, her sıkıntı ve fitne anında bir zırh gibi giyinerek Allah’a sığınacağımız açık bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

Dipnotlar:

1- Lem’alar, İstanbul, 2001, s. 193
2- Lem’alar, İstanbul, 2001, s. 520
3- Lem’alar, İstanbul, 2001, s. 198
4- İnşirah Sûresi, 5 ve 6. âyetten alınmıştır.
5- Kısmen Bakara Sûresi, 255. âyetten iktibastır.
6- Hadîd Sûresi, 9. âyetinden alınmıştır.
7- Nisâ Sûresi, 16. âyetten alınmıştır.
8- Nisâ Sûresi: 23. âyetten alınmıştır.
9- Nisâ Sûresi: 149. âyetten alınmıştır.
10- Nisâ Sûresi: 58. âyetten alınmıştır.
11 -Nisâ Sûresi: 11. âyetten alınmıştır.
12- Nisâ Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.
13- Fetih Sûresi: 1. âyettir.
14- Fetih Sûresi: 3. âyettir.
15- Mâide Sûresi: 56. âyetten alınmıştır.
16- Hûd Sûresi: 66. âyetten alınmıştır.
17- Hac Sûresi: 64. âyetten alınmıştır.
18- Tevbe Sûresi: 129. âyetten alınmıştır.
19- Âl-i İmrân Sûresi: 173. âyetten alınmıştır.
20- Enbiyâ Sûresi Sûresi: 103. âyetten alınmıştır.
21 -Fâtihâ Sûresi: 5. âyettir
22 -Fâtiha Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.
23- Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nûriye, s. 119
24 Bakınız: Müddessir Sûresi: 30
25- Lem’alar, İstanbul, 2001, 197

OKU:   Allah´tan neyi nasıl isteyelim?

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir