Meleklerin başlıca vazifeleri ve özellikleri nelerdir?

Erşan Sever: “Deniyor ki, melekler için hangi iş için yaratılmış iseler o işi yaparlar ve melekler tek iş görebilirler başka bir şey yapamazlar. Hâlbuki meleklerin tek iş yapmadıklarını, emredilen her şeyi yaptıklarını biliyorduk. Doğru olan nedir? Meleklerin başlıca vazifeleri ve özellikleri nelerdir?

MELEKLERİN VAZİFELERİ

Melekleri bize tanıtan ve bizi meleklere iman etmeye dâvet eden Kur’ân’dır. Hayatımızın hemen her hayırlı safhasında meleklerin izi, özü, sözü, dileği ve duâsı bulunduğunu bize haber veren Kur’ân’dır.

Fakat Kur’ân melekleri bize anlayabileceğimiz ölçüde haber vermiştir. Melekler bizimle aynı maddeden yaratılmadıklarından ve onların hayat şartları bizden çok farklı olduğundan, onların hayatında bizim için sayısız bilinmeyen vardır. Çünkü zaten onların varlığını beş duyumuzla algılayamayız.

Meleklerin belirli vazifeleri vardır. Her bir meleğin birden çok vazifesi olabileceği gibi, tek bir vazife için müekkel melekler de vardır. Bediüzzaman Hazretleri Cebrail Aleyhisselâm’ın Dıhye suretinde Peygamber Efendimiz’e (asm) vahiy getirdiği aynı anda arş-ı azamın önünde Allah’a secdede bulunduğunu, aynı anda Allah’ın muhtelif emirlerini tebliğe memur bulunduğunu bildiriyor.1

Mi’rac esnasında Beyt-i Ma’mur’u sayısız meleklerin ziyaret ettiğini gören Allah Resûlüne (asm), Cebrâil (as) şöyle demiştir:

“Bu Beyt-i Ma’mur’dur. Burayı her gün yetmiş bin melek tavaf eder, bir defa oradan çıktıklarında artık oraya dönemezler; bu onların ilk ve son girişleri olur.”2

Keza Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki; göklerde bir karış yer yoktur ki, üzerinde Allah’a secde edip hamd ve tesbihle meşgul bir meleğin alnı bulunmasın.”3

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ

Meleklerin çoğalmaları söz konusu değildir. Meleklerde cinsiyet olmadığı gibi, evlenip çocuk sahibi olma ve çoğalma gibi özellikler de yoktur. Onlar olduğu gibi ve her biri müstakil olarak yaratılırlar ve görevlendirilirler.

Kur’ân-ı Kerîm’de belirtildiği şekliyle meleklerin belli başlı özellikleri şunlardır:

Melekler:

1- Allah’ın emirlerine harfiyen boyun eğerler.4

2- Allah’a isyan etmezler, günah işlemezler.

3- Erkeklik ve dişilikleri yoktur.5

4- Evlenip çoğalmazlar, yeme ve içmeleri yoktur, son derece hızlı, güçlü ve kuvvetlidirler.6

5- Nuranî varlıklardır. Nurdan yaratılmışlardır. Gözle görünmemekle beraber, bazen insanların şekline girerek insanlara gözükebilirler.7

6- Gıdaları Allah’ı zikir ve tesbihtir. Devamlı olarak Allah’a hamd ve tesbih ederler.8

7- Kibirlenmezler ve Allah’tan korkarlar.9

8- Allah bildirmezse gaybı bilmezler.10

9- Sayıları sonsuz denecek kadar çoktur.

10- İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.11

MELEKLER DE BİRER ÜMMETTİRLER

Bedîüzzaman Hazretlerine göre, insanlar ve cinler nasıl birer ümmet olarak Allah’ın Kelâm sıfatından gelen ve Kur’ân’da beyan edilen İlâhî emirleri ifa etmeye memur iseler; melekler de birer ümmet olarak Allah’ın İrade ve Kudret sıfatından gelen “tekvini”, yani kâinat ve yaratılışla ilgili emirleri yüklenmeye ve yerine getirmeye memurdurlar.12 Meleklerin insanlardan farkı, yükümlülüklerini ve görevlerini asla aksatmamaları, ihmal etmemeleri ve Allah’ın her emrine eksiksiz itaat etmeleridir.

Meleklerin “müdebbirât” denilen ve maddî âlemin ahenk ve düzeninde görevli, Allah’ın irade ve kudretinin tecellisini müşahede eden kısımlarının temel görevleri yine ibadet ve itaattir. Onlar kendilerine verilen tabiatla ilgili, gökler ve yerlerle ilgili, hayvanlarla ve insanlarla ilgili görevleri eksiksiz yaparlar. Görevlerini ibadet ve itaat şuuru içinde yaparlar ve Allah’ın emrine harfiyen uyarlar. Allah’ın kendilerine yüklediği vazifeleri mükemmel bir şekilde yaparlarken, Allah’a yardım değil; Allah’a ibadet ve itaat etmiş olurlar.

Dipnotlar:
1. Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 316.
2. Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 6.
3. Feyz’ül-Kadîr,1/526.
4. Enbiyâ Sûresi,21/19-20; Nahl Sûresi,16/50.
5. Bakınız:Zuhruf Sûresi, 43/19; Sâffât Sûresi,37/149; Necm Sûresi,53/27-28.
6. Fâtır Sûresi, 35/1.
7. Buhârî,Îmân,37; Müslim,Îman,1; Ebû Dâvud, Sünnet, 15.
8. Bakara Sûresi: 30.
9. Neml Sûresi: 50.
10. Bakara Sûresi: 32.
11. Fâtır Sûresi: 1.
12. Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 830.

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Risale-i Nur’da temsil sanatıyla kâinat binasına bakış...
16
İzmir’den Medrese Talebeleri: “Yirmi Dördüncü Söz’de melekler bahsinde geçen temsillerde Üçüncü Kısım’da hayvanattan maksat bitkiler midir, hayvanlar mıdır?1” TEMSİL DEYİNCE Temsil sözünü duyduğum...
Cebrail’in (as) ümmete örnek bir duruşu
3.748
İzmir-Çamdibi’nden Muzaffer Kılınç: “Peygamber Efendimiz’in (asm) ‘açık kadının bulunduğu yere melek girmez; meleğin girmediği yere ben girmem.’ buyurduğunu işittim. Bu sözün kaynağını ve manasını açı...
Melekler lâtife yaparlar mı?
240
Seyfettin Öner: Melekler lâtife yaparlar mı?   Gönlü hoş tutan hoş sözlere ve içinde yalan olmamak kaydıyla güzel ve nükteli cümlelere lâtife denmiştir. Melekler zaten lâtif varlıklardır, ...
Cebrail Aleyhisselâm şu an ne yapıyor?
69.742
Aziz Badıllı: “Cebrail (as) vahiy meleğidir. Son peygamber de geldiğine göre Cebrail’in vazifesi bitmiş midir? Cebrail (as) şu an mevcut mudur? Mevcutsa ne yapıyor? Başka vazifeleri var mıdır?”  ...
Kıyametten sonra dört büyük melek ne iş yapar?
298
Burhan Göktaş: “Dört büyük meleğin (Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil) haşirden sonraki akıbetleri hakkında bilgi verir misiniz?”   HAYAT DEVAM EDECEK Mahşerden sonra biz günahkâr kullar ...
Kıyametin habercisi: İsrafil Aleyhisselâm
347
Hakan Bey: “İsrafil Aleyhisselâm hakkında bilgi verir misiniz?”   SU’R SAHİBİ MELEK Dört büyük melekten birisi İsrafil Aleyhisselâm’dır. Nezaret ettiği vazife kıyamet kopması ve bütün ca...
Soğan ve sarımsak yenilen yere melekler gelmez mi?
20.352
İzmir’den okuyucumuz: “Soğan ve sarımsak yenilen yere melekler gelmez mi?” 1- Soğan ve sarımsak Allah’ın yeryüzünde bitirdiği nimetlerdendir. Şifalıdırlar. Kendilerine mahsus tatlarıyla, şifa veric...
Nef-i Sur ne zamandır?
164
Hakan Bey: “İsrafil Aleyhisselam’ın nefh-i sur’u ne zamandır?” SU’R SAHİBİ MELEK Dört büyük melekten birisi İsrafil Aleyhisselâm’dır. Nezaret ettiği vazife kıyamet kopması ve bütün canlıların diri...
Kötü sözlerle melekleri kaçırmayalım
1.314
Sinirli hâlinde de, sakin hâlinde de “insan” sıfatına en çok yakışan ve “insan” sıfatımızla asla taviz vermememiz gereken temel davranışlar; nezaket, nezahet, tatlı dil, yumuşak huy, hilm, güzel söz, ...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir