Meleklerin başlıca vazifeleri ve özellikleri nelerdir?

Erşan Sever: “Deniyor ki, melekler için hangi iş için yaratılmış iseler o işi yaparlar ve melekler tek iş görebilirler başka bir şey yapamazlar. Hâlbuki meleklerin tek iş yapmadıklarını, emredilen her şeyi yaptıklarını biliyorduk. Doğru olan nedir? Meleklerin başlıca vazifeleri ve özellikleri nelerdir?

MELEKLERİN VAZİFELERİ

Melekleri bize tanıtan ve bizi meleklere iman etmeye dâvet eden Kur’ân’dır. Hayatımızın hemen her hayırlı safhasında meleklerin izi, özü, sözü, dileği ve duâsı bulunduğunu bize haber veren Kur’ân’dır.

Fakat Kur’ân melekleri bize anlayabileceğimiz ölçüde haber vermiştir. Melekler bizimle aynı maddeden yaratılmadıklarından ve onların hayat şartları bizden çok farklı olduğundan, onların hayatında bizim için sayısız bilinmeyen vardır. Çünkü zaten onların varlığını beş duyumuzla algılayamayız.

Meleklerin belirli vazifeleri vardır. Her bir meleğin birden çok vazifesi olabileceği gibi, tek bir vazife için müekkel melekler de vardır. Bediüzzaman Hazretleri Cebrail Aleyhisselâm’ın Dıhye suretinde Peygamber Efendimiz’e (asm) vahiy getirdiği aynı anda arş-ı azamın önünde Allah’a secdede bulunduğunu, aynı anda Allah’ın muhtelif emirlerini tebliğe memur bulunduğunu bildiriyor.1

Mi’rac esnasında Beyt-i Ma’mur’u sayısız meleklerin ziyaret ettiğini gören Allah Resûlüne (asm), Cebrâil (as) şöyle demiştir:

“Bu Beyt-i Ma’mur’dur. Burayı her gün yetmiş bin melek tavaf eder, bir defa oradan çıktıklarında artık oraya dönemezler; bu onların ilk ve son girişleri olur.”2

OKU:   Cinlerin istihdamı

Keza Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki; göklerde bir karış yer yoktur ki, üzerinde Allah’a secde edip hamd ve tesbihle meşgul bir meleğin alnı bulunmasın.”3

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ

Meleklerin çoğalmaları söz konusu değildir. Meleklerde cinsiyet olmadığı gibi, evlenip çocuk sahibi olma ve çoğalma gibi özellikler de yoktur. Onlar olduğu gibi ve her biri müstakil olarak yaratılırlar ve görevlendirilirler.

Kur’ân-ı Kerîm’de belirtildiği şekliyle meleklerin belli başlı özellikleri şunlardır:

Melekler:

1- Allah’ın emirlerine harfiyen boyun eğerler.4

2- Allah’a isyan etmezler, günah işlemezler.

3- Erkeklik ve dişilikleri yoktur.5

4- Evlenip çoğalmazlar, yeme ve içmeleri yoktur, son derece hızlı, güçlü ve kuvvetlidirler.6

5- Nuranî varlıklardır. Nurdan yaratılmışlardır. Gözle görünmemekle beraber, bazen insanların şekline girerek insanlara gözükebilirler.7

6- Gıdaları Allah’ı zikir ve tesbihtir. Devamlı olarak Allah’a hamd ve tesbih ederler.8

7- Kibirlenmezler ve Allah’tan korkarlar.9

8- Allah bildirmezse gaybı bilmezler.10

9- Sayıları sonsuz denecek kadar çoktur.

10- İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.11

MELEKLER DE BİRER ÜMMETTİRLER

Bedîüzzaman Hazretlerine göre, insanlar ve cinler nasıl birer ümmet olarak Allah’ın Kelâm sıfatından gelen ve Kur’ân’da beyan edilen İlâhî emirleri ifa etmeye memur iseler; melekler de birer ümmet olarak Allah’ın İrade ve Kudret sıfatından gelen “tekvini”, yani kâinat ve yaratılışla ilgili emirleri yüklenmeye ve yerine getirmeye memurdurlar.12 Meleklerin insanlardan farkı, yükümlülüklerini ve görevlerini asla aksatmamaları, ihmal etmemeleri ve Allah’ın her emrine eksiksiz itaat etmeleridir.

OKU:   Hac’da sa’y emri ve hikmeti

Meleklerin “müdebbirât” denilen ve maddî âlemin ahenk ve düzeninde görevli, Allah’ın irade ve kudretinin tecellisini müşahede eden kısımlarının temel görevleri yine ibadet ve itaattir. Onlar kendilerine verilen tabiatla ilgili, gökler ve yerlerle ilgili, hayvanlarla ve insanlarla ilgili görevleri eksiksiz yaparlar. Görevlerini ibadet ve itaat şuuru içinde yaparlar ve Allah’ın emrine harfiyen uyarlar. Allah’ın kendilerine yüklediği vazifeleri mükemmel bir şekilde yaparlarken, Allah’a yardım değil; Allah’a ibadet ve itaat etmiş olurlar.

Dipnotlar:
1. Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 316.
2. Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 6.
3. Feyz’ül-Kadîr,1/526.
4. Enbiyâ Sûresi,21/19-20; Nahl Sûresi,16/50.
5. Bakınız:Zuhruf Sûresi, 43/19; Sâffât Sûresi,37/149; Necm Sûresi,53/27-28.
6. Fâtır Sûresi, 35/1.
7. Buhârî,Îmân,37; Müslim,Îman,1; Ebû Dâvud, Sünnet, 15.
8. Bakara Sûresi: 30.
9. Neml Sûresi: 50.
10. Bakara Sûresi: 32.
11. Fâtır Sûresi: 1.
12. Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 830.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Kötü sözlerle melekleri kaçırmayalım

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir