Big Bang’tan önce ne vardı?

Ordu/Fatsa’dan Harun Erdem: “O’nun arşı su üzerinedir” âyetine göre arş ve esir maddesi Big Bang’tan önce mi, sonra mı yaratıldı? Nur-u Muhammedinin (asm) yeri neresidir?”

Bilim Kur’ân’ı Doğruluyor

Big Bang, Büyük Patlama demektir. Bu mefhum, kâinatın yaklaşık 14 milyar sene önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan devasa bir patlamayla yaratılmaya ve genişletilmeye başladığı anı ifade eder. Kâinat hâlâ genişlemektedir. Kur’ân, “Semayı (Kâinatı) inşa eden Biziz ve şüphesiz onu istikrarlı bir şekilde genişleten Biziz.” 1 Ve “Semavat ve arz bitişik bir teklik içindeydi. Biz onları ayırdık.” 2 Âyetleriyle buna işaret eder. Bilimin bu gün geldiği bu noktayı Kur’ân bin küsur yıl öncesinden söylediğine göre, bilim Kur’ân’ı doğrulamış oluyor.

Big Bang’ı netice veren yoğun ve sıcak nokta, kozmik ve tekil bir çorba, yoğun bir enerji noktası idi. Her şey o noktada tek şey idi. Bu tekillikten, Big Bang ile çoğullaşan kâinat doğdu. Ve doğduğu günden beri kâinat genişlemeye devam etti.

Big Bang’tan önce ne vardı ve bu patlama hangi güçle ve nasıl yapıldı, sorusuna Fizik ve diğer bilimlerden cevap verebilen yoktur.

Big Bang: Esirden Cevahir-i Ferd’e

Big Bang’tan öncesi ile ilgili bilimden bir açıklama beklemek zaten abesle iştigaldir. Çünkü o alan, inanç alanıdır.

Gerçek şu ki, Big Bang’tan öncesinde de, sonrasında da bilimin açıklamakta güçlük çektiği, âciz kaldığı çok nokta vardır. Bilim, doğru inançları gösteren Kur’ân’a teslim olmaya mecburdur. Yoksa soruları cevapsız kalacaktır.

OKU:   Fizik ilmini şaşırtan öz: Esir maddesi

Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki, Big Bang bir neticedir. Hâlık ve Sani olan Cenab-ı Allah’ın yaratma iradesinin kâinatı getirdiği son noktadır. Öncesinde Arş yaratılmıştı. Arş su üzerinde idi. 3 Demek, su da yaratılmıştı. Bediüzzaman Hazretleri, âyette ifadesini bulan suyun, yani üzerine arş’ın kurulduğu suyun, su hükmünde bulunan esir maddesi olduğunu ifade ediyor ve devam ediyor: “Esir maddesi yaratıldıktan sonra Saniin ilk icatlarının tecellisine merkez olmuştur. Yani esiri halk ettikten sonra, cevahir-i ferde kalb etmiştir.” 4

Esir gibi tekil bir özden cevahir-i ferdin, yani atomların ve elementlerin yaratılması Big Bang’dan sonra olmuştur.

Sudan önce ne olduğu meselesine gelince…

Esirden Önce Ne Vardı?

Ashabdan Abdullah bin Câbir (ra) diyor ki: “Anam-babam sana feda olsun ya Resulallah (asm)! Allah’ın her şeyden önce ilk yarattığı şeyi bana söyler misiniz?” diye sordum.

Şöyle buyurdu:

“Ey Cabir! Her şeyden önce Allah’ın ilk yarattığı şey senin Peygamberinin nurudur. O nur, Allah’ın kudretiyle O’nun dilediği yerlerde dolaşıp duruyordu. O vakit daha hiçbir şey yoktu. Ne Levh, ne kalem, ne Cennet, ne Cehennem vardı. Ne Melek, ne Gök, ne Yer, ne Güneş, ne Ay, ne Cin ve ne de İnsan vardı.” 5

Ve Resulullah (asm) devam ediyor: “Allah mahlûkları yaratmak istediği vakit, bu nuru dört parçaya ayırdı. Birinci parçasından Kalemi, ikinci parçasından Levh’i (Levh-i Mahfuz), üçüncü parçasından Arş’ı yarattı. Dördüncü parçayı ayrıca dört parçaya böldü: Birinci parçadan Hamele-i Arşı (Arşın taşıyıcılarını), ikinci parçadan Kürsi’yi, üçüncü parçadan diğer melekleri yarattı. Dördüncü kısmı tekrar dört parçaya böldü: Birinci parçadan gökleri, ikinci parçadan yerleri, üçüncü parçadan Cennet ve Cehennemi yarattı.

OKU:   “Belâ” dediğimizde ne haldeydik?

Sonra dördüncü parçayı yine dörde böldü:

Birinci parçadan mü’minlerin basiret nurunu / iman şuurunu, ikinci parçadan -marifetullahtan ibaret olan- kalplerinin nurunu, üçüncü parçadan tevhitten ibaret olan ünsiyet nurunu (La ilahe illallah Muhammedü’r-Resulullah nurunu) yarattı.” 6

Dipnotlar:
1- Zariyat Sûresi: 47.
2- Enbiya Sûresi: 30.
3- Hûd Sûresi: 7.
4- İşaratü’l-İcaz, s. 277, 278.
5- Kastalanî, Mevahibü’l-Ledünniye: 1/7.
6- Bakınız: Ahmed, Musned, IV-127; Hâkim, Mustedrak, II-600/4175; İbni Hibban, El İhsân, XIV-312/6404; el-Leknevî, el-Âsâru’l-Merfû’a, s. 42-3; Kastalanî, Mevahibu’l-Ledunniye: 1/6; Krş. Aclunî, Keşfu’l Hâfa, C.1, 262- 265-266.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir