Almanya’dan okuyucumuz: “Namaz sonrasında ‘Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hû’ demenin hükmü ve fazileti nedir?”

Namaz sonrasında duâ etmek sünnettir. Peygamber Efendimiz (asm) namazda tahıyyattan ve selâmdan sonra hangi duânın okunacağını soranlara: “‘Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim’ deyin ve daha sonra da isteyen istediği duâyı seçip yapsın!”1 buyurmuştur.

Namazın ardındaki duayı tövbe ve istiğfara tahsis etmek hayır ve fazilet açısından şüphesiz daha güzeldir. ‘Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hu’ cümlesi bir tevbe ve istiğfar cümlesidir. Her yerde, her zaman, tevbe ve istiğfar için okunabileceği gibi, namazın, bilhassa farz namazın ardından da okunabilir. Şüphesiz böyle duâları açıktan okumaya gerek yoktur. Herkes ihtiyacı olan duayı içinden okuyabilir.

Peygamber Efendimiz (asm): “Kim şu istiğfarı yaparsa günahları bağışlanır: ‘Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh.’ (Hayy ve Kayyum olan ve kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tan mağfiret dilerim ve O’na tevbe ederim.)”2

Yine Peygamber Efendimiz (asm) “Kim istiğfara devam ederse, Allah o kimse için her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir sevinç yaratır ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır”3 buyurmuştur.

Dipnotlar:

1- Nesâî, Sehv, 56
2- Riyâzu’s-Sâlihîn, 1871
3- Riyâzu’s-Sâlihîn, 1870


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Dinimizde zor durumda kalınca adam öldürmenin yeri var mıdır...
359
İstanbul’dan okuyucumuz: “İnsan öldürmenin şüphesiz ki dînimizde yeri yok. Bunu biliyorum. Allah bizi bu gibi durumlardan korusun. Fakat zor durumda kaldığın zaman adam öldürmenin yeri var mıdır? Mese...
Birinci Mektub’da hayat mertebeleri
320
S rumuzlu okuyucumuz: “Birinci Mektub’da geçen hayat mertebelerini kısaca açar mısınız? Orada şehitler için, ‘Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini b...
Beşinci Şuâ âhirzamanı doğru yorumlamıştır
90
Sümeyye Hanım: “Kastamonu Lâhikası 62. Sahifede Üstadımızın şöyle bir ifadesi var: “Evet, Beşinci Şuâ, umumun ve bilhassa Ehl-i ilmin imanlarını tashih edip kurtarıyor.” Bu cümlenin manasını açıklar m...
Bediüzzaman´ın kerametli bir imzası: Eddâî
241
Tavşanlı’dan Gazi Kırışoğlu: “Risâle-i Nûr’daki ‘Eddâî’yi’ haşiyeleriyle birlikte açıklayabilir misiniz?” (daha&helliip;)
Cemaatle namazda kıraat
138
Fuat Bey: “İmam arkasında okumanın veya okumamanın hükmü ve hikmetleri nelerdir? İmam arkasında okumak caiz mi?” (daha&helliip;)
islamda vasiyet
36
Manisa’dan okuyucumuz: “İslâm’ın vasiyet bırakma olayına bakışı nedir? Her Müslüman vasiyet yazıp bırakmalı mıdır? Böyle bir vasiyet bırakıldığında geriye kalanlar dinen bu vasiyeti yapmak zorunda mıd...
Dilimiz iman kokulu olmalı
50
Oğuzhan Bey: “Müslüman iken elfaz-ı küfür bir söz söyleyen dinden çıkar mı? Çıkarsa da geçmişteki sevapları silinir mi? Tevbe edip geri dönerse imanını sağlamlaştırma imkânı var mıdır? Her gün bilip b...
Üç yüz milyar Müslüman ve Risâle-i Nur
38
İzmit’ten Okuyucumuz: “Şuâlarda Hazret-i Üstad ‘üç yüz milyar Müslüman’dan bahsediyor. Bu rakamın hikmeti nedir?” (daha&helliip;)
Takvada yardımlaşmak
55
Eskişehir’den okuyucumuz: “Aynı evde kaldığım namaz kılan ve uyanmakta zorlanan bir arkadaşımı sabah namazına kaldırmayınca vebali var mıdır? Kaldırmak üzerime borç mudur?” (daha&helliip;)...
“Ene” anahtarını kullanabiliyor muyuz?
39
Ankara’dan okuyucumuz: “30. Söz’de geçen, ‘Ene, künûz-u mahfiye olan esmâ-i İlâhiyenin anahtarı olduğu gibi, kâinâtın tılsım-ı muğlakının dahî anahtarı olarak bir muammâ-yı müşkülküşâdır, bir tılsım-ı...