Duâlarımız âlem-i berzaha nasıl ulaşır?

Mehmet Bey: “Ölenlerimiz için Kur’ân okumak özellikle Yasin Sûresi’ni okumak caiz midir? Yoksa bid’at mıdır? Ölenlere Kur’ân okunmaz diyenler var!” ÖLENLERİMİZE DUÂ EDERİZ Kur’ân ölülere inmedi. Bu tamam. Dirilerin ölü hükmündeki kalplerini diriltmek üzere indi.   Fakat ölüler de Allah’ın kulları ve onlar da Allah kelâmının feyzine ve saadetine muhtaçtırlar.

Devamı

Duânın aleyhinde olmamalı

Hüseyin Sönmez: “Mübin duâsının kaynağı nedir, hadiste var mıdır, mekruh mudur, bidat mıdır, eğer mekruhsa veya bidatse piyasada satılan bazı sûreler, Yasin ve duâlar olan çeşitli duâ kitaplarında mübin duâsı var bunları satın almak ve hediye etmek günah mıdır?” DUÂ YAPMAKTAN KORKMAMALI Duâ eğer tevhid inancına uygun bir metin, muhteva

Devamı

Bid’atin kara lekesi

Kıbrıs’tan Eyüp Aktaş: “Her bid’at dalâlettir ve her dalâlet cehennem ateşindedir. Bunlar nelerdir? Cuma hutbesinde malûm şahsa duâ etmek Cumanın farziyetine halel verir mi? Böyle bir durumda bizim vaziyetimiz ve ibadetimizin sıhhati ne olur? Bida-i hasene nelerdir?”   BİD’AT, DİNİN MÜKEMMELLİĞİNE ZITTIR Bid’at, dinde yeni icat çıkarmaktır. Dine yeni bir

Devamı

Kutlu doğum faaliyetleri

Ödemiş’ten Nilüfer Hanım: “Kutlu Doğum programları yapmak bid´at diyenler var. Ne dersiniz?”   Sevgili Peygamberimizin (asm) milâdî takvime göre doğum günü olan 20 Nisan’ı içine alan hafta uzunca bir süreden beridir ülkemizde Kutlu Doğum Haftası olarak çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor. Bu faaliyetlerin muhtevası nedir? Peygamber Efendimiz’i (asm), Sünnet-i Seniyyesini, Kur’ân’ı, İslâm’ı,

Devamı

İslâm’ın bid’ata ihtiyacı yoktur

Özlem Yeliz K.: “Bid’at nedir? İbadet maksadı ile yapılan, fakat Hazret-i Peygamber’in (asm) yapmadığı amelleri Allah kabul etmez mi?”   İSLAMİYET’İN AKLA İHTİYACI YOKTUR İslâmiyet son dindir. Göndereni Cenab-ı Allah’tır. Tebliğcisi Hazret-i Muhammed’dir (asm). Farz, vacip, sünnet ve müstehap bütün esasları vahiy ürünüdür, Hazret-i Peygamber Efendimizin (asm) nübüvvet nazarından geçmiştir.

Devamı

Bid’atler ve cuma namazı

Ankara’dan Ahmet Bey: “Kastamonu Lâhikası’nda geçen şu cümleyi açıklar mısınız: ‘Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de, iştirak edenleri tenkit etmeyiniz. Gerçi, İmam-ı Rabbanî demiş ki: ‘Bid’a olan yerlere girmeyiniz.’ Maksadı, ‘sevabı olmaz’ demektir; yoksa namaz battal olur değil. Çünkü Selef-i Sâlihînden bir kısmı, Yezid ve Velid gibi

Devamı

Sünnette nur, bid’atte nar!

Recep Bey: “11. Lem’a’da İmam-ı Rabbani’nin sünnet görüşünü açıklar mısınız?” İMAM-I RABBANİ HAK SÖYLÜYOR Bediüzzaman “Mirkat-üs Sünneti ve Tiryaku Marazı’l-Bid’a” ismini verdiği On Birinci Lem’ada İmam-ı Rabbanî’nin sünnetin önemi ile ilgili, kendisinin de tasdik ettiği bir sözünü naklediyor. İmam o sözünde şöyle diyor: “Ben seyr-i ruhanîde kat’-ı meratib ederken, tabakat-ı

Devamı