Hazret-i Îsâ´nın (as) dîni ve şarap

İstanbul/Kartal’dan Numan Keskin: “Şuâlar 512. sayfada şarabın Hazret-i Îsâ’nın dîninde helâl kılındığı yazıyor. Bu ne demektir? Neden helâl kılınmış?”

Hazret-i Mûsâ Aleyhisselam, Firavun ülkesinde esir hayatı yaşayan İsrâiloğullarını Firavunun esâretinden ve zulmünden kurtarmış, onları bugün ciğerimizi yakan kan gölünün bulunduğu topraklara getirmiş ve Cenâb-ı Hakk’ın sayısız nimetleriyle donatarak, yüksek ve güçlü bir toplum meydana getirmişti. Bu toplumun; gücünü, kuvvetini, dirlik ve düzenini, sağlam inançlarını ve Allah’a olan kulluğunu kaybetmemesi için de Cenâb-ı Hak’tan bir takım hükümler, emirler ve yasaklarla dolu bir şerîat getirmişti. Bu toplumun dirlik ve düzeni Allah’ın şerîatına sâdık kalmalarına bağlı idi. Fakat Hazret-i Mûsâ’dan (as) sonra (Hatta Hazret-i Mûsâ hayatta iken bile) Hazret-i Mûsâ’nın (as) getirdiklerine sâdık kalmadılar, bu dîni yaşamadılar, azgınlaştılar, Allah’ın dînini işlerine geldiği şekilde yorumladılar; binlerce yıldan beri de dünya toplumlarına rezil olmaktan kurtulmadılar.

Hazret-i Îsâ (as) bir Tevhid Peygamberi olarak Yahûdîlere geldi; fakat Yahûdîler tarafından kabul görmedi. Yahûdîler taassuplarını bırakarak yeni peygambere îmân etmediler. Tam tersine Hazret-i Îsâ’ya (as) düşmanlık ettiler, Roma yönetimine durmadan şikâyet ettiler; olmadı, öldürmeye kalktılar. O zamanlar İsrâil toprakları da dahil tüm Anadolu’da Roma İmparatorluğu hâkimdi.

Hazret-i Îsâ’nın (as) dîninde şarap helâl kılınmış değil; fakat haram da kılınmış değildi. Çünkü Hazret-i Îsâ (as) zaten ayrıntılı hükümler getirmiş değildi. Buna zaman da bulmadı. Geldiği zamanda dünya milletlerinin şiddetle Allah’a îmândan uzaklaşmış olması ve putperestliğin her tarafta hâkim oluşu Hazret-i Îsâ’nın (as) mücâdelesini sadece Tevhid ağırlıklı bir karaktere bürüdü. Kısa bir süre sonra da Yahûdîlerin ihânetine uğradı ve kendi mübârek vücudu Allah tarafından semâya kaldırıldı.

OKU:   Müzikte vahiy ölçüsü

Daha sonra putperest Roma İmparatorluğu içinde yayılma istidâdı gösteren Hazret-i Îsâ’nın (as) dîninin başına ne geldi ise, Roma içinde geldi. Putperest Roma’lılar, Hazret-i Îsâ’nın (as) dînini yaklaşık iki yüz yıl içinde kabul ettiler; fakat biraz ondan alarak, çokça da kendilerinden katarak putperest zihniyetleriyle uzlaştırdıkları bir dîn; Hıristiyanlık dîni ortaya çıktı. Bu uzlaşı içerisinde, zaten de haram kılınmamış olan şarap, o günün keşişlerince, belki de putperestlere yaklaşmak amacı güderek, meşrûlaştırıldı; hattâ daha da ileri götürülerek, kutsallaştırıldı.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir