İmkân delili

Ankara’dan Hüseyin Avni Yıldız: “İmkân ve hudus delillerini anlatır mısınız?” İmkân, varlığa da, yokluğa da kabiliyetli bulunan nesnedir. Başka bir ifadeyle, var olmaya da, yok olmaya da eşit mesafede bulunan şeydir. Varlığa veya yokluğa eşit mesafede bulunan bir şeyi var etmek için—Yaratıcıdan başka hiçbir şey kendi kendine var olamayacağına göre—bir

Devamı

Hudus delili

Ankara’dan Hüseyin Avni Yıldız: “İmkân ve hudus delillerini anlatır mısınız?” Hudus ve imkân delilleri, Allah’ın varlığını ispat eden Kelâm ilminin en eski delillerindendir. Hudus, “sonradan olma,” yani “başlangıcı olma,” yani “ezelî olmama” demektir. Hâdis de hudusun özne halidir. Yani “sonradan olmuş,” yani “bir başlangıçta var olmuş” anlamındadır. Bu delil ile

Devamı

Varlıkların Allah´ın varlığını bildirmeleri

Niğde’den okuyucumuz: “Mesnevî-i Nûriye’nin 54. sayfasında yer alan, ‘Ve kezâ kevn-ü vücudda, imkân, kesret, infial mertebeleri vardır. İmkân mertebesi, vücub mertebesine bakar ve onu istilzam eder. Kesret mertebesi, vahdet mertebesine nâzırdır, onu iktiza eder. İnfial mertebesi, fâiliyet mertebesine mütevakkıftır. Bu mertebeler arasındaki istilzam, bizzarure vâcib, vâhid, faal bir Hâlık’ı iktiza

Devamı