Atmasaydı ölecek miydi?

Tahsin Bayraktar: “13. Sözün İkinci Makamı Üçüncü Noktasında deniyor ki, ‘Ecel birdir değişmez. O maktul her halde ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı. O katil ise kaza-yı İlâhiye’ye vasıta olmuş’ deniyor. Kader Risalesinde ise ‘Biz ehl-i hak deriz ki: ‘Tüfek atmasaydı, ölmesi bizce meçhul’1 deniyor. Bu iki konuyu birlikte nasıl anlayabiliriz?”

Devamı

Fiillerimiz ve cüz’î irademiz

Nadir Budagov: “Şu ifadeyi açıklar mısınız? 26. Söz: ‘Evet, eğer abd, hàlık-ı ef’âli bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı, o vakit ihtiyârı ref’ olurdu.’” Bedîüzzaman Hazretleri Kader Risâlesi’nde, kader ile kulun iradesinin, kulun irâdî fiillerinde nasıl birleştikleri sorusuna yedi vecihle cevap verir. Bu vecihlerden altıncısında, îtikâdî mezheplerin kulun iradesine bakışını ele

Devamı