Senin bekan için ebedî Cennet sana yeter!

Merve Hanım: “Mesnevî-i Nûriye’de 206. Sayfada geçen şu cümleyi izah eder misiniz: ‘Sen bazı vecihlerden fenaya gittiğin zaman Halık-ı Rahman-ı Rahim’in ilminde, meşhudunda, malumunda baki kalmaklığın senin bekan için kâfidir.”1 İNSANI ÖLMEDEN ÖLDÜREN ŞEY! İnsan fanidir. Dünya hemen her bakımından insanı yiyip söndürmeye hazır bir potansiyele sahiptir. Üzerindeki fena damgası

Devamı

İnsanın sabırla imtihanı

Afyon’dan Okuyucumuz: “21. Söz’de Üstad Hazretleri, ‘Cenâb-ı Hakkın sana verdiği sabır kuvvetini, eğer yanlış yolda dağıtmazsan, her meşakkate ve her musîbete kâfi gelebilir. Ve o kuvvetle dayan.’1 diyor. Bu cümlede geçen, sabır kuvvetini sağa sola dağıtmak nasıl olur? Açıklar mısınız?” Nefis sabırsızdır Bahsettiğiniz cümle, Yirmi Birinci Sözün Birinci Makamı Üçüncü

Devamı

Ahsen-i takvîm sırrı

Fatma Hanım: “23. Söz’deki 5. Nükteyi açıklar mısınız?” AHSEN-İ TAKVÎM SIRRI Yirmi Üçüncü Söz’ün Beşinci Nüktesi Fatiha Sûresinin plânıyla ahsen-i takvîm sırrını açıklıyor. Ahsen-i takvîm sırrını Kur’ân şöyle bildiriyor: “Muhakkak ki, Biz insanı ahsen-i takvîmde yarattık. Sonra da onu esfel-i sâfilîne döndürdük. Ancak, iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar

Devamı

İnsan hayatının güzergâhları

Salih Bey: “İnsan hangi yaşlarda farklı evrelere girer? Bu evreler arasında teklif, ahlâk, edep, sorumluluk bakımından farklılıklar var mıdır?” İNSAN HAYATININ BAŞLANGICI Kur’ân, insan hayatını bezm-i elestle başlatıyor. “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit

Devamı

Ahsen-i takvim sırrı

Fatma Hanım: “23. Söz’deki 5. Nüktesinde geçen ahsen-i takvim sırrını açar mısınız?” Ahsen-i Takvim Sırrı Yirmi Üçüncü Söz’ün Beşinci Nüktesi Fatiha Sûresinin plânıyla ahsen-i takvim sırrını açıklıyor. Ahsen-i takvim sırrını Kur’ân şöyle bildiriyor: “Muhakkak ki, Biz insanı ahsen-i takvimde yarattık. Sonra da onu esfel-i safiline döndürdük. Ancak, iman edip salih

Devamı

Serçe kuşu ve insan

Hurisel Hanım: “Risale-i Nur’da geçen şu cümleyi açıklar mısınız: ‘Ve sermâyece, cihazâtça serçe kuşundan meselâ yirmi derece ziyâde ve bu kâinatın ve zîhayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahlûku olan insan, serçe kuşundan, saadet-i hayat cihetinde yirmi derece aşağı düşüp, en bedbaht, en zelîl bir bîçare olacak.’”1 İNSAN BİR DUYGULAR

Devamı

Şeytan isyan gücünü nereden buldu?

Ankara’dan Kerem Bey: “Şeytan nasıl oldu da Allah’a asi oldu? Bu gücü nerede buldu?”   İNSANLAR VE CİNLER  İMTİHANDADIR İsyan etmek için öyle özel güç bulmaya gerek yok ki! İnsan cinayet işlemeye nasıl güç buluyorsa… İnsan namaz emrine itaat etmemeye nereden güç buluyorsa… Acz ve zaaf içinde insan gururlanmaya, kibirlenmeye

Devamı