Ezidiler kimlerdir

Hüseyin Görmenoğlu: Ezidiler kimdirler? İnançları nasıldır?   Kürtçe “İlâh” anlamına gelen iki kelime vardır: Bunlar “Ezda” ve “Xweda”‘dır. Ezda, yaratan, veren ve var eden demektir. Xweda ise kendiliğinden var olan manasındadır. Ezidiler, Kürtçe konuşan etnik dinî bir topluluktur. Asıl vatanları tarihte Asurluların bir parçası olan Irak’ın Ninova ve Musul şehridir.

Devamı

Nazar deveyi tencereye, insanı mezara sokar

Adana’dan bayan okuyucumuz: “Nazar var diye üç İhlâs ve bir Fâtiha okuyarak nazarlı kimsenin başında tuz çeviriyorlar. Bu işlem ne derece doğrudur? Nazar nasıl değer? Başkalarına nazarımız değmemesi için nelere dikkat etmeliyiz?” NAZAR NEDİR? İnsanları fizikî olarak yıpratan hastalıklar olduğu gibi, rûhî olarak yıkan rahatsızlıkların bulunduğu da bir vak’adır. Halk

Devamı

İnançta sebatın bedeli

İsim belirtmeyen bir okuyucumuz: “İnançta sebatın bedeli nedir?” İslâmiyet hak dindir. Hak’ta sebatın bedeli Allah katında tarih boyunca hep çok güzel meyveler olmuş; kullar katında ise hep zulümleri beraberinde getirmiştir. Bediüzzaman Hazretlerinin sadece sarık için söylediği, “Bu sarık bu başla çıkar!” sözü inançta sebat açısından hâlâ yüreğimizde çınlamaktadır. Hazret-i Nûh

Devamı

Reenkarnasyon batıl inançtır

Ercan Alçınar: “Reenkarnasyon düşüncesine güç veren âyet var mıdır? Kimileri ikinci defa dünyaya gelmekten bahsediyorlar ve bu düşünceyi destekleyen âyet olduğunu iddia ediyorlar. Bu düşüncenin gerçeklik payı var mıdır?”   Reenkarnasyon denilen, ruhun dünyaya başka bir vücutta yeniden dönmesi gibi bir inancı besleyen hiçbir âyet ve hadis mevcut değildir. Reenkarnasyonu

Devamı

Uğursuzluk inancı

Vahdettin Bey: “Dinimize göre eşyada uğur-suzluk var mıdır, yok mudur?”   Eşyada uğursuzluk var sayma, hemen bütün bâtıl din ve inanç sistemlerinde az-çok bulunan, yer yer Müslüman toplumlara da bulaştığını gördüğümüz bir hurâfedir. İslâmiyet özde böyle hurâfelerden münezzehtir. Çünkü İslâmiyet tevhid dînidir. Müslüman hayrı da, şerri de Allah’tan bilir ve

Devamı

İNANÇ SORULARI

İshak ORAL: 1-Bazı insanlar genç iken ölüyor, bazıları ise hayatının sonuna doğru hidayete eriyor, bu durumda ölüm Allah’tan olduğuna göre, erken ölen birisi, ölmek benim elimde değildi ve yaşasaydım belki de ben de hidayete erecektim diyerek itiraz edebileceğini düşünerek bu hususun Allah’ın adil sıfatıyla uyum içinde olup olmadığını açıklar mısınız?

Devamı

İnanç çizgisinde isâbet

Mu’tezile mezhebinin Üstad Bedîüzzaman’ca eleştirilen görüşleri nelerdir?   Her ne kadar günümüzde Mu’tezile mezhebinin mensubu kalmamışsa da, fikir ve görüşlerinin bilinmesi, doğrunun bulunması açısından faydadan uzak değildir. Mu’tezile’nin, îmân ve îtikat sahasında ehl-i Sünnete aykırı bir takım görüşleri vardır. Bu görüşler üzerinde Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin kaydettiği eleştirileri kısaca arz edelim:

Devamı