Meşveretsiz attığımız adımdan sorumluyuz

İhsan Sarı: “Meşveretin de namaz gibi farz olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Meşveretsiz yaptığımız işlerden ne derece sorumluyuz?”   MEŞVERET ALLAH’IN EMRİDİR Allah meşveret etmekten müstağnidir. Fakat insanı, meleklerle meşveret ettikten sonra yarattı. Allah’ın meşverete ihtiyacı elbette yoktu. Fakat Allah kâinata meyve olarak yaratacağı bu yeni cinsin hayatında, önemli bir

Devamı

Farklı mezhepleri uygulamada nelere dikkat edelim?

Şerife Dayı: “Mâliki’yi taklit eden bir Hanefi’nin gusülde, namaz abdestinde ve namazda dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?” Dört Mezhebin de İçtihatları Haktır Bir mezhep sâliki, keyfi olarak değil, fakat ihtiyaç zuhur ettiğinde bir diğer mezhebin hükümleriyle amel edebilir. Bunda bir sakınca yoktur. Çünkü dört mezhebin içtihatları da semavidir ve haktır.(1)

Devamı

Din-i mübini doğru anlama usulü

İsmail Karaavcı: “Değerli hocam: 1-Hayızlı hanım kendini iyi hissederse oruç tutabilir hükmünün kaynağı, Bakara 185. ayettir. 2-Önce de yazdım: Burada bütün mesele ‘kadâ’ kelimesine yanlış mana verilmesidir. Cuma suresinde geçen “fe ize kadaytumus-salah” veya “fe ize kadaytum menasikaküm” ne demektir? Lütfen söyler misiniz? Burhan dediniz; işte size burhan! Hem de

Devamı

Mezhepler semavî içtihat sahibidirler

Veli Bey: “Dört mezhebin farklı görüşlerinin hikmetleri nelerdir?” MEZHEPLER BİRER ÇÖZÜM EKOLÜDÜR Mezhep, kelime olarak “gidilen yol, benimsenen tarz, tercih edilen usûl, seçilen metot, takip edilen anlayış, tutulan görüşler zinciri, taraf olunan meslek, açılan ve iştirak edilen çığır” demektir. Her dinde, her inanç grubunda, her sistemde farklı mezheplerin, muhtelif mesleklerin

Devamı

Bid´at üzerine

Abdurrahim Bey: “Bid’at nedir? Bid’atın zıddı nedir? Bid’at-ı hasene ve seyyie var mıdır, açıklar mısınız?” İslâmiyet son dindir. Tebliğcisi Hazret-i Muhammed’dir (asm). Farz, vacip, sünnet ve müstehap bütün esasları vahiy ürünüdür, Hazret-i Peygamber Efendimizin (asm) nübüvvet nazarından geçmiştir. Peygamber Efendimiz (asm) hayattayken tamamlanmış, kemale erdirilmiş bir dindir. Bid’at, lügatte, “sonradan

Devamı

İslâm dini bid’atı kabul etmez

Trabzon’dan okuyucumuz: “Bid’at nedir? Bid’atin günahı var mıdır? Teypten Kur’ân dinlemek bid’at midir? Bid’at ile içtihat arasında ne fark vardır?”   İslâmiyet son dindir. Kurucusu Cenâb-ı Allah’tır. Tebliğcisi Hazret-i Muhammed’dir (asm). Farz, vâcip, sünnet ve müstehap bütün esasları vahiy ürünüdür, Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselâmın peygamberlik nazarından geçmiştir. İslâm dini Peygamber

Devamı

Zaruret halinde Mezhep değiştirme

Elazığ’dan Okan Babat: “Her hangi bir mezhebi taklit eden bir şahıs zarûret halinde başka bir mezhebe geçebilir mi? Meselâ Şâfiî’den Hanefî’ye geçiş gibi.”   Hak Mezhepler, Kur’ân ve Sünnet hükümlerini ‘asl’a uygun olarak açıklamış ve sınıflandırmış, Müslümanların hemen her mes’elede karşılaştıkları ve karşılaşacakları problemlere ‘asl’a ve temele uygun yeni çözümler

Devamı