Hz. Ali’nin ve Gavs-ı Azam’ın hizmetimizde tasarrufları

Mehmet Bey: “Risâle-i Nûr hizmetinde Hazret-i Ali’nin (kv) ve Gavs-ı Azam’ın (ks) tasarrufları var mı? Varsa devam ediyor mu?”

SADAT-I KİRAM’IN TASARRUFLARI DEVAM EDER

Evliyadan bazılarının, yani sadat-ı kiramın makamlarının kabiliyetine göre kendileri ölmüş olsa bile, kıyamete kadar Müslümanların muhtelif halleri ile İslâmiyet’in inkişâfı ile, Kur’ân ve İman hizmetiyle yer yer tasarruflarının devam ettiği yolunda güvenilir haberler var.

Artık peygamberler devri kapandığına göre, son dinin selâmeti ve buna dayalı olarak beşerin huzuru ve saadeti söz konusu olunca, bir kısım maneviyat büyüklerinin öldükten sonra da tasarruflarını sürdürmeleri, Allah’ın bu ümmete bir şefkatinden ve rahmetinden başka bir şey değildir.

SIRR-I İHLÂSA BİNAEN

Hazret-i Ali ve Abdulkadir Geylânî’nin bu asırda yapılan îmân hizmetleriyle olan yakın alâkası hakkında Bediüzzaman İhlâs Risâlesinde şöyle diyor: “Bilirsiniz ki, Hazret-i Ali (ra) o mu’cizevârî kerâmetiyle ve Hazret-i Gavs-ı Azam (ks) o hârika kerâmet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sırr-ı ihlâsa binâen iltifat ediyorlar. Ve himâyetkârâne tesellî verip hizmetinizi mânen alkışlıyorlar. Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki, bu teveccühleri ihlâsa binâen gelir. Eğer bilerek bu ihlâsı kırsanız, onların tokadını yersiniz. Onuncu Lem’adaki şefkat tokatlarını tahattur ediniz. Böyle mânevî kahramanları arkanızda zahîr, başınızda üstad bulmak isterseniz, “Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile, onları kendi nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin ihtiraslarından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendisidir.”1 sırrıyla, ihlâs-ı tâmmı kazanınız.”2

OKU:   Sirâcunnur üzerine

HER HİZMET EHLİNİN SIRTINI SIVAZLIYOR

Üstad Hazretleri Sünûhat’ta, İslâm’ın geçireceği bâdireler ve istikbali hakkında toplanan selef-i sâlihînin ve her asrın mebuslarının içinde bulunduğu bir meclis-i muhteşemle “felâket ve helâket asrının adamı” sıfatıyla mânevî bir görüşme yapar. Bu görüşmede Müslümanların mağlûbiyetlerinin sebepleri ve gâlibiyetlerinin ön şartları müzakere edilir, görüşülür, tartışılır. “Felâket ve helâket asrının adamı” olarak Bedîüzzaman Hazretleri, asrına ait mânevî buhran ve problemler ve çözüm yolları hakkında tabir câizse mânevî bir seminer verir.3

Bu manevî seminer notlarından anlıyoruz ki, bu asırda İslâm’a ait her hareket, her adım, her aydınlık, her ışık, her muvaffakiyet, her başarı, her ders, her gayret, her himmet, her nefes; “selef-i sâlihîn uleması” tarafından dikkatle izleniyor, ilgi ile takip ediliyor. Kur’ân hizmeti için “bir adım” da olsa gayret gösteren herkesin sırtı himmet duâsı ile sıvazlanıyor.

İŞİN ÖZÜ: İHLÂS-I TÂMMI KAZANMAK

Bize; Üstad Hazretlerinin ifâdesiyle, “ihlâs-ı tâmme” içinde hareket etmek kalıyor. Yani her adımımızda, her dersimizde, her işimizde, her hizmetimizde, her himmetimizde, her gayretimizde, her nefesimizde “tam ihlâs”ı kazanmak ve bunu kalıcı kılmakla yükümlüyüz. Bu hizmetin ihlâsla yürütülmesinin önemindendir ki, Üstad Saîd Nursî Hazretleri, ihlâsa büyük ehemmiyet verir, İhlâs ve Uhuvvet meseleleri için üç müstakil risâle telif eder, İhlâs Risâlesinin en az on beş günde bir okunmasını, gerekleri ile titizlikle amel edilmesini ve bunun aslâ ihmal edilmemesini ister. Yoksa asırlar ötesinden gıpta ile ilgi gösterilen, duâ ile nazar edilen ve himmet ile bakılan bir hizmet olma liyakatini kazanabilir miydi?

OKU:   Yeni Asya ve Hürriyet-i Şer’iye dâvâsının kökleri

Şimdi ihlâs zamanıdır. Biz, yapmamız gereken hizmeti ihlâs ile yapar, atmamız gereken adımı ihlâs ile atar, göstermemiz gereken çabayı ve gayreti ihlâs ile gösterir, bulunmamız gereken derslerde -Allah’ın izniyle- ihlâs ile bulunmaya muvaffak olursak; Allah dostlarının, evliyânın, mâneviyat büyüklerinin, her asrın mebuslarının ve selef-i sâlihîn âlimlerinin tasarruflarını, himmetlerini, dualarını, şefkatlerini inşallah üzerimizde hissederiz.
Allah hizmet ehlinin yardımcısı olsun. Amin.

Dipnotlar:
1- Haşir Sûresi, 59/9.
2- Lem’alar, s. 166.
3- Sünûhât, s. 41.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir