Esas olan okumaktır

Risale-i Nur yüksek bir himmet ve gayretle okunmalı.

İster whatsapp grupları kurup günlük okumaları organize ederek, ister kendi şahsımıza ait bir okuma metodu takip ederek… Kâh derslere giderek, kâh belirli ara tatillerini fırsat bilip birlikte müzakereli okuma programları yaparak Risale okumalarını hayatımızın birinci maddesine yerleştirmeliyiz.

Dünyamızın saadeti bundadır. Ahiretimizin saadeti bundadır. Âlem-i İslâm’ın fereci ve sıkıntılardan kurtulması buna bağlıdır. Okumak, Rahmet-i İlâhiyeyi celp eder.

Okuyalım. Zübeyir Ağabeyin ifadesiyle: “Şimdi oku. Kabirde okuyamazsın.” parolasıyla okuyalım, okuyalım, okuyalım.

Bu yönde atılan her adım kutludur, saygındır, makbuldür.

Biz okumamıza, okumalarımızı artırmaya bakalım… Çünkü işimiz, aşımız, ekmeğimiz, suyumuz, ağız tadımız, Rıza-i Bari’yi kazanmamız, istihdam edildiğimiz hizmette verimliliğimiz, derde girsek devamız, hastalansak şifamız, borçlansak edamız, kazancımızdaki bereket, emirler âleminde huşuumuz, nehiyler âleminde takvamız buna bağlıdır.

Hz. Ali sena etmiş…

Âyetü’l-Kübra hakkında İmam-ı Ali Efendimiz’in (asm) müjdeleri var.1 “Yâ Rab! Âyetü’l Kübra hürmetine beni kurtar, eman ve emniyet ver.”2 diye duâ eden İmam-ı Ali Efendimiz (ra), Âyetü’l-Kübra’yı vesile edip fitnelerin şerrinden Allah’a sığınmış. Üstadımız, “Sarsılmaz bir iman isteyen ve dinsiz anarşistliğe karşı kırılmaz bir kılıç arayanlar, Âyetü’l Kübra’ya müracaat etsinler.”3 diyor.

Fakat İmam-ı Ali Efendimiz’in (ra) başka risalelerle ilgili de tebşiratı vardır: Meselâ Sekizinci Şuâ’da Üstadımız haber veriyor ki: “İmam-ı Ali Radıyallahü Anh Risale-i Nur ile çok meşguldür. Mecmuundan haber verdiği gibi kıymettar risalelerine de işaret derecesinde remzedip ima ediyor.”4 Eğer, gaybtan haber vermenin imtihan sırrını örselemesinden korkmasaydı ve aynı zamanda hikmet sırrına münafi olduğu için yasak olmasaydı İmam-ı Ali Efendimiz (ra) Risale-i Nur’un her bir risalesinden açıkça haber verecek ve okuyanları müjdeleyecekti.5

OKU:   Kur’ân ölenlere okunup bağışlanmaz mı?

Bununla beraber İmam-ı Ali Efendimiz (ra) Yirmi Beşinci Söz olan Mu’cizat-ı Kur’âniye Risalesinden6, Yirmi Dokuzuncu Söz’den7, Otuzuncu Söz olan Zerrat Risalesinden8, Otuz Birinci Söz olan Miraç Risalesi ve zeyli bulunan Şakk-ı Kamer Risalesinden9, Üç Mevkıflı Otuz İkinci Sözden10 haber vermiştir. Keza, “Otuz Üçüncü Sözün eczaları olan o yüz on kitap ve Mektubat’a birden işaret etmiş”, “Risale-i Nur’un mecmuundan (bütününden) haber” vermiştir. Mektubat’a, Lem’alar’a ve Şuaâlar’a işaret etmiştir.11 Bildiğiniz gibi Lâhika Mektupları, Mektubat’ın 27. Mektubudur.

Keza Üstadımız, “Lillâhilhamd, Siracünnur’un el-Âyetü’l-Kübrası gibi çok risaleleri var. Her biri kuvvetli birer lâmba hükmünde sırat-ı müstakimi gösterip İmam-ı Ali Radıyallahü Anh’ın haberini tasdik ediyorlar.”12 Buyurmakla, nazarımızı bütün risalelere çekerken, “Risaletü’n-Nur’un kitapları birbirine tercih edilmez. Her birinin, kendi makamında riyaseti var ve bu zamanı tenvir eden bir mu’cize-i maneviye-i Kur’âniyedir.”13 Buyurmak suretiyle de, risalelerin okuma sırasına alma bakı- mından statülerin birbirinin aynı hükmünde olduğunu bildirmiştir.

Dolayısıyla bizlerin, Risale-i Nur’un hepsine birden muhatap olmamız, birini okuyup bitirince hemen diğerine geçmemiz, mümkün olan en verimli bir okuma plânıyla okumamız, günlük okumalarımızı mümkün mertebe arttırmamız, mevcut okuyuşumuzla yetinmememiz inşallah bu canlı orga- nizmadan istifademizi arttıracak ve inşallah ferece de vesile olacaktır.

Dipnotlar:
1- Şuâlar, s. 164, 165, 282.
2- age, s. 165.
3- age, s. 936.
4- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 167.
5- age, s. 168.
6- age, s. 182.
7- age, s. 168.
8- age, s. 169.
9- age, s. 170.
10- age, s. 171.
11- age, s. 172.
12- age, s. 178.
13- Kastamonu Lâhikası, s. 25.

OKU:   Üç Said üç mesele

Günün Duâsı

Allah’ım! Âlem-i İslâm’a ferec ver. Âlem-i İslâm’ı fitneci şerrinden, deccal ve süfyan şerrinden koru. Âlem-i İslâm’ı kardeşlik, merhamet, adalet, hak ve hukuk bağlarıyla kardeş kıl. Hakkı hak göster ve hakka uymakla rızıklandır. Batılı batıl göster ve batıldan içtinap etmekle rızıklandır. Amin.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir