Duâ dilinin zenginliği ve sihir

Tahir Kaplan: “Tahiyyatta Abdullah ibn-i Mes’ûd’dan (ra) gelen rivayet ile İbn-i Abbas’tan (ra) gelen rivayetler arasındaki farklardan birisi de, İbn-i Abbas’tan (ra) gelen rivayette ‘abdühü’ kelimesinin olmayışıdır. Şafii Mezhebinde olanların—ki ben de Şafiiyim—şehadet kelimesi ‘Eşhedü en-lâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammede’r-Resûllulah’tır’, abdühü lâfzı yok. Zaten Kur’ân’da da Muhammedü’r-Resûlullah olarak geçiyor. Bu farkı izah ederseniz memnun olurum.”

HZ. MUHAMMED (ASM) ABDDİR VE RESULDÜR

Tahiyyat metni, birkaç rivayette küçük farklılıklarla gelmiştir. Fakat hepsi vahiy ürünü olması bizim için esas olandır ve bu bize yeter.

Hz. Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâm Allah’ın hem abdidir, hem resulüdür.

Kur’ân’da da bu böyle geçiyor.

Fetih Sûresinin son âyetinde “Muhammedü’r-resûlullah” olarak geçerken, başka bazı âyetlerde Hz. Muhammed’in (asm) Allah’ın kulu sıfatı da zikrediliyor. Meselâ İsra Sûresi birinci âyette şöyle geçiyor: “Sübhanellezî esrâ bi abdihî…”1, Kehf Sûresi birinci âyette şöyle geçiyor: “El hamdu lillahi’llezi enzele alâ abdihî…”2, Necm Sûresi 10. âyetinde “Fe evhâ ilâ abdihî mâ evhâ”3 Daha başka âyetler de vardır.

Tahiyyat ile ilgili gelen rivayetlerin bazısında “Eşhedü enne Muhammede’r-Resûllulah”4; bazısında da “Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh”5 metinleri yer alıyor. Şafiiler birinci rivayetleri almışlar; Malikiler, Hanefiler ve Hanbelîler ikinci rivayetleri almışlardır.

Netice itibariyle mezhebimiz marifetiyle bu metinlerden hangisini öğrenmişsek, namazda okuyabiliriz. Hepsi de sünnette vardır.

OKU:   Fiillerimiz, irademiz ve kaderimiz

Metnin muhtelif oluşu dinin zafiyetinden değil; dinin genişliğinden ve duâ dilinin zenginliğindendir.

ALLAH DİLEMEDİKÇE SİHİR ZARAR VERMEZ

Ali Karakaş: “Sihre inanan cennet yüzü görmeyecek ne demektir? Sihir gerçek değil mi?”

Sihir gerçek bir saptırmadır, gerçekleri saptırmadır, tevhid inancını şirke doğru kaydırmadır, insanların nazarlarını hayatın gerçeklerinden koparıp göz boyamalara hapsetmedir.

Sihir vardır; ama haramdır, hiçbir biçimi helâl değildir.

Dolayısıyla birisi bir Müslüman’ı sihirle teshir etmek istese haram işlemiş olacağı gibi, sihirle teshir edilen bir zalim de olsa, bir kâfir de olsa, bir Allah düşmanı da olsa sihir yapan ve yaptıran kişi haram işlemiş olur, şirke girmiş olur.

Allah dilemedikçe sihirle kimse kimseye zarar veremez. Kur’ân buyuruyor ki: “Allah’ın izni olmadıkça sihirle hiç kimseye zarar veremezler.”6

Küfür ve şirk olan, Allah dilese de, dilemese de sihrin zarar vereceğine inanmaktır.

İmam-ı Azam’a, İmam-ı Malik’e ve Ahmed bin Hanbel’e göre sihri öğrenerek uygulamak küfürdür. Hanefilerden bazılarına göre sihrin şerrinden korunmak için sihir öğrenmek küfür değildir. Fakat sihir yapmanın caiz olduğuna veya fayda verdiğine inanmak küfürdür.

YEDİ HELÂK EDİCİDEN BİRİ SİHİRDİR

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki:

“Yedi helâk edici şeyden kaçınınız.” Sahabeler:

“Onlar nelerdir yâ Rasûlallah?” dediler.

Peygamber Efendimiz (asm):

“Allah’a şirk koşmak, sihir yapmak, Allah’ın haram kıldığı cana haksız olarak kıymak, faiz yemek, yetim malını yemek, harpten kaçmak, kötülüğe bulaşmamış mü’min kadına iftira etmektir” buyurdu.7

OKU:   Medyum ve falcılara inanılır mı?

DUÂ

Ya Rab! Ya Vahid! Ya Ehad! Ya Samed!

Hakkı hak olarak göster bize! Hakka ittiba ile rızıklandır bizi! Batılı batıl olarak göster bize! Batıldan içtinap ile rızıklandır bizi! Şirkten, küfürden, sihirden, isyandan, tuğyandan, bid’attan koru bizi! Emin, sadık, müstakim ve salih kullarından eyle bizi! Âmin.

Dipnotlar:

1- Manası. “Kulu Muhammed’i (asm) gece yürüten Allah münezzehtir.”
2- Manası: “Kulu Muhammed’e (asm) kitabı indiren Allah’a hamd olsun.”
3- Manası: “Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.”
4- Kütüb-ü Sitte, c. 8, s. 471.
5- Nesâî, İftitah 192, (2, 242); Ebû Dâvud, Salât 182, 229 (971, 1097, 1098); Muvatta, Salât 55, (1, 91-92).
6- Bakara Sûresi: 102.
7- Buharî; Kilab’ul-Vesâya, Müslim; Kitabu’l-Îmân, 89, Ebu Dâvud ve Neseî , İmam Nevevi, Riyazü’s-Sâlihîn: 5/370 (1614).

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir