İzmir/Torbalı’dan Necati Akten: “Yirmi Üçüncü Söz’de duâ bahsinde, ‘Aczini izhar edip duâ ile O’na iltica etmeli; rububiyetine karışmamalı. Tedbiri O’na bırakmalı.’ cümlesini nasıl anlamalıyız? Halk arasında ‘Tedbir bizden, takdir Allah’tan’ denir. Bu iki söz arasında ne derece uygunluk vardır? Yoksa halk bu ifadeyi yanlış mı kullanıyor?”

“Tedbir bizden, takdir Allah’tan” tarzındaki halk ifadesi mecâzî bir ifadedir. Sadece kulun, bir emr-i itibariden, yani bir farazîden, yani bir varsayımdan ibaret olan (gerçekte ise mevcut olmayan) cüz’-î ihtiyârîsini çalıştırmakla ilgili bir sorumluluğu ifade ediyor.
Evet; kulun tedbirini alma sorumluluğu vardır. Ve bu sorumluluğa mahal olan ana unsur cüz’-î ihtiyârîdir. Fakat bu cüz’-î ihtiyârî bir emr-i itibarîdir, yani varsayımdır, yaratılmış bir mevcudiyeti yoktur. Cüz’-î ihtiyârî, geometrinin gönyesi gibi sadece bir ölçüm çubuğudur. Nitekim “Hasbünallâhü ve ni’mel-vekil” (Bize Allah yeter! O ne güzel vekildir!) 1 diyerek her işimizde Allah’ı vekil tutmamız bundandır. Kezâ, “Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz.” 2 Ve “Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz” 3 âyetleri de bu hakikati ifade ediyor.
Bediüzzaman Hazretleri Otuzuncu Söz’de yukarıdaki âyetleri tefsir sadedinde ene ile emaneti anlatıyor. Burada Bediüzzaman, ene’nin sadece bir vahid-i kıyâsî olduğunu, “bir mevcud-u hakikîsi olmadığını” 4 bildiriyor. Neticede ise: Ene, bir mevcud-u hakikîsi olmayınca benlikten vazgeçer. Vazifesini gerçek bir kul olarak yapar. Vahid-i kıyasî olan (bir ölçek çubuğundan ibaret olan) mevhum rububiyetini ve farazî malikiyetini terk eder. “Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve lehü’l-hükmü ve ileyhi râciûn” (Mülk O’nun, hamd O’nun, hüküm O’nun; dönüş O’nadır) der, hakikî ubudiyetini takınır, makam-ı ahsen-i takvîme çıkar.” 5
Bu cümlede geçen ‘mevhum rububiyet’, aslında olmayan, ama varsayılan hayalî tedbir gücüdür. ‘Farazi mâlikiyet’ de, aslında olmayan, ama varmış gibi kabul edilen hayalî malik olma yetkisidir. Gerçek mâlik, yani mülk sahibi Allah’tır. Yani aslında insanda kendi işleri için bile bir tedbir alma gücü ve kudreti yoktur. Sadece insan kendi işlerinde sorumluluk alabilmesi için mevhum ve mecazî bir tedbir alma gücü kullanır. Hakiki bir güç kullanmaz. Çünkü hakikî güç ve kudret Allah’a aittir.
İnsanda cüz’-î ihtiyarînin bulunma hikmetini Bediüzzaman Hazretleri şöyle açıklıyor: “Mü’min, her şeyi, hattâ fiilini, nefsini Cenâb-ı Hakk’a vere vere, tâ nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için, cüz-i ihtiyârî önüne çıkıyor; ona “Mesul ve mükellefsin” der.” 6 Bu hükme göre, iş yapan cüz’-î ihtiyârî değildir. Cüz’-î ihtiyârî sadece mesul ve mükellef olma ölçüsünde yapmaktan sorumlu tutulmuştur. Yoksa yapan kaderdir, kudret-i İlâhiyedir; yani tedbiri alan da, takdiri çizen de Allah’tır.
Bu hükmü Bediüzzaman şöyle ifade ediyor: “Sonra ondan sudûr eden iyilikler ve kemâlât ile mağrur olmamak için, kader karşısına geliyor; der: ‘Haddini bil, yapan sen değilsin.’” 7 Keza Bediüzzaman bahsin ilerisinde şu hükme yer veriyor: “Cüz-i ihtiyârî, seyyiâta mercî olmak içindir ki akîdeye dahil olmuş; yoksa mehâsine masdar olarak tefer’un etmek için değildir. Evet, Kur’ân’ın dediği gibi, insan, seyyiâtından tamamen mesûldür. Çünkü, seyyiâtı isteyen odur. Seyyiât, tahribât nevinden olduğu için, insan bir seyyie ile çok tahribât yapabilir. Müthiş bir cezaya kesb-i istihkak eder; bir kibrit ile bir evi yakmak gibi. Fakat, hasenâtta iftihara hakkı yoktur; onda, onun hakkı pek azdır. Çünkü, hasenâtı isteyen, iktizâ eden rahmet-i İlâhiye ve icad eden kudret-i Rabbâniyedir. Suâl ve cevap, dâî ve sebep, ikisi de Hak’tandır. İnsan, yalnız duâ ile, İmân ile, şuur ile, rızâ ile, onlara sahip olur.” 8
Demek: Takdiri de, tedbiri de Allah’tan bilmek ve Allah’a teslim olmak gerekiyor. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, “İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder.”  9
Son sözümüz Peygamber Efendimiz’in (asm) konuya açıklık getiren şu hadis-i şerifi olsun: “Siz eğer Allah’a gerektiği gibi tevekkül edebilseniz, sabahleyin karınları açlıktan çekilmiş olarak yuvalarından çıkan, akşamleyin tok olarak dönen kuşları rızklandırdığı gibi Allah sizleri de rızklandırır.” 10

DUÂ

 

Ey Rezzak-ı Kerîm! Bize imanı, tevhidi, teslimi, tevekkülü ve saadet-i dareyni nasip eyle! Şükürde, fikirde, zikirde, ihlâs-ı tâmmede, amal-i salihada hissemizi ziyade eyle! Evimize, barkımıza, yuvamıza, işimize, aşımıza Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm’a ihsan ettiğin bereketten ihsan eyle! Âmin!

Dipnotlar:

1- Âl-i İmran Sûresi: 173.
2- İnsan Sûresi: 30.
3- Tekvir Sûresi: 29.
4- Sözler, s. 873.
5- Sözler, s. 876.
6- Sözler, s. 751.
7- Sözler, s. 751.
8- Sözler, s. 752.
9- Sözler, s. 501.
10- Rıyazu’s-Salihin, 1/90.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Çocuklarımızı mabedlerimize götürelim
83
Ahmet Bey: “Şehrimizde bulunan camiimizde bazen çocuklar yüzünden cemaatimiz arasında kırgınlıklar yaşanıyor. Nedeni küçük yaştaki çocukların ben de dâhil herkesçe camiye getirilmeleri. Bir kısım kims...
Namaz ruhun gıdasıdır
142
Zübeyir Yürekli: “Namaza karşı usançlık hissetme eğilimine karşı neler yapmalıdır?” (daha&helliip;)
Cenazeyi teşyi etmenin hükmü nedir?
122
İstanbul’dan okuyucumuz: “Cenazeyi teşyi etmenin hükmü nedir? Cenazeleri taşırken tabuta önden girip arkadan çıkmak; mezarlıkta toprak atarken, küreği yerden alıp yere bırakma gibi âdetlerin İslâmî bi...
Kabilenin örfü ile İslâmiyet arasındaki fark nedir?
63
Ethem Bey: “Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan ilkel kabîlelerde açık giyinmek, hırsızlık yapmak gibi şeyler yasak ve o kabile toplumunca da hoş görülmüyor. Öyleyse o kabilenin örfü ile İslâmiyet ara...
Şüpheli amelden uzak durmak
88
İzmir’den İsmâil Eren: “Kredi kartı ile kuyumcudan bilezik alıp, aynı bileziği aynı anda satıp paraya çevirmenin alıcı ve satıcı için hükmü nedir?” (daha&helliip;)
Âdetlilik hali
73
“Âdetliyken hangi dualar okunur? Hangisi okunmaz? Buna namaz duası dahil midir? Bu halde kabir ziyaret edilir mi? İlmihalde usulüne uygun deniliyor. Bu konuyu biraz açar mısınız?” (daha&helliip;)...
Korku ve umut ortasında amel
121
Mustafa Bey: “Affa nail olan kimse daha sonra yine günah işlese, acaba amel defterine eski bağışlanan günahlar gene avdet eder mi?” (daha&helliip;)
Nurdan kürsülere ulaşmak için: Müfritane irtibat
64
Mine Hanım: “Müfritane irtibat nedir? Ne kazandırır? Ölçüsü ne olmalıdır?” (daha&helliip;)
Zekâtın bereketi üzerine
47
Kahramanmaraş’tan Hasan Arslan: “Mektûbat’ta Yirmi İkinci Mektûbun İkinci Mebhas’ındaki suâlin ikinci hâşiyesinde, ‘eskiden verdiği kırktan ki, her sene gâliben ve lâakal ribh-i ticârî ve nesl-i hayvâ...
Risale-i Nur neden sadeleştirilmemeli?
282
Kocaeli / Kandıra’dan Murat Yıldırım: “Risale-i Nur’un sadeleştirilmesi hususuna karşı çıkmakla birlikte akıllara takılan bir kaç suale cevap vermenizi önemle rica ediyorum. Risale-i Nur daha önce hiç...