Siyaset topuzu

Kütahya/Tavşanlı’dan Recep Ziftçi: “Lem’alar’da İkinci Meraklı Sualin giriş kısmını açar mısınız?”

 Tarih 12.08.1930. Ankara’nın izniyle yeni bir parti kuruluyor: SCF. Yani, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Bu fırka, o gün hükümetin istibdadından bunalan milyonlara birden ümit oluyor, çok az zamanda çok büyük desteğe mazhar oluyor ve binlerce üyeye ulaşıyor. Memlekette büyük bir hürriyet havası ve heyecan rüzgârı esmeye başlıyor.

İşte 16. Lem’a’da yer alan İkinci Meraklı Sual, bu yüksek ümit ve heyecan üzerine Üstad Hazretlerine sorulan bir soru ile alâkalıdır. Üstad Hazretleri o günlerde Barla’da sürgündür, hürriyeti fevkalâde kısıtlanmıştır; Barla’nın dağlarında, derelerinde, ağaçlarında kitap yazmasına bile izin verilmemektedir. Hürriyetperver güçlü bir partinin kuruluşu ile Üstadımız hizmeti için ilgilenir ve belki bir teşebbüs de eder diye düşünülüyor.

Oysa Bediüzzaman bu olayla asla meşgul değildir. Bu olayla ilgili olarak İkinci Meraklı Sual’in başında diyor ki: “Bu iki ay zarfında heyecanlı bir vaziyet-i siyasiye karşısında bana, hem alâkadar olduğum çok kardeşlerime kavî bir ihtimalle ferah verecek bir teşebbüs etmek lâzımken, o vaziyete hiç ehemmiyet vermeyerek, bilâkis, beni tazyik eden ehl-i dünyanın lehinde olarak bir fikirde bulundum. Bazı zatlar hayret içinde hayrette kaldılar.”1

Üstad Hazretleri devr-i ceberutta siyaset canibiyle hizmet edilemeyeceği ile ilgili hadis-i şerifin fehvasınca siyasetten tamamen çekilerek, hiçbir şeye alet olmayacak ve hiçbir siyasî güce yaslanmayacak biçimde iman hizmeti yapmanın önemi üzerinde içtihatta bulunmuştur. Siyaseti topuz olarak görmüş, “kalbi ıslâh etmez” demiş ve “siyaset topuzu ne şekilde olursa olsun bakmamak lâzım geliyor.” buyurmuştur. Mektubun devamında, “Eğer yüz elimiz de olsa, ancak nura kâfi gelir. Topuzu tutacak elimiz yok.”2 diyerek safi iman mesleğine önemli bir metod getirmiştir.

Bu semavî metod bu gün de geçerlidir ve Nurcuların herhangi bir siyasî partiye yaslanmaları ve herhangi bir siyasî partiden beslenmeleri bu metod gereği caiz değildir. Nitekim Ankara’nın zaten güçlü bir muhalefete tahammülü olmadığından, SCF üç ay gibi kısa bir zaman sonra 17.11.1930 tarihinde kapatılmıştır.

Bu hadise aynı zamanda Bediüzaman’ın güçlü öngörüsünü de göstermiştir.

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 155.

2- Lem’alar, s. 155.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Evet mi, hayır mı derken…
475
Abdullah Tunç: “Sevad-ı azam’ı siyasî meselelere yorumlayanlar var. Üstad’ın şu sözüne istinaden: ‘Ekseriyete ve sevad-ı azama dayandığı zaman lâkayt Emevilik, en nihayet ehl-i Sünnet cemaatine girdi....
Beyanat ve Tenvirler’ neden hazırlandı?
129
Tavşanlı’dan Recep Bey: “Beyanat ve Tenvirler neden ve nasıl hazırlandı?” BU ZAMANI TARİF EDEN EMR-İ PEYGAMBERÎ Eski zamanda değiliz. Ahirzamandayız. Din üzerine dönen entrikanın bini bir para ola...
Dairelerin neresindeyiz?
754
Ahmet Bey: Kastamonu Lâhikasında bulunan şu cümleyi müşahhas bir misal ile açıklar mısınız? “Siyasî geniş daireleri merakla takip edenlerin, küçük daireler içindeki vazifelerinde maddî ve manevî pek ç...
Siyasal İslâmcıların dine verdiği zararlar
1.693
Nurettin Tokdemir: “Siyasal İslâm tabirinde bir mahzur var gibi duruyor. Varsa onun yerine ne söylenmeli? İslâm’ın siyasalı olur mu?” “SİYASAL İSLÂM” SÖYLEMİNİN ELEŞTİRİSİ Bazı tabirler vardır...
Bediüzzaman, Türkiye gündeminde
116
HER FIRSATTA ILANAT Önce menhus darbe fitnesiyle ilişkilendirildi, oradan karartılmaya çalışıldı. Tutmadı. İlahiyatçı hocalar eliyle bütün cemaatlere fitne pisliği sıçratılmak istendi. Allah’tan ...
Tarafgirlik ve tefrika marazı
1.365
Hamdi Göcek: “Sünûhat’ta geçen “Hem umumun mâl-ı mukaddesi olan dini, inhisar zihniyetiyle kendi meslektaşlarına daha ziyade has göstermekle kavi bir ekseriyette dine aleyhtarlık meyli uyandırmakla na...
İslamda tek adamlık yoktur
491
Hasan Bulut: “Münâzarâtta geçen, ‘meyelan-ı amme şeriatta muteberdir’1 sözü ile, hükümetin resmî görüşüne muteberlik izafe ediyorlar. Bu sözü siyasî meselelerle ilgili mi anlayacağız?”   AKL-...
Siyasi tercihte meşveretin önemi nedir?
1.093
Ali Karakaş: “Siyasi tercihte meşveretin önemi nedir?” DEMOKRASİDE REY-İ VAHİD OLMAZ Bediüzzaman, Eski Said döneminde meşrutiyeti, Üçüncü Said döneminde demokrasiyi “meşveret sistemi” olarak tarif...
Bediüzzaman siyasetli bir cemaat kurmamıştır
93
Salih Bey: “Bediüzzaman neden siyasetli bir cemaat kurmamıştır? Siyasetin parlak başarısından güç alsaydı Risale-i Nurlar daha fazla neşrolmaz mıydı?”   İhlâs” Bizi Siyasetli Cemaat Olmaktan ...
Tesanüd imtihanı…
542
İç Anadolu’dan arayan hanım okuyucumuza: Bizim net ve belirgin ölçülerimiz var: 1- Nur Talebeleri Nur hizmeti yapmakla meşguller ve sadece bu alanda görevliler. Onlar topuz tutmuyorlar! Üstadlar...
İnsanlara nasıl ulaşalım?
482
Elazığ’dan Mahmut bey: “Üniversitede okuyorum. Arkadaşlarımı Risâle-i Nûr doğrultusunda îman hizmetine yönlendirmek istiyorum. Bunun için nasıl bir metod uygulamalıyım? Günümüz üniversite gençliğini n...
İhlâsı bilerek kırmak
689
Eskişehir’den Zeliha Hanım: “İhlâs Risalesinde Üstad, ihlâsı bilerek kırmaktan sakınmamızı emrediyor. Bu ne demektir? İhlâs bilerek nasıl kırılır?” İHLÂSIN FAZİLETLERİ İhlâs ki, sahibine Cenâb-ı H...
Neden siyasetli cereyanlara girmemeliyiz?
1.025
Malatya Darende’den Ömer Faruk Pekdoğan: “Risale-i Nur’daki din ve siyaset ölçülerini tam almış olan birisinin, kendi adına siyaset ile uğraşmasında ve bu yol ile dine hizmet etmesinde bir sakınca var...
Ahir zamanın dehşetli cereyanları
2.285
Samsun Vezirköprü’den Nahit Yaşar: “Üstad Hazretleri, ahir zamanın din aleyhindeki dehşetli cereyanlarının zuhur ettiği zamanda, bu cereyanlara siyaset yoluyla galebe edilemeyeceğini söylüyor. Bunu aç...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir