Suzan Hanım: “Sekine duâsı nelerden bahseder? Nasıl okunur? Bu duâyı on dokuz defa okumamızın sırrı ve hikmeti nedir? Nerede ve ne zaman okumalıyız?”

Sekine duâsı, aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardandır. Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm, Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor.

Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (ra) bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrâil’i gökkuşağı gibi semâyı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”1 Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibâret olan bu altı ismi Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbanî için ism-i azamdır.2 Keza bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nur.3

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’ayı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsirine ayırmıştır.

Bu isimlerin manaları kısaca şöyledir:

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur.

Kayyum: Allah daima kaimdir, tâbir caizse daima ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun iradesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adaletle hükmeder.

Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibarettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, acizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemal sıfatlar sahibidir. O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pak yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.

Kısaca arz edelim: 1-Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.4 2-Yüzler Hayy-ı Kayyum olan Allah’ın huzurunda eğilmiştir.5 3-Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.6 4-Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.7 5-Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.8 6-Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.9 7-Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.10 8-Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.11 9-Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.12 10-Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.13 11-Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.14 12-Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek galiplerin ta kendisidir.15 13-Muhakkak ki Allah azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.16 14-Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.17 15-Allah bana yeter. O’ndan başka ibadete lâyık hiçbir ilah yoktur.18 16-Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.19 17-En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez.20 18-Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.21 19-Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.22

Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân ayetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını tavsiye etmiştir.23 On dokuz rakamı Kur’ân’dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telaffuz ediliyor.24

Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir surette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders aldığı Sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması25, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

Dipnotlar:

1- Lem’alar, İstanbul, 2001, s. 193;

2- Lem’alar, İstanbul, 2001, s. 520;

3- Lem’alar, İstanbul, 2001, s. 198;

4- İnşirah Sûresi, 5 ve 6. âyetten alınmıştır.

5- Kısmen Bakara Sûresi, 255. âyetten iktibastır.

6- Hadîd Sûresi, 9. âyetinden alınmıştır.

7- Nisâ Sûresi, 16. âyetten alınmıştır.

8- Nisâ Sûresi: 23. âyetten alınmıştır.

9- Nisâ Sûresi: 149. âyetten alınmıştır.

10- Nisâ Sûresi: 58. âyetten alınmıştır.

11- Nisâ Sûresi: 11. âyetten alınmıştır.

12- Nisâ Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.

13- Fetih Sûresi: 1. âyettir.

14- Fetih Sûresi: 3. âyettir.

15- Mâide Sûresi: 56. âyetten alınmıştır.

16- Hûd Sûresi: 66. âyetten alınmıştır.

17- Hac Sûresi: 64. âyetten alınmıştır.

18- Tevbe Sûresi: 129. âyetten alınmıştır.

19- Âl-i İmrân Sûresi: 173. âyetten alınmıştır.

20- Enbiyâ Sûresi Sûresi: 103. âyetten alınmıştır.

21- Fâtihâ Sûresi: 5. âyettir

22- Fâtiha Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.

23- Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nûriye, s. 119

24- Bakınız: Müddessir Sûresi: 30

25- Lem’alar, İstanbul, 2001, 197


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kuyuya üflenen sırlar
64
Konya’dan Okuyucumuz: “Barla Lâhikasında Binbaşı Asım Beyin bir mektubunda Hazret-i Ali’nin kuyuya üflemesi ile Mevlânâ’nın ney’i hakkında bir ilişki kuruluyor. Bu kısmı açıklar mısınız?” (daha&hell...
Hayat ve kâinat
27
Tekirdağ’dan okuyucumuz: “‘Evet, seni yaratan, bütün nev-î insanı yaratan Zât olduğunu, bilbedâhe senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Çünkü mâhiyet-i insâniye birdir, inkısâmı gayr-ı mümkündür. Hem ha...
Abdestsiz Kur´ân okumak
35
Volkan Sağlam: “Kur’ân-ı Kerim internetten abdestsiz olarak okunabilir mi?” (daha&helliip;)
Ölüm, rahmet ve nimettir
33
  Abdülhüda Bey: “Birinci Mektub’da geçen ölümün nimet olması ile ilgili bahsi açıklar mısınız? Bunca insana acı veren ölüm nasıl nimet oluyor?” (daha&helliip;)
Günahlar nasıl yanar?
28
  Abdullah Bey: “Bir şeyin günahlara kefaret olması ne demektir? Yani malumdur ki, günahın cezası Cehennem’de çekilecektir. O günaha kefaret olacak bir hasene vs. olması, onun cezasını hafifletir mi? ...
Resulullahı ümmet sıfatıyla selamlamak
94
Eskişehir’den Necmi Özkan: “Teşehhütte ‘Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi veberekâtühü..’ cümlesini hangi sıfatla okuyoruz?” ÜMMETİN RESULULLAH’A (ASM) SELÂMIBiz Allah’ın kuluyuz ve Resu...
Yeminimiz iyilik etmemize engel ise…
37
Sweden/Norsborg’dan Adil Bilici: “Öfkelenip, ev/aile fertlerine ‘Bir daha Kur’ân’a yemin ederim ki, sizlere namaz kılın, oruç tutun ve ders yapın, demeyeceğim.’ diyerek yemin eden kişinin ne yapması g...
Hata beşeriyetimizin şe’nidir!
37
“Hak” rumuzlu okuyucumuz: “Namaz kılarken kaçıncı rekâtta olduğuma dair sürekli tereddütler yaşıyorum. Ne kadar dikkat edersem edeyim son anda bir dalgınlıkla yine de tereddüt içinde kalıyorum. Hâlbuk...
Ramazan orucunun kazâsı ne demektir?
420
Ramazan orucunun kazâsı ne demektir? Hükmü nedir? (daha&helliip;)
İçki içen namaz kılabilir mi?
3.617
Diyarbakır’dan Eyüp Bulut: “Dînimizde haram olan içkinin tanımını yapar mısınız? İçkinin haram kılınmasının hikmetleri nelerdir? İçki içen namaz kılabilir mi? İçki içtikten sonra kırk gün namaz kılınm...