Suzan Hanım: “Sekine duâsı nelerden bahseder? Nasıl okunur? Bu duâyı on dokuz defa okumamızın sırrı ve hikmeti nedir? Nerede ve ne zaman okumalıyız?”

Sekine duâsı, aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardandır. Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm, Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor.

Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (ra) bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrâil’i gökkuşağı gibi semâyı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”1 Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibâret olan bu altı ismi Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbanî için ism-i azamdır.2 Keza bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nur.3

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’ayı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsirine ayırmıştır.

Bu isimlerin manaları kısaca şöyledir:

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur.

Kayyum: Allah daima kaimdir, tâbir caizse daima ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun iradesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adaletle hükmeder.

Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibarettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, acizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemal sıfatlar sahibidir. O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pak yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.

Kısaca arz edelim: 1-Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.4 2-Yüzler Hayy-ı Kayyum olan Allah’ın huzurunda eğilmiştir.5 3-Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.6 4-Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.7 5-Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.8 6-Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.9 7-Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.10 8-Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.11 9-Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.12 10-Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.13 11-Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.14 12-Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek galiplerin ta kendisidir.15 13-Muhakkak ki Allah azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.16 14-Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.17 15-Allah bana yeter. O’ndan başka ibadete lâyık hiçbir ilah yoktur.18 16-Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.19 17-En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez.20 18-Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.21 19-Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.22

Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân ayetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını tavsiye etmiştir.23 On dokuz rakamı Kur’ân’dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telaffuz ediliyor.24

Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir surette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders aldığı Sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması25, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

Dipnotlar:

1- Lem’alar, İstanbul, 2001, s. 193;

2- Lem’alar, İstanbul, 2001, s. 520;

3- Lem’alar, İstanbul, 2001, s. 198;

4- İnşirah Sûresi, 5 ve 6. âyetten alınmıştır.

5- Kısmen Bakara Sûresi, 255. âyetten iktibastır.

6- Hadîd Sûresi, 9. âyetinden alınmıştır.

7- Nisâ Sûresi, 16. âyetten alınmıştır.

8- Nisâ Sûresi: 23. âyetten alınmıştır.

9- Nisâ Sûresi: 149. âyetten alınmıştır.

10- Nisâ Sûresi: 58. âyetten alınmıştır.

11- Nisâ Sûresi: 11. âyetten alınmıştır.

12- Nisâ Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.

13- Fetih Sûresi: 1. âyettir.

14- Fetih Sûresi: 3. âyettir.

15- Mâide Sûresi: 56. âyetten alınmıştır.

16- Hûd Sûresi: 66. âyetten alınmıştır.

17- Hac Sûresi: 64. âyetten alınmıştır.

18- Tevbe Sûresi: 129. âyetten alınmıştır.

19- Âl-i İmrân Sûresi: 173. âyetten alınmıştır.

20- Enbiyâ Sûresi Sûresi: 103. âyetten alınmıştır.

21- Fâtihâ Sûresi: 5. âyettir

22- Fâtiha Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.

23- Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nûriye, s. 119

24- Bakınız: Müddessir Sûresi: 30

25- Lem’alar, İstanbul, 2001, 197


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

İmam olmadığı vakit
73
Ali Bey: “İmam olmadığında namaz kıldırmak için imamete kimlerin geçmesi uygun olur?” (daha&helliip;)
Engellilerimiz camilerimizden yararlanmak istiyor
159
İzmir’den Haktan Özünver: “Camilerimizde engelliler için tedbirler yok. Bu yüzden engelliler camilere giremiyorlar. Oysa camilerimizde engelli rampası ve sair tedbirler alınarak engellilerin de cemaat...
Sabah namazında kunut duası okumanın hükmü
589
Ahmet Bey: “Hanefî imama tâbi bir Şâfiînin, sabah namazında Kunut duâsı okumadığı için sehiv secdesi yapması gerekir mi?” (daha&helliip;)
İslâm dininde îtidal
57
Abbas oğlu: “1-Her gün cüz okuyorum. Ayrıca Vâkıa, Yâsîn, Fetih, Secde vb. sûreleri de günlük okuyorum. Okuduğum cüzde bu sûreler varken, bunları tekrar okumama gerek var mı? 2-Cevşen, Evrâd-ı Nakşibe...
Otobüste namaz
95
İsmi mahfuz okuyucumuz: “Otobüs kaptanı izin vermiyorsa, farz namaz otobüste kılınır mı? Aracın bizim kontrolümüzde ve hükmümüzde olmaması namazı otobüste kılmak için bir özür teşkil eder mi?” (daha...
Haddi aşmayalım; adaletten taşmayalım
63
Ali Bey: “Bir kişi bana sövdüğü zaman benim ona karşı tavrım nasıl olmalıdır? Kavga etmeli miyim? Yoksa âhirete mi bırakmalıyım? Karşılık vermeyince de halk arasında hiç de hoş olmayan tabirler kullan...
Camiye çorapsız girmenin sakıncası var mı?
134
İbrahim Bey: “Camiye çıplak ayakla girmenin bir sakıncası var mıdır?” (daha&helliip;)
Cebrail’in (as) ümmete örnek bir duruşu
342
İzmir-Çamdibi’nden Muzaffer Kılınç: “Peygamber Efendimiz’in (asm) ‘açık kadının bulunduğu yere melek girmez; meleğin girmediği yere ben girmem.’ buyurduğunu işittim. Bu sözün kaynağını ve manasını açı...
Çocuksuz aileler ve kimsesiz çocuklar
121
  “Dokuz yıldır evliyim. Çocuğum yok. Çocuksuz ailelere müjde yok mu? Evlâtlık edinmek caiz mi?” (daha&helliip;)
Zaman ihlâs zamanı
93
Mehmet Bey: “Risâle-i Nûr derslerinde Abdulkâdir Geylânî ve Hazret-i Ali bizzat hazır olur mu? Bu zatların Risâle-i Nûr hizmeti ile ilgili tasarrufları var mı ve varsa devam ediyor mu?” (daha&helli...