Risale-i Nur’da Hazret-i Osman (ra) meşrebi

İzmir Payamlı’dan Halil Çadır: “Şamlı Hafız Tevfik’in mektubunda geçen “meşreben hazret-i Osman-ı Zinnureyn…”1 ifadesini açıklar mısınız?”

Çekirdek-Ağaç Misali

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin hayatında ve davasında dört halifenin mesleği, meşrebi, karakteri, izi, özü, yüzü mevcuttur.

Nasıl çekirdekte ağacın tüm hususiyetleri öz olarak, meşrep olarak, fihriste olarak bulunur. Ağaç ise çekirdeğin açılımıdır: Çekirdekte var olan gizlenmiş program ağaçta kendini gösteriyor, dal budak salıyor. Çekirdeğin mahiyeti ağaçta ortaya çıkıyor.

İşte dört halife olan Hazret-i Ebu Bekir (ra), Hazret-i Ömer (ra), Hazret-i Osman (ra), Hazret-i Ali (ra), Hazret-i Hasan (ra) ve diğer evlad-ı Resul (asm) olan Hazret-i Hüseyin (ra) Efendilerimiz, bu dinin iniş sürecinin başında birer nurani çekirdektirler. Beşinci halife olan Hazret-i Hasan’ın yarım hilafetinden sonra hilafet saltanata dönüyor.

Bediüzzaman ise hizmet ettiği daireyi o kudsî çekirdeklerle tarif ediyor: “Üveysi bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı Azamdan (k.s.) ve Zeynelabidin (r.a.) ve Hasan, Hüseyin (r.a.) vasıtasıyla İmam-ı Ali den (r.a.) almışım. Onun için, hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir.2 Bu kudsî çekirdekler beşinci halifenin devamı unvanına lâyık Risale-i Nur’da açılıma geçmiş, dal budak salmıştır. Yani bu ağaç, o kudsî çekirdeklerin temadiyet esasına göre mütemmim cüz’ü olmuştur.

Üniversite Nur Talebeleri adına yapılan açıklamada şu tespit bu meyanda dikkat çekicidir: “Risâle-i Nur, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizin nûrânî meşrebini ve Sahabe-i Kirâmın âlî seciyesini beyân eden bir nur ve feyiz hazînesidir.3

Dört Halife ve Risale-i Nur

Kuleönü’nden Sofuoğlu Mustafa Hulûsi’nin, Barla Lahikasında yayımlanan mektubunda geçen şu cümlesi bu meseleyi özetliyor: “Hem Hazret-i Ebu Bekir-i Sıddık (RA) ve Hazret-i Ömer (RA) ve Hazret-i Osman’ın (RA) meşrebini Risale-i Nur takip etmiş. Hem İmam-ı Ali’nin (RA) bir veled-i manevîsi olduğunu, Celcelûtiye’yi tefsir ile Risale-i Nur’un kıymetini ve vazifesini Risale-i Nur göstermiş.”4

Öyle ki, Bediüzzaman hazretlerinde Hazret-i Ebu Bekir’in (ra) sıddîkiyeti, izzeti ve vakarı… Hazret-i Ömer’in (ra) şirke, küfre, putperestliğe ve haksızlığa karşı duruşu, hakperestliği, celadeti, adaletperverliği… Hazret-i Osman’ın (ra) tevazuu, şefkati, merhameti, hayâsı, edebi, hilmi, Kur’ân hizmeti… Hazret-i Ali’nin (ra) takvası, itaati, cesareti, şecaati, ilmi, irfanı tecelli etmiştir. Keza Hazret-i Hasan’ın (ra) yarım kalmış hilafeti, kıyamete kadar Bediüzzaman hazretleri ile tamamiyete kavuşmuştur. Hazret-i Hüseyin’in (ra) Emevî saltanatına karşı savunduğu ve şehid olduğu hürriyet-i şer’iye davası keza Bediüzzaman’da yankı bulmuştur.

Nitekim Eşref Edip’in şu tespiti de meselemizi teyit ediyor: “Kalbi bir Sahabî kadar îmanla dolu. Rûhunda, Ömer’in şehâmeti var. Yirminci asırda Devr-i Saadeti nefsinde yaşatan bir mü’min. Bütün hedefi îman ve Kur’ân. İslâm’ın gayetü’l-gayesi olan “Tevhid” ve “Allah’a îman” esâsı, onun ve Risâle-i Nur’un en büyük umdesidir. Devr-i Saadette, Müslümanlığın ilk kuruluş zamanlarında olsaydı, Hazret-i Peygamber, Kâbe’deki putların parçalanması vazifesini ona verirdi. Şirke ve putperestliğe o derece düşmandır.”5

Benzer Özellikler

Hem Hazret-i Osman’da, hem Bediüzzaman’da meşrep statüsünde temel ortak özelliklerin bulunduğu dikkatli gözlerden kaçmaz: Bunlar:

1- Şefkat ve merhamet. Hazret-i Osman (ra) şefkat ve merhamet yönüyle müstesna bir ahlâka sahiptir. Risale-i Nur’un ise dört esasından birisi şefkattir.

2- Siyasette hilm ve muktesit meslek. Hazret-i Osman (ra) halife iken kendi katlini isteyen fitnecilere sırf bu meslek sebebiyle karşılık vermekten bile kaçınmış ve nihayet şehit düşmüştür. Siyasette muktesit meslek, hilm ve müspet hareket, Risale-i Nur’da da belirgin birer karakter şeklinde ifadesini bulmuştur.

3- Kur’ân hizmeti hem Hazret-i Osman’da, hem Bediüzzaman’da en temel hareket merkezi olmuştur.

Dipnotlar:
1- Barla Lahikası, s. 118
2- Emirdağ Lahikası, s. 61
3- Tarihçe-i Hayat, s. 603
4- Barla Lahikası, s. 101
5- Tarihçe-i Hayat, s. 541

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Neden siyasetli cereyanlara girmemeliyiz?
1.052
Malatya Darende’den Ömer Faruk Pekdoğan: “Risale-i Nur’daki din ve siyaset ölçülerini tam almış olan birisinin, kendi adına siyaset ile uğraşmasında ve bu yol ile dine hizmet etmesinde bir sakınca var...
Risâle-i Nur nasıl bir tefsirdir?
1.602
Edirne’den Mehmet Said Arslan: “Kaç çeşit tefsir vardır? Risâle-i Nûr bunlardan hangisine girer? Geçmişte de Risâle-i Nûr tarzında eserler yazılmış mıdır?” İslâm tarihinde ilk tefsîr uygulaması, ...
Mehdî meselesinin fazlaca konuşulmasının mahzurlari var mı?...
1.789
Mehdî meselesinin Risâle–i Nur dairesi içinde fazlaca konuşulmasının, tartışılmasının mahzurları var mı? Mahzurları elbette ki var. Bunlara, aynen iktibas suretiyle şöylece değinmek mümkün: “O gel...
Risale-i Nur’da kaç âyet tefsir edilmiştir?
1.648
Süleyman Kılıç: “Risale-i Nur bir tefsir midir? Kur’ân’ın tamamının tefsiri değil diyenler var. Risalelerde kaç âyet tefsir edilmiştir?” İki Türlü Tefsir Vardır Risale-i Nur için Bediüzzaman şöyle...
Hak ve hukuk bakımından ilk dört halife
1.510
Antalya/Serik’ten Ali Duyan: “Peygamberimiz Efendimizden (asm) sonra hilafet kimin hakkı idi? Hazret-i Ali’nin (ra) hakkı idi diyenler var.” ÜMMET TÖHMET ALTINDA BIRAKILMAMALI Peygamber Efendimiz...
Risale-i Nur neden mihenge vurma çağrısı yapıyor?
831
Ali İhsan Çakal: “Risale-i Nur neden mihenge vurma çağrısı yapıyor? Bunu nasıl anlayacağız?” “Mihenge Vurmadan Almayınız” Mihenge vurmak hakkı ve hakikati parlatır, görmeyenlerin gözünü açar. H...
666 Rakamının esrarı nedir?
2.984
Ali Karakaş: “666 Rakamının esrarı nedir?” Âyetül-Kübra Risalesinin cifrî ve ebcedî makamı 666’dır. Üstad Hazretleri bundan şöyle bir lâtif manaya işaret ediyor: Bu rakam Kur’ân’ın âyet sayısı olan 6...
Risale-i Nur çıplak hakikatin sesidir
227
Fikret Çalışkan: “Aşağıdaki metinde “adaletnâme-i şeriat” ve “tarih celp namesi” terimleri özellikle mi kullanılmış, anlatılmak istenen fikre nasıl bağlantı yapılabilir?   “Gazetelerde neşret...
Risale-i Nur, Ehl-i Beyt-i Risâletin dairesidir
2.664
Tahsin Bey: “Yedinci Şuâ’nın sonunda, ‘bu günlerde manevî bir muhaverede…’ diye başlayan bir cümle var. Bu cümleyi açar mısınız? Nasıl bir muhaveredir?” BEDİÜZZAMAN, PEYGAMBERİMİZİN (ASM) İLMİNE VA...
Risale-i Nur’da kudreti anlatan kanunlar
273
Ayşe Hanım: Şu paragrafı açıklar mısınız? “İşte, kudret-i İlâhiye, zatiyedir; öyle ise, acz tahallül edemez. Hem, melekûtiyet-i eşyaya taallûk eder; öyle ise, mevani tedahül edemez. Hem, nispeti, kanu...
Risâlelerde Mutezile eleştirisi
3.114
Yaşar Bey: “Mu’tezile mezhebinin Üstad Bedîüzzaman’ca eleştirilen görüşleri nelerdir?” Mutezile lügatte “ayrılanlar” demektir. Başta kader ve kaza olmak üzere bazı itikadî konulardaki görüşleriyle eh...
Isparta kahramanlarına nasıl arkadaş olunur?
1.701
Yılmaz Bey: “Sen, Risale-i Nur’u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın.” buyuran Üstad Hazretlerini nasıl anlamalıyız?” BİR SADÂKAT MEKTUBU      Bu cümleler Ka...
Ebu Eyyüb El-Ensari, Yezid’in ordusunda savaştı mı?
21
Necati Avcı: “Ebu Eyyüb el-Ensari İstanbul surlarına kadar nasıl geldi? Yezid’in ordusunda mı savaştı?” Mihmandar-ı Nebevî Ebu Eyyüb el-Ensari (ra), Peygamber Efendimiz (asm) Mekke’de iken, hicret...
Ay doğdu üzerimize
511
Yozgat/Boğazlıyan/Yamaçlı’dan Bekir Ceylan: “Hicretin mânâsını kısaca anlatıp, hicret esnasında söylenen ‘talea’l-bedru aleyna’ ilâhisinin Arapça ve Türkçe metnini yazabilir misiniz?”   Hicre...
Bediüzzaman sizlerle konuşuyor
190
Ali Karakaş: “Üstad Hazretleri “Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sâkitâne nurun sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temaşa eden Said’ler, Hamza’lar, Ömer’...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir