İstanbul Dikilitaş’ın bilinmeyen sırları

Fransa’dan Hakan Vural: “Beşinci Şua’da, deccal öldüğü zaman ona hizmet eden şeytanın dikilitaşta bağıracağı ve bütün dünyanın duyacağı rivayetine yer verilmiş ve tefsir edilmiştir. Bu bölümü nasıl anlayacağız?”

 

TEŞHİS VE TEMSİL PERDESİ

Bediüzzaman diyor ki: “Hem meselâ, meşhur olmuş ki, İslâm Deccalı öldüğü vakit ona hizmet eden şeytan, İstanbul’da Dikilitaş’ta bütün dünyaya bağıracak ve herkes o sesi işitecek ki, “O öldü.” Yani pek acip ve şeytanları dahi hayrette bırakan radyoyla bağırılacak, haber verilecek.”1

Bilindiği gibi, imtihan ve teklif sırrını incitmemek için ahir zamana ait birçok vakalar teşbih ve temsil üslubu ile müteşabih bir biçimde bildirilmiştir. Bu rivayet, müteşabih, yani manası kapalı olup, hakikatleri teşbih ile anlatılan bir rivayettir.

Öte yandan hadis ravileri veya ulema hadislerdeki bazı teşbihlerden hareketle yer yer istihraçlar yapmışlar ve bu istihraçlar zamanla halk arasında sembolik ifadelerle meşhur olmuştur. “İstanbul Dikilitaş” ifadesi böyle kerametvari bir istihraca benziyor.

Nitekim hadis metinlerinde “deccal, şeytanın nara atması ve deccalı bütün dünyaya duyurması” gibi teşbihli anlatımlar bulunmakla beraber2… “İstanbul Dikilitaş” ifadesinin münhasıran geçtiği bir hadis rivayetine rastlayamadık. Zaten Bediüzzaman da bu habere “meşhur olmuş ki” ifadesiyle muhtemel ki, manalı bir istihraç ve istinbat olarak yer veriyor.

BU TEŞBİH İLETİŞİM ARAÇLARINA İŞARETTİR

Burada geçen “dikilitaş” teşbihini, Bediüzzaman, “Radyoyla bağırılacak, haber verilecek” diyerek radyo ile tefsir etmiştir. Bu teşbih, iletişim araçları manasında geniş bir çerçeve çizilirse, telefon, telgraf, radyo, gazete, medya, tv gibi araçlar ile açıklanabilir. Çünkü söz konusu iletişim araçları dünyayı büyük bir köy haline getirmiştir ve önemli olayların dünyada duyulmasını ve haberin yayılmasını kolaylaştırmıştır. “İstanbul Dikilitaş” teşbihinden maksat budur.

Öte yandan bu iletişim araçlarının şeytanı hayrette bıraktığını da bu ifadelerden anlıyoruz. Çünkü kendisi gibi enerji boyutlu bir insan icadının dünyayı böylesine küçültmesi ve bir haberi kolayca dünyada yayması daha önce görülmeyen, ahir zaman insanına mahsus bir icat olarak şeytanı hayrette bırakmıştır. Diğer yandan aynı ifadelerden, deccal zamanında iletişim araçlarının envai çeşidinin dünyayı bir köy gibi küçülteceğine de işaret vardır.

DİKİLİTAŞ’I TAMIYALIM MI?

Kur’ân, “De ki: Yeryüzünde dolaşın, sonra inkâr edenlerin sonunun ne olduğuna bakın!”3 Diyor. İstanbul’daki dikilitaşın serüvenine kısaca bir bakalım.

Bu yekpare dikilitaş Mısır Firavunu 3.Thutmosis’e aittir. Yaklaşık 3500 yıllıktır. 30 Metre boyunda olarak yapılan bu taş, günümüzde 20 Metre boyunda kalmıştır ve 200 ton ağırlığında olduğu tahmin edilmektedir. Mısır Firavun’u 3. Thutmosis, tahta geçişinin 30. Yılında Mezopotamya’yı fethedince zaferini yekpare bir kırmızı granit taşla göğe doğru heybetli bir biçimde yazmak istemiş ve bu taşı Mısır’daki Karnak Tapınağı’na diktirmiştir.

Bu taş, Karnak Tapınağında yaklaşık 2000 sene dikili kalmıştır. Bunca sene sonra bu defa güç Roma imparatorluğundadır. Bu taşı Mısır’dan dikildiği yerden söküp devasa gemilerle İstanbul’a getirip diken çılgınlar da, Roma İmparatorlarıdır. Konstantinopolis’i (İstanbul) Roma’nın başkenti yapan İmparator 2.Constantinius, bunun şerefine, putperestlerce kutsal bir gücü simgeleyen bu taşı Mısır’daki yerinden sökerek İstanbul’a getirmek için M.S. 340’lı yıllarda çalışmalar başlatmıştır. Taşın nakli Roma İmparatorluğunun devlet politikası haline gelmiş ve 50 yıllık bir çalışma ile 390 yılında İmparator 1.Theodosius bu yekpare taşı şimdiki yerine dikmiştir. Ki bu tarih, Peygamber Efendimiz’in (asm) doğumundan yaklaşık 200 sene öncesidir.

KUR’ÂN’IN BAHSETTİĞİ KULE BU MU?

Kur’ân bildiriyor ki: “Firavun dedi ki: “Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Mûsâ’nın ilâhını görürüm. Çünkü ben, onun yalancı olduğuna inanıyorum.” Böylece Firavun’a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı. Firavun’un tuzağı, tamamen sonuçsuz kaldı.”4

Acaba o yüksek kule, Firavun’un çığlığı ile deccalın narasını üzerinde toplayan bu dikilitaş olmasın?

Dipnotlar:
1) Şualar, s. 500
2) Müslim, Fiten: 34
3) En’âm Suresi,11
4) Mü’min Suresi, 36 (Ayrıca bakınız: Kasas Suresi: 38)

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Deccal üzerine
566
Diyarbakır’dan İbrahim Kurt: “Deccal ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (asm) neler bildirmiştir?”   Nevvâs bin Sem’an (ra) bildirmiştir: Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm bir sabah vakti ...
Mehdi, Deccal geldikleri vakit herkes onları tanıyacak mı?...
3.023
Mehdi, Deccal geldikleri vakit herkes onları tanıyacak mı? Hayır. Mümkün değil. Bunlar öyle kolayca bilinse, zaten zaman âhirzaman olmaz, fitne–fesat meydan alamaz olurdu. Ahirzaman şahısları, anc...
Yahudilerin iki fesadı
1.593
Nurettin Bey: “Sözler sayfa 366’da geçen, İsrailoğullarının oğullarını kesip kadın ve kızlarını hayatta bırakan hangi Firavun’dur? Burada tefsiri yapılan İsra 4. Ayette İsrail oğullarının iki kere fes...
Ateşsiz sefine’den kastedilen nedir?
165
İzmir’den Medrese Talebeleri: “Âyetü’l-Kübra’da şu cümlede geçen ‘ateşsiz sefine’den kastedilen nedir? “….bulutların sevk ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyir ve seyahatine…” 1   Temsil ...
Ahir zamanda fetret felâketi
1.950
Salih Sütçüoğlu: “Kastamonu Lâhikası 79. Sayfada, “Ahir zamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammedîye (asm) bir lâkaytlık perdesi gelmiş..” cümlesinde geçen fetret durumu nedir? Kimleri ka...
Deccalı kabul etmeyenin imani durumu
1.095
Selahattin Kuruçaylı: “Mehdi’yi kabul ettiği halde deccali kabul etmeyen birisinin imanî durumu nedir?” Ahir zamanın zorluklarından birisi de Hazret-i Mehdi’yi, Hazret-i İsa’yı ve Deccali tanım...
Nemrud’u aciz bırakan sinek
62.940
Balıkesir’den Necdet Bayram: “Bediüzzaman 2. Şuâ’da, 30. Lem’a’da ve başka yerlerde bir sineğin Nemrud’u helâk ettiğinden bahsediyor. Bu olay nasıl gerçekleşmiştir?” DÜNYA TARİHİNDE İLÂHÎ İKAZLAR ...
Risale-i Nur ´da Mehdi meselesi
1.634
Tâ Asr–ı Saadetten beri ara ara gündemi işgal eden Mehdi meselesi, günümüzde ve bilhassa son günlerde daha yoğun bir şekilde konuşulur, hatta yer yer tartışılır bir hale geldi. Bu meyanda bize de i...
Ye’cüc ve me’cüc çıkmış mıdır?
1.222
Bolu’dan Ayhan Bayar: “Ye’cüc ve Me’cüc nedir, kimlerdir? Çıkmış mıdır?”   YE’CÜC VE ME’CÜC İNSAN CİNSİNDEN ÇIKAR Kur’ân’da iki âyette geçen Ye’cüc ve Me’cüc, ateş ve kıvılcım manasına gel...
Mehdi ve Deccal hakkında
1.476
Mehdi ve Deccal birer şahıs mı, yoksa şahs–ı manevî mi? Risâle–i Nur’un konuyla ilgili bahislerinde, bunların birer şahıs olduğu gerçeği kabul edilmekle birlikte, icraatlarının ise, fikir ve cereyan ...
Mehdî ve Deccal gibi meselelerin “müphem” kalmasının hikmetl...
1.255
Mehdî ve Deccal gibi meselelerin, ne büsbütün meçhûl ve ne de tamamiyle bedihî olmasının, yani “müphem” kalmasının hikmetleri neler olabilir? Bu mühim suâlinize şöylece izahatlı bir cevap vermeye çal...
Karıncanın Firavun’u mağlup etmesi
4.410
Balıkesir’den Necdet Bayram ve Bandırma’dan Turhan Aslantürk: “Bediüzzaman İkinci Şuâ’da, 30. Lem’a’da ve başka yerlerde bir karıncanın Firavun’u, bir mikrobun bir Cebbarı helâk ettiğinden bahsediyor....
Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?
1.079
Ali Karakaş: “Mektubat 729’da geçen ‘yirmi hükümet’ nedir? Avrupa Birliği ülkeleri olabilir mi?” İkinci Avrupa Deccaliyeti Temsil Ediyor Bediüzzaman Hazretleri Avrupa’ya tek pencereden bakmıyor. ...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir