Zeynep Hanım: “‘İlim Çin’de de olsa alınız’ hadisini açıklar mısınız?”
Hadisin tamamı şöyledir: Hazret-i Enes (ra) rivâyet etmiştir: Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Çin’de de olsa ilmi arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslüman’a farzdır. Melekler, yaptıkları işten hoşlandıkları ilim talebeleri için kanatlarını yere sererler.” 1

Bu hadis-i şeriften şu hükümleri ve sonuçları çıkarmamız mümkündür:

1- İlim cihanşümuldür (evrenseldir). Faydalı bilgi belli bir kavmin malı değildir ve her yerde bulunabilir.

Başka bir ifadeyle, doğru bilginin milliyeti yoktur.

İnsan doğru bilgiyi Çin’de de olsa aramalı ve onu her nerede bulursa almalıdır.

2- Allah faydalı bilgiyi isteyene verir. Müslüman olup olmaması fark etmeksizin; isteyen, yoluna baş koyan, uğrunda çalışan ve istidat lisanıyla duâ eden herkes faydalı bilgiye ulaşma hususunda Allah’tan yardım görebilir, Allah’ın yardımıyla faydalı bilgi elde edebilir.

Kim bu uğurda istidat lisanını konuşturur ve Allah’tan isterse, Allah ona verir.

Nitekim Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, şu yeryüzüne hâkim olan insanlık saltanatının, teknolojinin ve ulaşılan medeniyetin, Kârun gibi gururlanarak ve üzerinde boğuşularak elde edilmediğini; bütün bu medeniyetin aczi ve zaafı için insanlığın emrine verilen maddeye ait bilgilerin ürünü olduğunu; bu bilgilere ulaşmak için kendisine Allah tarafından yardım edildiğini, doğru ve faydalı bilgi öğrenme kapıları açıldığını ve bizzat aklı ve bilinci yaratan Allah tarafından doğru bilginin insana ilham edildiğini kaydeder.2

3- Allah, insanoğlunu doğru bilgiyi öğrenme yetkisi ve donanımı ile donatmıştır. Yeryüzüne halife oluşunun bir alâmeti budur. Müslüman olup olmaması ayrı bir meseledir.

Şüphesiz Müslüman doğru bilgiye daha çok koşmalıdır. Fakat günümüzde maddeye ait doğru bilgiler Müslüman olmayanların ellerindedir. Bunu teslim edelim. Çünkü onlar istiyorlar, onlar arıyorlar. İstidat lisanıyla onlar duâ ediyorlar. Allah da onlara veriyor.

Müslümanlara gelince…

Ellerindeki dinde, doğru bilgiyi almakla ilgili sayısız emirler bulan Müslümanlar, maalesef bu konuda Müslüman olmayanlardan geri durumdadırlar.

Bunun cezasını da geri kalmışlıkla ve ileri ülkelerin çantasını taşımakla çekiyorlar.

Bugün İslâm âleminin çektiği sıkıntıların önemli bir sebebi budur.

4- Her Müslüman için, dünyasına ve ahiretine yetecek doğru bilgiyi öğrenmek farzdır. Öğrendiklerini insanlığa hizmet olarak sunmak da sünnettir.

5- Melekler, ilim talebelerine duâ ederler, onları tehlikelere karşı Allah’ın izni ve emriyle korurlar.

Dipnotlar:
1- Câmiü’s-Sağîr, 1/310, H. No: 640.
2- Sözler, s. 296.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Yetîmâne hüzünler haramdır
72
  Avustralya’dan okuyucumuz: “İşaratü’l-İcaz’da müzikle ilgili olarak, ‘Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevatı tahrik eden sesler, haramdır.’ deniyor. Burada geçen ‘yetimane hüzünler’ ne demektir? Açar ...
Sekîne duâsı üzerine
210
Suzan Hanım: “Sekine duâsı nelerden bahseder? Nasıl okunur? Bu duâyı on dokuz defa okumamızın sırrı ve hikmeti nedir? Nerede ve ne zaman okumalıyız?” (daha&helliip;)
Allah´a tevekkül etmek
36
“Bizi inciten bir insan için, ‘Hasbünallahü ve nime’l-vekil’ desek ve o kişinin başına bir olay gelse hakkına girmiş olur muyuz?” (daha&helliip;)
İhlâs, âhiret saadetinin de vesilesidir
45
Gayenur Hanım: “Bir amel, âhirette bana fayda sağlasın düşüncesiyle yapılırsa, ihlâsa aykırı olur mu? Bu düşünceyle yapılan amel âhirette bir fayda sağlar mı?” (daha&helliip;)
Gıpta, haset ve kardeşlik mesleği
57
Elazığ’dan Mustafa Ali Güler: “Haset, başkasında olan bir hasletin ondan gitmesini ve sadece kendinde olmasını istemek; gıpta, başkasında olan bir hasletin ondan gitmesini istemeden, kendinde de olmas...
Namazı bilerek kazaya bırakmaktan sakınmalı
41
Ebru Sakar: “Ben özel bir bankada çalışıyorum o sebeple sadece sabah ve yatsı namazlarını kılabiliyorum. Eve geldiğimde gün içindeki namazlarımın kazasını yapabilir miyim? Bazı yerlerde kaza namazının...
Müjdelenen havuz
34
  İstanbul’dan Sabri Akıncı: “İhlâs Risâlesinde ‘İhlâsı kıran ikinci mani’ Haşiyede geçen, ‘Evet bahtiyar odur ki, kevser-i Kur’ânî’den süzülen tatlı, büyük bir havuzu kazanmak için, bir buz parçası n...
Sevad-ı Azam ne değildir?
50
Tire’den Refik Koyu: “Sevad-ı azam nedir? Ne değildir? Siyasî tercihler sevad-ı azam kavramına girer mi?” (daha&helliip;)
Resulullahı ümmet sıfatıyla selamlamak
93
Eskişehir’den Necmi Özkan: “Teşehhütte ‘Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi veberekâtühü..’ cümlesini hangi sıfatla okuyoruz?” ÜMMETİN RESULULLAH’A (ASM) SELÂMIBiz Allah’ın kuluyuz ve Resu...
Namazda Şafii mezhebini taklit
45
Gemlik’ten isim belirtmeyen okuyucumuz: “Bildiğim kadarıyla Şâfiî mezhebinde sünnetler ikişer rek’ât kılınmakta. Bu durumda Hanefî bir imama ittibâ edilir mi?” (daha&helliip;)