Hutbenin Dili Ne Olmalı?

İstanbul’dan Ömer Faruk Yıldız: “Hutbenin Arapça olması gerekmez mi? Hutbede duâ yapılır mı? Arapça hutbenin Türkçe meali caiz midir?”

Şafilere, Malikilere, Hanbelîlere ve Hanefilerden Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre hutbenin Arapça okunması şarttır. İmam-ı Azam ile diğer Hanefî fukahasına göre ise hutbenin Arapça’dan başka bir dil ile okunması hutbenin sıhhatine zarar vermez. Hanbelîlere göre hutbeyi Arapça okumak şart olmakla beraber, hatip Arapça bilmiyorsa başka bir dil ile de okuyabilir.

Şafiîlere göre hutbenin rükünleri Arapça olmak şartıyla, arada başka dilde vaaz ve irşatta bulunmakta sakınca yoktur.

Hutbenin rükünleri şunlardır:

1- İki hutbe okuyup her iki hutbede Allah’a hamd etmek.

2- Her iki hutbede Peygamber Efendimiz’e (asm) salâvat getirmek.

3- Her iki hutbede takvayı tavsiye etmek.

4- Birinci veya ikinci hutbede bir âyet okumak. (Birinci hutbede okumak daha faziletlidir)

5- İkinci hutbede mü’minlere duâ etmek.

Hutbenin rükünleri konusunda mezhepler ihtilâf etmişlerdir: Hanefî mezhebinde hutbenin tek rüknü vardır: O da Allah’a hamd etmektir. Bu niyetle “Elhamdülillah” veya “Sübhanallah” ya da “la ilahe illallah” dense yeterli olur. Ki bu ifadeler Arapça’dır. Malikilere göre de hutbenin tek rüknü mü’minlere sakındırıcı ve müjdeleyici tavsiyelerde bulunmaktır. Bunun dışında Şafii Mezhebi’nin rükün olarak sıraladığı hususlar Hanefî ve Maliki Mezheplerinde sünnet bulunmaktadır.

Hanbelîler de mü’minlere duâ etmenin dışında Şafiiler gibi düşünmüşlerdir. Müslümanlara duâ etmek Hanbelîlerde sünnettir.

Uzun sözün kısası: Bu gün Cuma namazlarında okunan hutbeler, -günlük siyasete girmemek ve tağuta duâ etmemek şartıyla- Malikiler dışında üç mezhebin içtihatlarına uygundur. Ancak hutbede günlük siyasete girilir yahut tağuta duâ edilirse, bu hutbeyi hiçbir mezhep tekeffül etmez.

Hutbede Dua Yapılır mı?

Hutbede duâ yapılır. Ancak yapılan duâya yüksek sesle değil, içinden sessizce âmin denir. Yüksek sesle amin demek hutbe adabına uygun düşmez.

Hutbenin Türkçe Meali Caiz Midir?

Hutbenin Türkçe mealini Hanefî imamlar caiz görmüşler, fakat diğer mezhep imamları caiz görmemişlerdir.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Mezhepler ve namazda kıraat
2.686
Abdullah Bey: “Ben Hanefî mezhebine mensubum. Fakat farz namazlarda Şâfiî’ye ittibâen imamın arkasında Fâtihâyı okuyorum. Bunun bir mahzuru veya fazileti var mı?”   Cenâb-ı Hakkın emirleri ...
Mezheplerin varlığı ve ehemmiyeti
678
Isparta’dan Mehmet Karataş: “Mezhepler hakkında doyurucu bilgi verir misiniz?”   Mezhep, kelime olarak “gidilen yol, benimsenen tarz, tercih edilen usûl, seçilen metot, takip edilen anlayış...
Kaza ve sünnet namazlar
4.003
Arnavutköy’den Yılmaz Erdoğan: “Kazası olanların kıldıkları sünnet namaz kabul olmaz, boşa kılarlar diye bir görüş dolaşıyor. Bu ne derece doğrudur?”   Beş vakit namaz içinde zimmetimizde ...
Kurbanın hükmü nedir?
817
Mehmet Bey: “Kurban Bayramında kurban kesmenin hükmü nedir? Kimileri vacip diyor, kimileri de sünnet diyor ve kesmeye gücü yeten insanları da caydıracak şekilde hükümler ileri sürüyorlar. Doğrusu nedi...
Mezheplerden istifade yolları
1.058
Sefa Çayır: “Mezheplerin hepsinden her isteyen istediği şekilde yararlanabilir diyenler var. Bunun bir ölçüsü”, kuralı yok mu?”   Dört mezhebin ortak yanları. Dört mezhebin ortak vasıfları şu...
Kur´ân´ın dili
444
İzmir/Tire’den isimsiz okuyucumuz: “Kur’ân Arapça değil; Rab’ça’dır” diyenler var; bu söz doğru mudur?”   Kur’ân’ın lisân olarak “Arapça” olduğuna itiraz etmekte gerçeklik payı olabilir mi?...
Kur´ân-ı Kerim´in aslı Arapça´dır
817
Şanlıurfa’dan Sencer 99 rumuzlu okuyucumuz: ‘’Kur’ân-ı Kerim’i Arapça olarak okuyamayan biri Türkçe meâlini okuyarak hatim edebilir mi?”   Kur’ân-ı Kerim’in aslı Arapça’dır. Kur’ân-ı Kerim’...
Mezhepler ve içtihatlar
613
Manisa/Turgutlu’dan Emre İlhan: “Müslümanlar neden mezheplere ayrılmışlardır? Hazret-i Peygamber zamanında mezhepler var mıydı? Bu konu İslâm’da ayrımcılığa girmiyor mu?” Şanlıurfa/Birecik’ten Gani ...
Celcelutiye’de niçin Süryanice kullanıldı?
667
Ereğli’den Muhammed Danışmaz: “Celcelutiye niçin Süryanice yazıldı? Vahiy Arapça gelmedi mi?”   SÜRYANİCE’NİN TARİHİ Medeniyetler de, diller de insanlar gibidirler. Doğarlar, gelişirler, o...
Cuma Hutbesi
776
Ferhat Öğmen: “Üstad Hazretleri, Cuma Hutbesinin Arapça okunması gerektiğini söylüyor. Bugünün şartlarında bunu nasıl izah edebiliriz? Açıklar mısınız?” Cuma Hutbesinin “Elhamdülillahi nahmeduhu…...
Cuma hutbesi sırasında salavat getirilir mi?
1.435
İstanbul’dan Ergin Bey:"İmam Cuma hutbesinde iken Efendimizin (asm) ismini zikredince salâvat getirilir mi, yoksa ne olursa olsun konuşulmaz mı?" İmam Cuma hutbesini okurken Peygamber Efendimiz’i...
Mezhepler âyet ve hadise dayanırlar
1.074
Mustafa Bey: “Âyette açıkça geçen hüküm farz olur. Ama mezhep imamlarının sözleri de bildirdikleri de farz oluyor (Meselâ guslün farzı 3’tür; ama Kur’ân’da yazmıyor. İmamlar öyle dediği için öyle mi o...
Mabet hükmünde olan yerlerde ve mescitlerde Cuma namazı kılı...
6.735
İzmir’den Okuyucumuz: “Mabet hükmünde olan yerlerde ve mescitlerde Cuma namazı kılınır mı? Bir mabette Cuma namazı kılınabilmesi için o mabedin ne gibi özellikleri olması gerekir?” Cuma namazının sıh...
Mezhepler semavî içtihat sahibidirler
596
Veli Bey: “Dört mezhebin farklı görüşlerinin hikmetleri nelerdir?” MEZHEPLER BİRER ÇÖZÜM EKOLÜDÜR Mezhep, kelime olarak “gidilen yol, benimsenen tarz, tercih edilen usûl, seçilen metot, takip edilen...
Bid’atler ve cuma namazı
1.681
Ankara’dan Ahmet Bey: “Kastamonu Lâhikası’nda geçen şu cümleyi açıklar mısınız: ‘Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de, iştirak edenleri tenkit etmeyiniz. Gerçi, İmam-...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir