Gemiyi karaya oturtan görüşler

Hamza Kara: “İşaratü’l-İ’caz’da yevm’id-din bahsi açıklanırken “Aksi takdirde, daire-i esbabda iken tabiatıyla, vehmiyle, hayaliyle daire-i itikada bakan Mutezile olur ki, tesiri esbaba verir. Ve keza, daire-i itikadda iken, ruhuyla, imaniyle daire-i esbaba bakan da, esbaba kıymet vermeyerek Cebriye mezhebi gibi tembelcesine bir tevekkülle nizam-ı âleme muhalefet eder.”1 cümlesini örnekler ile açıklar mısınız?”

MÂLİK-İ YEVM’İD- DİN

Din gününün Malik’i manasındaki bu terim Fatiha Sûresi’nde Cenâb-ı Allah’ın bir ismi olarak geçer. Esasen Malik, esma-i hüsna’dandır. Mülkün sahibi, mülkün hâkimi, mülk üzerinde malikiyet ve tasarruf yetkisine sahip tek kişi manalarına gelir. Her şeyin Malik’i Cenâb-ı Hak’tır.

Arapça’da din kavramı d-y-n kökünden türemiş ve çok geniş manalarda kullanıla gelmiştir. Bediüzzaman bu terimde geçen din kelimesinin iki manası üzerinde durur:

1- Ceza’dır. Karşılık vermek demektir. Mahşer gününde hayır ve şer karşılıklarını tam olarak bulacaktır. Bu sebeple mahşer gününe ceza günü de denmiştir.

2- Hakaik-i diniyedir. Yani dinin hakikatleridir. O gün dinin hakikatleri, haberleri, uyarıları, müjdeleri tam manasıyla ortaya çıkacak, yalan olmadığı, doğru olduğu anlaşılacaktır. İşte o günün Malik’i Cenâb-ı Allah’tır. “O gün emir ve hüküm Allah’ındır.”2

İTİKAT VE ESBAP DAİRELERİ

Dünyanın da Maliki Cenâb-ı Allah olmakla beraber, dünyada emirlerin önünde esbap perdesi vardır. Bu, hikmet ve imtihan gereği böyledir. İşler ve olaylar sebep perdesinden sonra meydana gelir. Dolayısıyla dünyada esbap dairesi itikat dairesine galiptir. Ahiret ise, “daire-i itikadın daire-i esbaba galebe edeceği bir gündür.”3

Cenâb-ı Hak kâinatta neticeleri esbaba bağlamak suretiyle nizamı tesis etmiştir. İnsanı da esbap dairesine uymakla mükellef kılmıştır. Dolayısıyla dünyada sebeplere uyulacak, ancak netice sebeplerden değil, Allah’tan bilinecektir. Esbap dairesi itikadı sarsmayacaktır. Allah’a inanacaksın; ama işinin gerçekleşmesi için esbaba müracaat edeceksin. Tesiri ise Allah’tan bileceksin. Bu, bıçak sırtı bir imtihan halidir.

Oysa itikat dairesinin tamamıyla hâkim olduğu ahirette, sebeplerin saltanatı yıkılmıştır. Orada işler doğrudan Allah’a müracaatla gerçekleşir. Arada sebepler perdesi yoktur. Dolayısıyla orası itikadın ne derece etkin olduğunu göreceğimiz bir diyardır.

Mutezile ile Cebriye bu iki meseleyi anlamamış, yanlış tevile sapmıştır. Ehl-i sünnetin tevili ise doğrudur. Mutezile “daire-i esbapta iken, tabiatıyla, vehmiyle, hayaliyle daire-i itikada” baktığı için “tesiri esbaba vermiştir.” Yani esbabı itikadına karıştırmıştır. Yani, sadece imtihanın bir iktizası olarak esbaba müracaat lüzumunu, itikadın bir lüzumu zannetmiştir. Dolayısıyla şerri yaratmaktan Allah’ı tenzih ediyorum derken, şerrin yaratılışını esbaba ve insana vermiş, insanı fiillerinin hâlıkı sayarak şirke düşmüştür.

MUTEZİLE İFRATTA, CEBRİYE TEFRİTTEDİR

Çünkü Mutezile’ye göre “eşyada, âhiret ve hakikat nokta-i nazarında olan hüsün ve kubh, zâtîdir; emir ve nehy-i İlâhî ona tâbidir.”4 Yani bu mezhepte esbap, Allah’ın emrinden öncedir. Yani meselâ domuz eti kötü olduğu için Allah haram kılmış, koyun eti iyi olduğu için Allah emretmiştir.

Ehl-i Sünnette ise Allah haram kıldığı için domuz eti kötüdür, Allah emrettiği için koyun eti iyidir. Ehl-i Sünnette Allah’ın emri esbaptan öncedir. Çünkü ehl-i sünnete göre “Cenâb-ı Hak bir şeyi emreder, sonra hasen olur; nehyeder, sonra kabih olur.”5 Bu doğru yaklaşımda esbap Allah’ın emrine tabidir. Ama insan imtihan gereği esbaba müracaat eder, tesiri ise esbaptan değil, Hak’tan bilir.

Cebriye’ye gelince… Cebriye de Mutezile’nin aksine tefrit ederek dalâlete düşmüştür. Yani dünyayı ahiret gibi tamamıyla daire-i itikaddan saymış, esbabı silip atmıştır. Yani, eşyaya bakışına itikadını karıştırmış, esbabı tamamen sahneden indirerek, tabir caizse gemiyi karaya oturtmuştur. Cebriye’ye göre olaylarda esbap hükümsüzdür. İnsan ve eşya kaderin elinde, rüzgârın önündeki yaprak gibidir. İnsan fiillerinde mecburdur. İnsanın kudret ve iradesi yoktur.

Bu yaklaşım da neticede bunu savunanları tembelcesine bir tevekküle ve nizam-ı âleme muhalefete götürmüştür.6

Dipnotlar:
1- İşaratü’l-İ’caz, s. 36.
2- İnfitar Sûresi: 19.
3- İşaratü’l-İ’caz, s. 36.
4- Sözler, s. 250.
5- Sözler, s. 250.
6- İşaratü’l-İ’caz, s. 36.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kur’ân-ı Kerim’in ezelî oluşu
698
İstanbul’dan Süleyman Un: “Kur’ân-ı Kerîm ezelî midir? Geçmişte bu konuda tartışmalar olmuş mudur?” KUR’ÂN EZELİDİR Kur’ân ezelîdir ve ebedîdir. Bu hakikati Bediüzzaman Hazretleri uzun bir cümlede ...
Niyet, sevabı günaha ve günahı sevaba nasıl çevirir?
2.136
Abdullah Bey: *“Niyet sevabı günaha, günahı sevaba nasıl çevirir? Bunu örnekle açıklar mısınız?”   Niyet ile îmân birbirini doğuran, birbirini doğrulayan, birbirini gerekli kılan, birbirini t...
İnanç çizgisinde isâbet
378
Mu'tezile mezhebinin Üstad Bedîüzzaman'ca eleştirilen görüşleri nelerdir?   Her ne kadar günümüzde Mu'tezile mezhebinin mensubu kalmamışsa da, fikir ve görüşlerinin bilinmesi, doğrunun bulu...
Cennetten bir kerpiç noksan olmaması için
1.038
Ahmet Bey: “1- Cennet meyveleri dünyadayken yenebilir mi? Böyle rivayetler olduğu söyleniyor. Bu mümkün mü? 2- Hurileri temâşâ ettiğini söyleyenler var. Bu itikaden mümkün mü?” CENNET NİMETLERİ DÜN...
Risâlelerde Mutezile eleştirisi
3.112
Yaşar Bey: “Mu’tezile mezhebinin Üstad Bedîüzzaman’ca eleştirilen görüşleri nelerdir?” Mutezile lügatte “ayrılanlar” demektir. Başta kader ve kaza olmak üzere bazı itikadî konulardaki görüşleriyle eh...
Kur’ân ezelîdir
420
İstanbul’dan Süleyman Un: “Geçmişte itikadî mezheplerce de tartışılmış: Halk-ı Kur’an meselesi nedir ve Kur’ân ezelî midir?”   Hicretin yüz ellili, ikiyüzlü yıllarında itikadî mezhepler İslâm...
Allah´ın yardım ve inayeti
3.434
Konya’dan Recep Albayrak: “‘Bismillah Kudret-i Ezeliyenin taalluk ve tesirini celb eder. Ve o taalluk, abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyleyse, hiç kimse, hiçbir işini besmelesi...
Kâinatta en yüksek yaratılış insanın yaratılışıdır...
1.485
Zülfikar Bey: “ İşaratül İcaz 248’de “Benim, beşerin hilkati hakkında bir hikmetim vardır; o hikmetin hatırası için, fesatlarını nazara almam.…” bu ne yüksek bir hikmettir? İnsanın yaratılışına ayrı ...
Vehhabilik nedir? Kimler Vehhabidir?
4.371
Vehbi Bey: “Vehhabilik nedir? Kimler Vehhabidir?” VEHHABİLİK ARABİSTAN’DA KURULDU Vehhabilik, 1703’te Uyeyne’de doğup, 1787’de Riyad’da ölen ve Hanbelî Mezhebini İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyim el-...
Zemahşerî üzerine
825
Enver Şahin: “Zemahşeri’nin Kur’ân belâgatini Hz. Üstad takdir etmektedir. Zemahşeri’yi kısaca tanıtır mısınız? Böylesine çok yüksek ilim sahibi ve Carullah ünvanını alan bir zat amelde Hanefi, itikad...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir