Dünyanın dümdüz yayılıp serildiğini söyleyen ayet bilimsel gerçeklere uyuyor mu?

İzmir’den Rumeysa Yelkenkayalı: “Dünyanın dümdüz yayılıp serildiğini söyleyen ayet bilimsel gerçeklere uyuyor mu?”

KUR’ÂN İLMÎ BİR MUCİZEDİR

Bediüzzaman’ın ifadesiyle “zaman ihtiyarlandıkça gençleşen”1 ve bozulmamış tek İlahî kitap olan Kur’ân’ın binden fazla ayetinde, 1400 sene sonra bu gün yeni keşfedilmiş bir çok ilmî gerçeğin şifresini bulmak mümkündür.

Bahsettiğiniz dünyanın dümdüz yayılıp döşendiği2 ile ilgili ayetlerden siz dünyanın yuvarlak olmadığı ile ilgili sonuçlar çıkarıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu ayetler dünyanın bu gün bilinen yuvarlak şekliyle hayat için yayılıp döşendiğini ifade ederler.

Nitekim aynı ayetlerden Naziat Suresi 30. Âyet, “Yeryüzünü yayıp deve kuşu yumurtası biçiminde yuvarlattı.” Manasını “dehâhâ” kelimesi ile veriyor ki, tam bir ilmî mucizedir. Bu ayet indiğinde Avrupalılar dünyanın dümdüz bir tepsi biçiminde olduğuna inanıyordu.

Keza Kur’ân güneşin de sistemiyle birlikte döndüğünü3, dünyanın, güneşin ve ayın bir yörüngede yüzdüğünü4 bildirdiği asırda, insanlık dünyanın dönmediğini sanıyordu.

KUR’ÂN BİR İLİM DERYASIDIR

Ateist felsefe elli-altmış yıl öncesine kadar bütün tezlerini kâinatın ezelî olduğu varsayımına dayandırıyordu. Kâinat ezelî olunca güya bir yaratıcıya ihtiyaç kalmayacaktı. Oysa şimdi yeni anlaşıldı ki, kâinat ezelî değildir, bir başlangıcı vardır. Başlangıçta her şey bir kozmik çorba halinde, bir çekirdek-i aslî içindedir ve Big Bang denilen bir büyük patlama ile yaratılış ağacı var edilmeye başlanmıştır.

Ateist felsefe böylece asrımızda en önemli tezini savunamaz hale düşmüş ve aslında çökmüştür.

İnsanlığın henüz asrımızda keşfettiği kâinatın bitişik bir çekirdekten yaratıldığı meselesini Kur’ân 1400 yıl önce Enbiya Suresinin 30. Ayetinde bildirmişti.

Keza gezegenlerin ve yıldızların boşlukta nasıl döndüklerini fizik ilmi asrımızda “çekim kanunu” ile izah etmiştir. Oysa çekim kanunu 1400 yıl önce Kur’ân’ın ayetlerine “biğayri amedin” (direksiz olarak) ifadesiyle girmiştir.5

Keza insanoğlu bundan yüz yıl öncesine kadar ayın nurdan ibaret olduğunu sanıyordu. Oysa Kur’ân 1400 yıl önce ayın ışığı olmadığını, sadece ışığı yansıtıcı bir özelliği bulunduğunu bildiriyordu.6

KUR’ÂN 1400 YIL ÖNDEN GİDİYOR

Astronomide ve fizikte asrımız ilimlerinden 1400 yıl önden giden Kur’ân, Biyoloji, Ekoloji, Jeoloji, Coğrafya, Zooloji, Embriyoloji, Kimya, Matematik gibi nice ilimlerde de asrımızdan 1400 yıl önden gidiyor.

Mesela Biyoloji yeryüzü ile bulutlar arasındaki su döngüsünü asrımızda keşfetmiştir. Mü’minun Suresinin 18. Ayeti, Nur Suresinin 43. Ayeti, Zümer Suresinin 21. Ayeti gibi nice ayetler su döngüsünü 1400 yıl öncesinden bildiriyor.

Biyoloji bitkilerin erkekli dişili çiftler halinde bulunduğunu asrımızda keşfetmiştir. Oysa Kur’ân 1400 sene öncesinden bitkilerin erkekli dişili yaratıldığını7 ve dişilerin erkek bitkilerin spermleri ile aşılandığını ve bunun için rüzgârların aşılayıcı8 olduğunu bildiriyor.

Coğrafya’nın yeni keşiflerinden olan dağların yer yüzünü iç hareketlerin sarsıntısından koruyucu fonksiyonunu, Kur’ân 1400 yıl önceden bildiriyor.9

Örümcek, karınca, arı, sinek gibi nice hayvanlar ilim boyutunda Zooloji’nin gündemine asrımızda girerken, Kur’ân 1400 yıl öncesinden bu hayvanlarla ilgili zoolojik bilgiler aktarıyor.10

İnsanın zigot denilen aşılanmış bir yumurta hücresinden yaratıldığı Embriyoloji ve Tıp ilimlerinin yeni keşiflerindendir. Oysa Kur’ân bu konuda da 1400 sene önden gidiyor, Embriyoloji’nin zigot dediği aşılanmış hücreyi “alak” tabiriyle insanlığın gündemine taşıyor ve bir ilmî anahtar olan “alak” tabiri sureye de ad oluyor.11

Örnekler çoktur. Ancak sayfamız sınırlıdır.

Piyasada silik sözler çok geziyor. Sizden ricamız, silik sözlere değer vermeyiniz ve Kur’ân’ı silik sözlere feda etmeyiniz.

Dipnotlar:
1- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s.1195.
2- Mesela bakınız: Şems Suresi: 6; Ra’d Suresi: 3; Naziat Suresi: 30; Kaf Suresi: 7; Zariyet Suresi: 48.
3- Yasin Suresi: 38.
4- Enbiya Suresi: 33.
5- Ra’d Suresi: 2; Lokman Suresi: 10; Hac Suresi: 65.
6- Furkan Suresi: 61.
7- Taha Suresi: 53.
8- Hicr Suresi: 22.
9- Nebe Suresi: 7.
10- Bakınız: Ankebut Suresi: 41; Neml Suresi: 18; Nahl Suresi: 68, 69; Bakara Suresi: 26.
11- Alak Suresi: 2; keza bakınız: Mü’minun Suresi: 13, 14.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Peygamberimizin mu´cizeleri
691
İzmir/Torbalı’dan Hasan Bey: “Bir arkadaş, Peygamber Efendimizin (asm) iki mucizesi vardır: Birisi Kur’ân, diğeri miraçtır diyor. Buna ne cevap verebiliriz? Peygamberimiz (asm) kaç tane mucize gösterm...
Secde Ayetleri
644
Almanya / Bonn'dan Ayşegül Cankurtaran: "Kur'ân'da secde lafzı geçen âyetler var. Bunların tamamında secde yapmamız vâcip değil. Neden bazı âyetler secde yapmamızı gerektirdiği halde, bazıları gerekti...
İçkinin dindeki yeri nedir?
11.555
Trabzon’dan Mesut Kas: “İçkinin dindeki yeri nedir? İçki âyetlerinden ilk inen âyetin hükmü kalkmış mıdır? Hazret-i Ömer ve Hazret-i Halid bin Velid Müslüman olduktan sonra içki içmişler mi?” İçki ...
Şifa âyetleri ve şifa duâları
2.086
Burcu Kararan: "Kur´ân´da şifa âyetleri hangileridir? Mânâları ile birlikte verebilir misiniz?" İnsanın hastalandığında şifa için sebeplere müracaat etmesi, bu çerçevede doktora gitmesi, doktorun t...
Kur´ân´ın sûre ve âyetlerinin tanzimi
567
Erzurum’dan Süleyman KAYA: “Kur’ân-ı Kerîm’in Fâtiha sûresinden başlayıp Âl-i İmrân diye sıralanması Peygamber Efendimiz (asm) zamanında mı olmuştur? Yoksa daha sonra Hazret-i Ebû Bekir (ra) devrinde ...
Mezhepler âyet ve hadise dayanırlar
941
Mustafa Bey: “Âyette açıkça geçen hüküm farz olur. Ama mezhep imamlarının sözleri de bildirdikleri de farz oluyor (Meselâ guslün farzı 3’tür; ama Kur’ân’da yazmıyor. İmamlar öyle dediği için öyle mi o...
Dinde güç yetirilemeyecek emir yoktur
957
Hüseyin Bey: “Bakara Sûresinin 286. âyetinde geçen ‘Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme’ denmesinin hikmeti ...
Secde ayeti
534
Bayan okuyucumuz: “Cevşendeki duâlardan Münacatül Kur’ân’ı okuyoruz. Secde âyeti de var. Secde yapmamız gerekir mi?” Tutan Çetiner: “Televizyonda, radyoda Kur’ân okunuyor. Secde ayeti okunduğunda se...
Namaz da okunan bazı ayetlerde eski savaşlardan bahsedilmesi...
1.044
Kocaeli’den okuyucumuz: “Namazda bazen okuduğumuz âyetlerde eski savaşlardan bahsediliyor. Bunların namazda okunmasının hikmeti nedir?”   Kur’ân Allah kelâmıdır. Allah kelâmının her bir âyeti h...
Besmelenin gizli okunmasının hikmeti
621
“Selmgul” rumuzlu okuyucumuz: 1- Zammı surelerin aşikâr okunduğu namazlarda besmeleyi de açıktan okumakta bir mahzur var mı? (Biliyorsunuz Üstad Risale-i Nurlarda besmelenin önemine binaen “besmele te...
Kur´ân ve ilim
485
Ömer Bey: “Bir âyette, ‘Yaş ve kuru ne varsa Kur’ân’da yazılıdır’ denmekte. Peki, bizim hayatımızdan tutun da Kıyamet Günü’ne kadar olacak olaylar yazılı mıdır? Yazılıysa niye göremiyoruz?”   ...
Secde Ayetleri Hakkında
1.711
Hatice Hanım: “Kur’ân-ı Kerimdeki secde âyetlerini okuduğumuzda yapmamız gereken secde ile ilgili bilgi verir misiniz? Aynı âyeti üst üste birkaç defa okuduğumuzda her defasında secde yapmamız gerekir...
Dinde ihlâsı korumak
675
Mersin’den Yaşar Kılıç: “İhlâs Risâlesinin başında yer alan, ‘İnsanlar helâk olur; ancak âlimler hariç. Âlimler helâk olur; ancak ilmiyle amel edenler hariç. İlmiyle amel edenler helâk olur; ancak ihl...
Hz. Musa’nın mu’cizeleri
1.170
Ethem Bey: “Bakara Sûresi 57. ve Tâhâ Sûresi 80. âyetlerinde geçen ‘Üzerlerinize bıldırcın eti ile kudret helvası indirdik’ cümlesini açıklar mısınız? Bu âyetlerin açıklaması Risâle-i Nûr’da var mı?”...
“Levlake” Hadisini destekleyen ayet var mıdır?
476
Karadeniz Ereğli’den Muhammed Danışmaz: “Levlake hadisini destekleyen âyet var mıdır?”   MÂNÂ İTİBARİYLE SIKINTI YOK Meşhur levlake hadisini hatırlatalım: Cenâb-ı Hak Peygamber Efendimiz’e...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir